Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 19

Listen to find out how to invite someone to do something
Namni tokko waantokko akka hojjetuuf akkamitti akka affeeramu hubachuuf caqasi.

Sessions in this unit

Session 19 score

0 / 3

  • 0 / 3
    Activity 1

Activity 1

How do I invite someone to do something?

Malawwan garagaraa namoonni waantokko akka godhuuf ittiin affeeran hubachuuf saganticha caqasi.

Deebiiwwankee mirkaneeffachuuf caqasi. Ittaansuun barruu armaan gadii waliin walbira qabii ilaali.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Gara sagantaa barnootaa How do I… tti baga nagaan dhufte! Ani Caaliidha. Shaanis na waliin jirti.

Sian
Hi, everybody.

Caalii
Kutaa kana keessatti, akkamitti akka affeerraan godhamu ilaalla. Namoonni afur waantokko hojjachuuf wayita hiriyootasaanii affeeran caqasiitii gaafii kana deebisi – isa kamtu hiriyaasaa gara manaatti affeeraa jira?

Are you free tonight?

Do you want to go to the cinema on Friday?

Would you like to come for dinner this weekend?

Why don't you come to the beach with us?

Caalii
Tole egaa dubbataan sadaffaan, dhaggeefataansaa irbaataaf manasaa akka dhufu gaafachaa ture. Amma akkamitti affeerraawwan akka tasifamu haa’ilaallu. Jalqaba, namichi yeroo qabaachuusaa beekuun barbaachisaadha.

Sian
Yes! So you can ask the question ‘Are you free …?’ and then give the day or time. So you can say ‘Are you free this weekend?’ or ‘Are you free tonight?’

Caalii
Great! Namnichi yeroo qaba yoo ta’e, akka waan tokko godhaniif affeeruu dandeessa.

Sian
Yes, one way to invite people is to use the verb ‘want’ – ‘Do you want to…?’ But what happens to the pronunciation? Let's listen again.

Do you want to go to the cinema on Friday?

Caalii
Interesting! Egaa ‘want’ fi ‘to’ walitti dabalamanii ‘wanna’ ta’u.

Sian
Yes. Let's practise. Repeat after me:
…wanna…
Do you wanna go to the cinema?

Caalii
Misha! Egaa ‘want to’ booda gocha itti daballa – egaa fakkeenya kana keessatti, gochi, ‘go’ ture. Yoo barbaadde gocha jijjiiruu dandeessa. Jechoonni waloon affeerraa adda addaaf oolan ‘have’ – ‘Do you wanna have…?’ ykn ‘come’ – ‘Do you wanna come…?’

Sian
So next we heard ‘Would you like to…?’ This is slightly more formal than ‘Do you want to…?’ but it’s another useful way to make an invitation.

Caalii
Eeyee, akka ‘Do you want to…?’ ijaarsa walfakkaatu hordofa. Kanaafuu gocha bu’uraa itti daballaa jechuudha.

Sian
Let's practise. Repeat after me:
Would you like to…?
Would you like to come for dinner?

Caalii
Great – we have one more way to invite someone, don't we?

Sian
That's right! We can also use ‘Why don't you…?’

Caalii
Gaafiin 'Why don't you…?’ jedhu ijaarsa negaatiivii qaba garuu yaada ykn affeerraa positiivii raawwachuuf fayyada. Kun haala baramaa miti.

Sian
And after ‘Why don't you...?’ we just add the verb.

Caalii
Gaafiin ‘Why don't you...?’ jedhu gorsa kennuufillee fayyaduu danda’a. Egaa namni tokko si wajjin waan tokko akka hojjatuuf affeeruukee ifa gochuufii yoo feete, gocha ‘go’ otoo hinta’iin gocha ‘come’ jedhutti fayyadamtee, ‘with us’ ykn ‘with me’ itti dabaluu dandeessa. Let’s listen again.

Why don't you come to the beach with us?

Caalii
Egaa haalawwan ittiin namoota affeertu bar teetta; amma yeroo itti shaakkaltuudha. Jalqaba, hiriyaankee bor argamu danda’uusaa beekuun si barbaachisa. Maal jette gaaffattaa?

Sian
Are you free tomorrow?

Caalii
Did you say the same? Hiriyaankee hojiidhaan qabamtee hinjirtu, kanafuu gara paarkiitti affeeri. Gocha ‘want’ jedhu fayyadami – akkaataa sagaleessakeerratti ofeeggannoo taasisi.

Do you want to go to the park?

Caalii
Well done. Ishiin gara paarkii deemuu waan hinfeeneef bakkasaa gara manakeetti laaqanaaf affeeri.

Sian
Why don't you come for lunch?

Caalii
Did you say the same?

Sian
Ok, so now you can invite your friends out. Would you like to practise this? Find a friend and ask them to do something with you!

Caalii
Good idea! Kutaa How do I… dabalataaf yeroo ittaanu walitti deebina! Bye!

Sian
Bye!

Learn more!

1) Nama tokkoof gara boodaa kan mijatuuf yoo ta’e (yeroo qabaachuusaa) akkamittin gaafadha?

Kan armaan gadii fayyadamuu dandeessa:
'Are you free (+ time)?'

  • Are you free later?
  • Are you free this weekend?

2) Namni tokka waantokko akka godhu affeeruuf malawwan garagaraa akkamiin fayyadamuu danda’aa?

Kan armaan gadii jechuu dandeessa:

  • Do you want to (+gocha)?
  • Would you like to (+gocha)?
  • Why don't you (+gocha)? 

3) Sadan keessaa Ijaarsa kamtu haalaan sirna qabeessaa?

'Would you like to (+gocha)?' -  isaan kaanirra xiqqooshii sirna/kabaja qabeessa.

4) Ijaarsi 'Why don't you..?' gorsa laachuufilee ni fayyada. Egaa namni tokko waantokko akka si waliin godhu affeeruukee akkamitti ifa taasistaaf?

Gocha 'come' eega fayyadamtee booda 'with me' ykn 'with us' dhumarratti itti dabaluu dandeessa.

  • Why don’t you go to the party? (gorsa)
  • Why don't you come to the cinema with us on Saturday? (affeerraa)

Namni tokko waantokko akka hojjetuuf akkamittin affeeraa?

3 Questions

Put the words in the correct order.
Jechoota tartiiba sirrii ta’een tarreessi.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Imagine we are visiting your town this weekend - invite us to do something and tell us on our Facebook group!
Sanbattan kana magaalaakee daawwanna haajennu – waantokko akka goonu nu affeeri. Garee Feesbuukii keenyarratti nutti himi.

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Qooqa daran faayida-qabeessa ta’an dabalataa kan keessatti barannuufi dandeettii caqasuukee ittiin shaakaltu sagantaa keenya How do I… ‘n yeroo ittaanu walitti deebina.