Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 15

Listen to find out how to give opinions.
Akkamitti yaadni akka kennamu hubachuuf caqasi.

Sessions in this unit

Session 15 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I give opinions?

Namoonni yaadawwansaanii wayita kennan caqasiitii gaafiiwwan ittaanan deebisuu yaali.

How many people definitely would NOT sing karaoke?

Deebiikee mirkaneeffachuuf caqasi. Ittaansuudhaan barruu kanaa gad jiru waliin walbira qabii ilaali.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Gara sagantaa barnootaa How do I… tti baga nagaan dhufte! An Caaliidha. Fiil na waliin jira.

Phil
Hello, everybody. Welcome!

Caalii
Kutaa kana keessatti, akkamitti yaada akka kenninu baranna. Namoonni wayita yaada dhuunfaasaanii kennaan caqasuudhaan haajalqabnu. Hubachuuf kan sirakkise yoo ta’es hin yaadda’iin, gara boodarraa sigargaara. Ammaaf caqasiitii, bakka kaariyookeetti ykn mata mataan dhaqanii bakka weellisanitti eenyu dhaqee akka weellisu malu qalbeefadhu.

What do you think about karaoke?
• I think (that) it’s awful.
• Personally, I love it.
• In my opinion, it’s fine.

Caalii
Ati maal yaadda? Dubbataan lammaffaa bakka kaariyookeetti kan weellisu natti fakkaata? Egaa Fiil, qooqa yaadaawwan kennuuf fayyadamnu haa ilaalluu?

Phil
Yes, good idea!

Caalii
Jalqaba waa’ee yaada nama tokkoo baruuf gaafii gaafatamu haa ilaallu. Kana gaafachuuf ‘what do you think about...?’ Jennee yaada gaaffachuu barbaannu itti daballee dubbanna.

Phil
Yes, and the first person asked about karaoke. Listen and repeat after me:
What do you think about karaoke?

Caalii
Ittaansuun, yaada nama jalqabaa dhageenye. Namni hundi yaadasaa eeruuf gaalee addaa ta’een eegala. Namni jalqabaa ‘I think’ jechuun eegale.

Phil
Yes, we can say ‘I think’ or ‘I think that’ – both are correct.

Caalii
Ittaansuuun dubbataan jalqabaa ‘it’s awful’ kun badaadha jedhe. Gaalee kana wayita wanti tokko haalaan gadheedha jennee yaannu fayyadamna.

Phil
That’s right, let’s practise the first sentence to give an opinion. Listen and repeat:
I think it’s awful.

Caalii
Namni lammaffanis akkasuma yaada daran cimaa ta’e qaba. Yaadasaa ibsachuuf maal akka jedhe yaadattaa? Yaadichi ‘personal’ moo ‘personally’ turee?

Personally, I love it.

Phil
It was ‘personally’.

Caalii
Eeyee kun yaada dhunfaakooti jechuuf ‘akka dhuunfaatti’ jenna. Namni kunis haala gaariin yaada daran jabaa ta’e dubbate. ‘I love it’ nan jaaladha jedhe; kana jechuun qabatamaatti waantokko ni jaalata jechuudha.

Phil
That’s right, let’s practise the second sentence to give an opinion. Listen and repeat:
Personally, I love it.

Caalii
Ammammoo, namni sadaffaa akkamitti yaadasaa ibsee? ‘My opinion’ moo ‘in my opinion’ jedhee turee?

In my opinion, it’s fine.

Phil
It was ‘in my opinion’.

Caalii
Eeyee, ‘my opinion’ yaadakoo dura ‘in’ galchuun dubbachuun baay’ee barbaachisaadha. Namni kun ‘it’s fine’ jedhe; gabaabumatti kana jechuun wanti tokko fudhatamadha jechuudha.

Phil
We can say ‘it’s fine’ when something is OK. Let’s practise the third sentence to state our opinion. Listen and repeat after me:
In my opinion, it’s fine.

Great, now it’s time for some practice!

Caalii
Tole, Fiil wayita gaafii si gaafatu caqasiitii, wanti tokko haalaan badaa ta’uusaa akka yaadde dubbachuu yaali. Gaalee jalqabsiisaa ‘I think’ fayyadamuun yaadakee himi. Sana booda deebiikee kan Fiil dubbate wajjin walbira qabii ilaali.

Phil
What do you think about hot weather?

I think it’s awful.

Caalii
Did you say the same? Yeroo kanattimmoo wanti tokko ‘OK’ gaariidha jechuudhaan gaafii Fiil gaafatuuf deebii kenni. Gaalee jalqabsiisaa ‘in my opinion’ fayyadamuudhaan yaadakee himi. Sana booda deebiikee kan Fiil dubbate wajjin walbira qabii ilaali.

Phil
What do you think about studying English online?

In my opinion, it’s fine.

Caalii
Baay’ee gaarii! Haalawwan sadii yaadakee ittiin ibsuu dandeessu baratteetta. Caalaatti shaakaluuf marsariitii keenya mil’adhu. What do you think of our website, Phil?

Phil
Personally, I love it.

Caalii
I love it, too. Thank you, and see you again for another episode of How do I...

Phil
Goodbye!

Learn more!

1. Yaada nama tokkoo akkamittin gaafadha?
'What do you think about…?' jechuudhaan mataduree gaafiikeetii itti dabaluu dandeessa. Kanaaf akka kanaa gadiitti gaafachuu dandeenya:

 • What do you think about the new design?
 • What do you think about this website?

2. Yaadawwan eeruuf gaaleewwan maalii fayyadamuu dandeenya?
Yaada keenya eeruuf gaaleewwan saddi baranne: 'I think', 'personally' fi 'in my opinion'. Hundisaanii hiikaan kan walfakkaatu akkasumas yaada dhuunfaa nama tokkoo eeruuf fayyadu.

 • I think it's fine.
 • Personally, I love it.
 • In my opinion, it's awful.

3. Yaadawwan keenya akkamitti kennina?
Yaada kennuudhaaf 'it's' eega jennee booda maq-ibsa itti daballa. Fakkeenyaaf:

 • It's fine.
 • It's awful.
 • It's great.

Yaadawwan kennuuf gochawwan garagaraallee fayyadamuu danddeenya:

 • I love it.
 • I like it.
 • I hate it.

Yaadawwan akkamittan kenna?

4 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Tell us what you think about learning English on our Facebook group!
Waa’ee Afaan Ingilizii barachuu maal akka yaaddu garee Feesbookii keenyaa keessatti nutti himi.

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Qooqa daran faayida-qabeessa ta’an dabalataa kan keessatti barannuufi dandeettiiwwan caqasuukee ittiin shaakaltu sagantaa keenya ‘How to… ‘n yeroo ittaanu walitti deebina.

Session Vocabulary

 • Karaoke
  Bakka mata mataan dhaqanii itti weelisan

  awful
  gadhee/badaa

  love
  jaalala/jaalachuu

  fine
  gaarii

  opinion
  yaada

  personally
  akka dhuunfaatti