Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 14

Listen to find out how to book an appointment.
Akkamitti beellama akka qabatan hubachuuf caqasi.

Sessions in this unit

Session 14 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I book an appointment? Akkamittin beellama qabadha?

Haasawa waa’ee beellam qabachuu caqasiitii gaafiiwwan kanatti aanan deebisuu yaali.

1. What day of the week is the appointment?
2. What time is the appointment?

Deebiikee mirkaneeffachuuf caqasi. Ittaansuudhaan barruu kanaa gad jiru waliin walbira qabii ilaali.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Gara sagantaa barnootaa How do I… tti baga nagaan dhufte! An Caaliidha. Fiil na waliin jira.

Phil
Hello, everybody. Welcome!

Caalii
Sagantaa kana keessatti akkamitti beellama akka qabattu baratta. Nama beellama qabachuuf yaalu tokko caqasuun haa’eegallu. Hubachuun kan sirakkisu yoo ta’e hinyaadda’iin, gara boodarraa sigargaarraa. Ammaaf namichi beellama qabachuuf jedhu kun yoo milkaa’eef caqasiitii hubadhu.

Can I book an appointment for next Monday afternoon, please?

Yes, how about at 2:00pm?

Perfect. See you then.

Caalii
Dubbatichi beellama qabachuuf milkaa’ee? Eeye milkaa’eera/milkoofteetti. Egaa Fiil, qooqa beellama qabachuuf fayyadu haa ilaalluu?

Phil
Yes, good idea!

Caalii
Namni jalqabaa beellama qabachuu barbaadee ture, gaafii maalii gaaffachuun eegalee? Mee haa caqasnu.

Can I book an appointment for next Monday afternoon, please?

Phil
Yes, we use the phrase ‘Can I…’ and combine it with ‘book an appointment?’ to make this request. Let’s practise it together. Repeat after me:
Can I book an appointment?

Caalii
Dhuma gaafichaarratti, dubbattuun jalqabaa yoom beellam qabachuu akka barbaadde dubbatte. ‘For next Monday afternoon’ moo ‘at next Monday afternoon’ jettii?

Can I book an appointment for next Monday afternoon, please?

Phil
It was ‘for’ next Monday afternoon.

Caalii
Eeyee, yoom akka beellama qabannu himuuf, torban ittaanu jechuuf ‘for’ fayyadamnee, ‘next’ itti daballa. Ittansuun guyyaafi sa’aatii dubbanna, fakkeenyaaf ‘morning’ ganama ‘afternoon’ waaree booda, yookaan ‘evening’ galgala. Egaa yoo baallama torban ittaanu Kibxata galgalatti qabachuu barbaadde…

Phil
You would say…
Can I book an appointment for next Tuesday evening, please?

Let’s practise the whole question together. Listen and repeat after me:
Can I book an appointment for next Monday afternoon, please?
Can I book an appointment for next Tuesday evening, please?
Can I book an appointment for next Wednesday morning, please?

Caalii
Ammammoo, dubbataan lammaffaa beellamaaf sa’aatii kam akka eere haa ilaallu.

Yes. How about at 2:00pm?

Caalii
Waaree booda sa’aatii 8:00tti eere ykn eere; sa’aatii eeruufimmo ‘how about…?’ ‘...maal sitti fakkaataa?’ jedhe. Gaalee kana yaadawwan eeruuf fayyadamuu dandeenya.

Phil
Let’s practise suggesting the time of the appointment. Listen and repeat after me:
How about at 2:00pm?
How about at 9:00am?
How about at midday?

Caalii
Dhumarratti, namni sadaffaan yaada eeramerratti waliigalemoo waliihingalle?

Perfect, see you then.

Phil
She agreed!

Caalii
Eeyee, ‘perfect’ dansa, ‘see you then’ yeroosanatti wal haa agarru jette. Asitti ‘then’ yeroosanatti jechuu’n waaree booda sa’aatii 8:00tti akka jechuuti.

Phil
Let’s practise that final phrase. Repeat after me:
Perfect, see you then!

Great, now it’s time for some practice!

Caalii
Tole, Roobii dhufu waaree boodatti beellama qabachuuf yaaluu dandeessaa? Dhumarratti ‘please’ jechuu hindagatiin. Boodarra, deebiikee gaafii Fiil bira qabii ilaali.

Phil
Can I book an appointment for Wednesday afternoon, please?

Caalii
Yaalii gaariidha, ammammoo nama deebii laatu ta’iitii beellamaaf waaree booda sa’aatii 10:00tti yaada eeri. Boodarra, deebiikee kan Fiil wajjiin walbira qabii ilaali.

Phil
Yes, how about at 4:00pm?

Caalii
Hojii gaarii, yeroo sanarratti walarguuf walii haagallu. Jalqabarratti ‘perfect’ jechuu hindagatiin. Akkuma yeroo hundaa, boodarra deebiikee kan Fiil waliin walbira qabdii ilaali.

Phil
Perfect. See you then!

Great, now you’re ready to make an appointment!

Caalii
Well done, egaa barnoota dabalataa How do I…n, yeroo ittaanu walitti deebina. Nagaatti! Bye!

Phil
Goodbye!

Learn more!

1. Beellama qabachuuf akkamittin gaafadhaa?
Gaafikee dhiheessuuf 'Can I' jettee eegaluun, 'book an appointment' itti dabaluu dandeessa.

 • Can I book an appointment?

Itti dabaltee yoomitti baallamicha qabachuu akka barbaaddu himuuf, ‘for’ fayyadamtee guyyaafi yeroo akkamii akka ta’e dubbachuu dandeessa. Fakkeenyaaf: 

 • Can I book an appointment for next Monday afternoon?
 • Can I book an appointment for Tuesday evening?

2. Wantotaaf yaada eeruu akkamittin 'how about' fayyadamaa? 
Gaalee kana yeroo kam akka walquunnamamu yaada eeruuf fayyadamuu dandeenya. Yeroo himuuf ‘at’ fayyadamuu hindagatiin.

 • How about at 3:00pm?
 • How about at 5:00pm?

Akkuma beellamaaf yaada yeroo eerru hunda, wantokko hojjachuuf ‘how about’ booda, gocharratti '–ing' dabaluudhaan yaada eeruu dandeenya. Egaa akka ittaanutti yaada eeruu dandeessa:

 • How about meeting at 2:00pm?
 • How about drinking coffee?

3. 'Then' akkamitti fayyadamamaa?
'Then' yeroo haasaa keessatti dubbatame eeruuf fayyada.Kanaafuu, namni tokko 'how about at 12:00pm? yoo jedhu, atis waaree booda sa’aatii 6:00tti walarguuf 'see you then' jechuudhaan waliigalta.

Akkamittin beellama qabadha?

4 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

How about joining our Facebook group and learning English everyday!
Garee Feesbookii keenyaatti seenuun Afaan Ingilizii guyyuun barachuunoo!

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Qooqa daran faayida-qabeessa ta’an dabalataa kan keessatti barannuufi dandeettiiwwancaqasuukee kan ittiin shaakaltu sagantaa keenya How do I… ‘n yeroo ittaanu walitti deebina.

Session Vocabulary

 • book
  galmeesisuu/qabachuu 

  appointment
  beellama

  How about…?
  ...maal sitti fakkaata?

  Perfect!
  Dansa/misha!

  See you then.
  Yeroosantti walitti deebina.