Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 10

Kaaffee keessatti akkatti nyaataafi dhugaatii ajajan hubachuuf caqasi.
Listen to find out how to order food and drink in a café.

Sessions in this unit

Session 10 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I order food and drink in a café?

Wayita ajajachuuf yeroon si qaqabu gargaaraan kaaffiichaa maal jedha?

A) What can I get you?
B) Yes?
C) What do you want?

Sirri ta’ukee saganticha caqasiitii mirkaneeffadhu.

Deebiikee mirkaneeffachuuf caqasi. Ittaansuudhaan barreeffama kanaa gad jiru waliin walbira qabii ilaali.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Gara sagantaa barnootaa How do I…tti baga nagaan dhufte! An Caaliidha. Shaanis naa waliin jirti.

Sian
And I'm Sian. Hello, everybody.

Caalii
Kutaa kana keessatti, wayita mana bunaa ykn kaaffee deemnu maal akka jedhamu hubanna. Namni tokko kaaffee keessatti wayita ajajatu caqasuudhaan haa’eegallu. Hubachuuf yoo sirakkise hinyaadda’iin, gara boodaarra si gargaarra. Ammaaf, dhugaatiifi nyaata namni ajajate maal akka ta’e qalbeeffadhu.

What can I get you?
Can I have a green tea and a cheese sandwich, please?
Take away or have here?
Take away, please.
Anything else?
That's all, thanks.

Caalii
Dhageessee? ‘Shaayii magariisa’ – ‘a green tea’ fi ‘saandiwichii qimxoo ykn sandiwichii chiisii’ ‘cheese sandwich' soorataa jiru. So, Sian, shall we look at the language we can use to order in a café?

Sian
Yes, let's do it!

Caalii
Egaa wayita dabareen ajajuu si qaqqabu, gargaartichi maal akka barbaaddu si gaafata.

Sian
Yes! Can you remember what they said? Let's listen again to find out.

What can I get you?

Sian
Yes, you'll probably hear 'What can I get you?’ or they may say 'Who's next?'

Caalii
Eeyee, egaa 'Who's next?' kan jedhu yoo dhageesse, kana jechuun ‘tajaajilamuuf darabeen kan eenytii?’ jechuudha.

Sian
Now, it's time to order. You can say 'Can I have…?' and then give your order.
Let's practise the pronunciation of that! Repeat after me:
'Can I have…?'

Caalii
Wanti ajajattu qeenxeefi kan lakkaa’amu yoo ta’e, qubee footuu ‘a’ fayyadamuu qabda – ykn, sagalee dubbachiiftuun kan eegalu yoo ta’e, qubee footuu ‘an’ fayyadamta.

Sian
That's right. Careful with pronunciation – so we say 'uh' and 'un'. So, 'Can I have a green tea?', 'Can I have an orange juice?' And remember to be polite, so what word do we need to add? That's right – it's ‘please’.

Caalii
Akkasumas akkaataa itti sagaleessan hindagatiin. Shaan akkamiin akka jettu caqasi.

Sian
Repeat after me:
‘Can I have a green tea, please?’

Caalii
Ittaansuunis, gaafii kana dhaga’uu ni malta ta’a. Maal jechuu akka ta’e beektaa?

Take away or have here?

Caalii
Bartee? Sana jechuun Kaaffee keessatti dhuguu ykn nyaachuu moo kan fudhatanii deeman feetaa? Jechuudha.

Sian
Yes, and you can just say 'Have here, please' if you want to stay, or 'Take away, please' if you want to take it out of the café. Don't forget 'please'!

Caalii
Dhumarrattis, namni ajajamu sun 'Anything else?' jedhee gaafata.

Sian
That's right – this is short for 'Do you want to buy anything else?’

Caalii
Eeyyee, egaa ajaja kee fixatteettamoo kan biroo kan barbaadu qabda jechuun namni ajajamuu sun gaafataa jira jechuudha.

Sian
If you don't want anything, just say 'That's all, thanks'. Let's practise. Repeat after me: ‘That's all, thanks.’

Caalii
Thanks, Sian. Amma kaaffee keessatti maal akka gootu barteetta. Ammammoo yeroo itti shaakaltuudha.
Jalqaba nama ajajamu caqasi:

Who's next?

Caalii
Tole, egaa ittaansee darabeen kan keeti. Buna gurraacha ajajuu dandeessaa? Ittaansuunis kan Shaan wajjin walbira qabii ilaali.

Sian
Can I have a black coffee, please?

Caalii
Atillee akkasuma jettee? Amma gaafii ittaanu caqasi:

To have here or take away?

Caalii
Bunakee asuma kaaffecha keessatti kan dhuguu barbaadu yoo ta’e, maal jettaa?

Sian
To have here, please.

Caalii
Atillee akkasuma jette? Amma wanta biraa ajajachuu hinfeetu, kanaafuu deebii gaafii isa dhumaa kana deebisi.

Anything else?

Sian
That's all, thanks.

Caalii
Ok, so now you know how to order food and drink in a café. Afaan Ingiliziin nyaataafi dhugaatii jaallattu akka ittii himtu hubachuun ittaansuun hiriyaakee wajjin kana shaakali.

Sian
Good idea! See you next week. Bye bye!

Caalii
Nagaatti!

Learn more!

1. Wayita ajajachuuf yeroon si qaqabu gargaaraan kaaffiichaa maal jedha?

Tarii kana dhageessa:

 • What can I get you?
 • Who's next?


2. Akkamittin nyaataafi dhugaatii ajajuu danda’a?

'Can I have' jedhiitii nyaanni/dhugaatiin qeenxeefi lakkaa’amaa yoo ta’e, 'a' ykn 'an' fayyadami.
Akkasumas 'please' jechuu hindagatiin.

 • Can I have an orange juice, please?
 • Can I have a coffee, please?

3. Gaafiiwwan biroo akkamii kessummeesichi gaafachuu danda’aa? Akkamittan deebii laadha?

To have here or take away?

 • To have here, please.
 • Take away, please.


Anything else?

 • That's all, thanks.
 • Yes, can I have a cookie, please?

Kaaffe keessatti nyaataafi dhugaati akkaataa itti ajajan?

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

What's your favourite drink to order in a café? Tell us on our Facebook group!
Dhugaatiin ati jaallatuufi kaaffe keessatti ajajattu maali/kami? Garee Feesbookii keenyarratti nutti himi.


Join us for our next episode of How do I… when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Qooqa daran faayida-qabeessa ta’an dabalataa kan keessatti barannuufi dandeettiiwwankee caqasuu kan ittiin shaakaltu sagantaa keenya How do I… 'n yeroo ittaanu walitti deebina.

Session Vocabulary

 • a black coffee
  buna gurraacha

  a green tea
  shaayii magariisa

  a cheese sandwich
  saanduwichii qimxxoo/chiisii

  takeaway
  kan fudhatanii deeman

  have here
  asitti nyaatamu/dhugamu