Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 1

Listen to find out how to start a conversation when meeting new people in English.
Nama haaraa wayita argitu akkamiin Afaan Ingliziitiin akka waliin haasoftu baruuf dhaggeeffadhu.


Sessions in this unit

Session 1 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I start a conversation?

Yeroo nama Kanaan dura arginee hin beekne arginu gaaffilee gaafannu deebiisaanii waliin walitti firoomsi:

a) What’s your name? 1. I’m from Liverpool.
b) Where are you from? 2. I’m a teacher.
c) What do you do? 3. Hello, I’m Lisa.

Deebii kee mirkaneessuuf caqasi. Duuba kan armaan gaditti barreeffameen wal bira qabi.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Gara sagantaa barnootaa ‘How do I…’ tti baga nagaan dhufte! Ani Caaliidha. Saam, Roobertii fi Lissaan na waliin jiru.

Sam
Hello, everybody. Welcome!

Caalii
Kutaa kana keessatti akkamiin namoota haaraa waliin haasaa akka eegallu ilaalla. Namoota yeroo jalqabaaf walittidhufan gidduutti haasaa gabaabaa taasifame caqasuudhaan haajalqabnu. Hubachuun kan sirakkisu yoo ta’e, hinyaadda’iin, gara boodaatti akka hubattuuf sigargaarra. Ammaaf odeeffannoo gaggabaaboo sadan Roobart Liisaa gaafatu caqasi.

Robert
Hi, my name’s Robert. What’s your name?
Lisa
Hello, I’m Lisa. Nice to meet you.
Robert
Nice to meet you, too, Lisa. Where are you from?
Lisa
I’m from Liverpool.
Robert
And what do you do?
Lisa
I’m a teacher.

Caalii
Hubattee? Tole, Roobarti, maqaashii, eessaa akka dhufteefi hojiinshii maal akka ta’e Liisaa gaafate.

Sam
Yes, let’s!

Caalii
Egaa, Roobartiifi Liisaan wanti isaan jalqabarratti godhan walbaruu ture. Haala walfakkaatu fayyadamuu laata? Mee irradeebinee haacaqasnu.

Hi, my name’s Robert.
Hello, I’m Lisa.

Caalii
Lakki, akkaataa garagaraa ta’e lama fayyadaman. Maqaankoo …dha ‘My name is…’ fi Ani …dha. ‘I am…’ jechuun of ibsan.

Sam
And the pronunciation is important here, so let’s quickly practise - repeat after me:
‘My name’s…’
‘I’m…’

Caalii
Baay’ee gaarii! Ammammoo akkamiin Robarti, Liisaa waliin haasaa akka itti fufetti haa ceenu. Gaafiiwwan sadii ishee gaafate. Gafiiwwan kanneen irradeebinee haacaqasnu:

What’s your name?
Where are you from?
What do you do?

Caalii
Tole! Gaafiin jalqabaa maqaa Liisaa gaafachuu ture, kan lammaffaa eessaa akka dhufte yoo ta’u, kan sadaffaammoo waa’ee hojiishii gaafachuu ture.

Sam
Yes, these are the most common questions to ask someone when you first meet them, so they’re very useful. But the pronunciation is important. You need to sound interested!

Caalii
Eeyyee, egaa akkaataan ittiin sagaleessan barbaachisaadha. Kana cinatti jechoota kamtu jabaatanii akka sagaleeffaman ykn irratti xiyyeeffatamani fi akkamiin akka walitti qabasiifaman beekuun barbaachissaadha jechuudha.

Sam
Yes, so let’s quickly practise together! Repeat after me:
‘What’s your name?’
‘Where are you from?’
‘What do you do?’

Caalii
Liisaan gaafiiwwan kanneen akkamitti deebiste? Gaafii ‘What is your name?’ jedhuuf deebi kennuuf Karaan lama akka jiru ni beekta turtee? Akkaataa Liisaan gaafilee ‘Where are you from?’ fi ‘What do you do?’ jedhuuf deebi itti kennite irra deebinee haacaqasnu.

I’m from Liverpool.
I’m a teacher.

Sam
So, Lisa used ‘I’m…’ to answer both questions.

Caalii
Eeyyee, garuu ‘I’m from…’ yoo jette, waa’ee bakkaa dubbachuutti jirta.

Sam
And if you say ‘I’m a…’ you’re talking about your job. Remember to use the ‘a’, as it’s important here.

Caalii
Thanks, Sam. Ammi yeroon kan shaakalli muraasa itti gootuudha. Namni kun, gaafiiwwan duraan gaafataman sadan keessaa tokkoof deebii wayita kennu caqasi.

I’m from Cambridge.

Caalii
Tole, egaa ‘Cambridge’ bakka , kanaaf namni kun gaafii kam gaafatame? Sam, boodarra yoo sitti himtu dhageessa.

Sam
Where are you from?

Caalii
Gaarii! Amma deebii nama kanaa caqasi.

I’m a taxi driver.

Caalii
Tole, egaa ‘a taxi driver’ hojiidha ykn hojii agarsiisa; kanaaf gaafiin sirriin maalidha?

Sam
What do you do?

Caalii
Baay’ee gaarii! Egaa amma namoota haaraa wajiin akkamitti haasaa akka eegaltu beekta. Hunda keesssaniyyu. Nice to meet you!

Sam
Yes, nice to meet you!

Caalii
Sagantaa biraa ‘How do I …’n torban dhufu walitti deebina. Nagatti! Bye!

Sam
Bye!

Learn more!

1. 'My name’s…' fi 'I’m…' hiika walfakkaataa qabuu?
Eeyyee!

2. Yeroon An 'Nice to meet you' fi 'Nice to meet you, too' fayyadamu yoomi?
Yeroon nuti 'Nice to meet you, too' wfayyadamnu wayita nama 'Nice to meet you' nuun jedheef deebii laannuudha. 'Too' jechuun atis yookiin 'also' jechuudha.

3. Gaaffii 'Where are you from?' jedhu wayita deebisnu jecha 'from' jedhu keessaa baasuu nan danda’aa?
Lakkii, Wayita gaaffii kana deebisuuf 'from' jedhu fayyadamuu qabna. Fuuldura maqoota gandoolee, magaalotaa, biyyootaa, naannolee fi iddoowwan walii galaatti fayyadamna.
I’m from London.
I’m from the UK.
I’m from the coast (qarqara irraa).

4. Gosa hojiiwwanii duratti 'a' fayyadamnaa?
Eeyyeen, yeroo hunda maqoota qeenxee, lakkaawaman duratti 'a' ni fayyadamna.

How do I start a conversation?

4 Questions

Choose the correct answer.

Deebii sirrii filadhu.

 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Nice to meet you!
What’s your name?
Where are you from?
What do you do?

Answer these questions and tell us on our Facebook group!
Gaaffilee kanneen deebisiitii, garee feesbuukii keenyarratti nutti himi!

Join us for our next episode of 'How do I…', when we will learn more useful language and practise your listening skills.

 

Session Vocabulary

 • What’s your name?
  Maqaan kee eenyu?

  My name’s…
  Maqaankoo…

  I’m…
  Ani…

  Nice to meet you.
  Bagan siin walbare.

  Nice to meet you, too.
  Anis, bagan siin walbare.

  Where are you from?
  Eessarraa dhufte?

  I’m from…
  Ani kanan dhufe…

  What do you do?
  Hojiin kee maali?

  I’m a...
  Ani...