Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 9

Listen to find out how to respond to news.
Akkatti oduuf deebiin kennamu hubachuuf caqasi.

Sessions in this unit

Session 9 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I respond to news?

Listen to find out how to respond to news.
Akkatti oduuf deebiin kennamu hubachuuf caqasi.

Deebiiwwankee mirkaneessuuf caqasi. Ittaansuun baruu kanaa gadii waliin walbira qabii hubadhu.

Show transcript Hide transcript

Firaol
Asham! Gara sagantaa barnootaa ‘How do I…’ tti baga nagaan dhufte! An Firaol dha. Saam na waliin jirti.

Sam
Welcome, everybody! Hello.

Firaol
Sagantaa kana keessatti, haalawwan garagaraa oduuwwaniif deebii ittiin kennuu dandeenyu ilaaluuf jirra. Haasaawwan Deevidiif Meegan gidduutti ta’an sadii caqasuudhaan haa’eegallu.  Guutummaatti hubachuun yoo sirakkisi hinyaadda’iin; gara boodaatti kan si gargaarra. Ammaaf, oduu Deevid caqsiitii qormaata ‘test’ akkamii akka qorame murteessi.

David
I’m nervous. I'm taking my driving test this afternoon!

Megan
Good luck! Hope it goes well.

David
The driving test was terrible. I failed!

Megan
Oh, I'm sorry to hear that. Better luck next time!

David
The driving test was fine this time. I passed!

Megan
Well done. Congratulations!

Firaol
Egaa Deevid qormaata konkolaachisaa ‘driving test’ qorame. Haasawwa tokkoon tokkoon keessatti, Deevid oduu addaa qaba ture. Egaa Meegan akkaataa addaatiin deebisuutu irra ture.

Haasawa jalqabaa keessatti, Deevid gara fuulduraatti qormaata akka qabu itti hima. Ammas caqasi – Meegan gaaleewwan lamaan kam fayyadamtii?

Good luck! Hope it goes well.

Firaol
Meegan ‘Good luck!’ jette; kana jechuun ‘Carraa gaarii’ jechuudha akkasumas ‘Hope it goes well’ jechuun ‘gaarii akka ta’u nan abdadha’ jechuudha. Jechi ‘It’, kan gaalee ‘Hope it goes well’ jedhu keessatti argamufi, waa’ee qormaata Deeviid eeru dha, garuu Deevid qormaata tokkoo ol yoo qabaatehoo maal ta’aa?

Sam
You would say 'they' – 'Hope they go well!'

Firaol
Akkasumas gaaleewwan kunniin lameen yeroo hunda walitti finnee hinjennu, do we Saam?

Sam
Oh no, you can just say one!

Now, let's practise the pronunciation! Repeat after me:

Good luck!

Hope it goes well!

Let's listen to Megan again. This time it's bad news!

Oh, I'm sorry to hear that. Better luck next time.

Firaol
Ammas – gaaleewwan lamni kanneen walitti yookiin dhuunfaan fayyaduu danda’ani dha. Haala kanaan, Meegaan oduu gaddaa Deeviidiif, gaddaan deebisti. Jalqaba, ‘kana dhaga’uukootiif nan gadda!’ …jette.

Sam
…and if you want to make this stronger, say: 'I'm so sorry to hear that!'…

Firaol
….akkasumas lammaaffaa, 'Better luck next time'  jette, kana jechuun qooqa keenyaan ‘yeroo ittaanuuf carraa fooyya’aa haata’u!’ jechuudha. Haata’uutii gaalee kana saree namaa du’e tokkoof akka hin fayyadamneef eeggadhu – wanti namni tokko yaalaa ture kufaatiidhaan yoo goolabame qofa fayyadamna.

Sam
Quick practice of pronunciation – repeat after me:

I'm sorry to hear that.

Better luck next time.

Firaol
Ammammoo oduuwwan gaariidhaaf deebii kennuuf gaaleewwan irradeebinee haacaqasnu. Here’s Megan:

Well done. Congratulations!

Firaol
‘Well done’ ni beekta jennee abdanna sababnisaa sagantaa kamiyyuu keessatti Afaani Ingiliziitiin ‘hojii gaarii’ jennee sitti himna.

Akkasumas ‘Congratulations!’ taatee jireenyaa hedduuf kan akka gaahilaa, guyyaa dhalootaafi sadarkaa guddinaatiif faayyadu – bakka namni tokko waa itti milkaa’etti qofa otoo hinta’iin, bakka ‘well done’ daran mijaawaa ta’ee hubatametti.

Sam
Absolutely! Time to practise the pronunciation. Repeat after me: 

Congratulations!

Firaol
Thanks, Sam. Amma haalawwan kanneen ittiin oduudhaaf deebistu baratteetta; yeroon kan ati shaakala muraasa itti taasistuudha.

Hiriyaankee waa’ee oduu ‘lottery’  ‘lotorii’ wayii yoo sitti himu caqasi – akkamiin itti deebistaa? Ittaansuun Saam dhageessa.

I just won the lottery! I'm so happy!

Sam
Congratulations!

Firaol
Excellent! Amma hiriyyaankee oduu waa’ee waan gate ‘lost’ tokkoo yoo sitti himu caqasi. Asitti gaaleen tokko isa kaanirra daran mijaa’aadha.

I lost my dog! I'm so sad.

Sam
I'm so sorry to hear that!

Firaol
Akka walfakkaatutti dubbattee? Well done!

Sam
Yes, and congratulations, and good luck! Bye bye, everyone!

Firaol
Maaloo sagantaa How do I… ittaanutti walitti deebina. Bye!

Learn more!

1) Taatee fuulduraatiif akkamittin carraa gaarii namootaaf hawwaa?

Gaaliiwwan waloo ittiin carraa gaarii namootaaf hawwan:

 • Good luck! Carraa gaarii!
 • Hope it goes well! Gaarii ta’a jedheen abdadha!

 ‘I hope…’ ykn ‘Hope…’, jechuu dandeessa akkasumas ‘it’ waantokko eera, fakkeenyaaf, qormaata.

 • Hope they go well! Gaarii ta’u jedheen abdadha!
 • Hope it goes well! Gaarii ta’a jedheen abdadha!

 ‘I hope…’ ykn ‘Hope…’, jechuu dandeessa akkasumas ‘they’ waantokko ol eera, fakkeenyaaf, qormaata garagaraa. 

 • All the best! Milkaa’ina hundaa!
 • Best of luck! Carraa gaarii!

2)  Oduu badaa namootaatiif akkamittin deebii kennaa?

Gaaleen waloon namoota oduu badaa sitti himaniif gaddakee ittiin mul’istu:

 • I’m sorry to hear that. Sana dhagahuukootiif nan gadda.

Fuuldura ‘sorry’tti, ‘so’ ykn ‘very’ ida’uudhaan kana daran jabeessuu dandeessa. Gaaleen kun haala kamittiyyuu fayyadamamuu danda’a.

 • Better luck next time. Yeroo ittaanuuf carraa fooyya’aa.

Kunis,  ‘I wish you better luck next time!’ ykn ‘I hope you have better luck next time!’ haala jedhuun ibsama.

Gaaleen kun namni tokko wayita milkaa’uu dhubu kan fayyadamamuudha. Gaalee kana badiifi du’aaf fayyadamamuun deebii kennuun sirrii hinta’au.

3) Oduu gaarii namootaattif akkamittin deebii kennaa?

Gaaleewwan waloon namoota oduu gaarii sitti himaniif gammachuukee ittiin mul’istu:

 • Congratulations! Baga gammadde!

Gaaleen kun haal kamiinuu akkasumas taateewwan gammachuu jireenyaa kan akka gaahilaa, dhalootaafi sadarkaa guddinaatiif fayyadamamuu ni danda’a. Kanneen ittaananis haalawwan heedduuf faayidaa qabu:

 • Excellent!
 • Amazing!
 • Wonderful!
 • Well done! Hojii gaarii!
 • Good work! Hojii gaarii!
 • Good job! Hojii gaarii!

Gaaleewwan kunniin milkaa’ina nama tokkootiif deebii kennuuf sirrii ta’u. Nama gaahilasaa godhate tokkoof ‘well done’ yoo jette garuu waan hinbaramne ta’a.

Oduudhaaf akkamittin deebii kennaa?

3 Questions

Choose the correct option to respond to people's news.
Oduu namootaatiif deebii kennuuf filannoo sirrii ta’e filadhu.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Do you have any news? Come and tell us on our Facebook group and we'll respond!
Oduu wayii qabdaa? Koottuuti garee Feesbuukii keenyaarratti nutti himi; deebii siif kenninaa!

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Qooqa daran faayida-qabeessa ta’an dabalataa kan keessatti barannuufi dandeettiiwwankee caqasuu kan ittiin shaakaltu sagantaa keenya How do I…'n yeroo ittaanu walitti deebina

Session Vocabulary

 • a driving test
  qormaata konkolaachisaa

  the lottery
  lotorii

  lost (past simple of ‘lose’)
  bade/gate(si’a darbee ‘baduu/gatuu’)