Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 7

Listen to find out how to compare more than two things.
Ingiliffa keessatti wantoota lamaa ol akkamitti akka dorgomsiistu baruudhaaf dhaggeeffadhu.

Sessions in this unit

Session 7 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I compare more than two things?

Kutaa har’aa keessatti waa’ee nyaatawwan kanneenii dubbanna:

 • Nyaata Jaappaan
 • Nyaata Meksiikoo
 • Nyaata Xaaliyaan
 • Nyaata Ingiliiz

Akka yaada keetiitti, nyaatawwan akana isa hunda caalaa baayyee gaarii ta’e irraa gara isa hunda caalaa baayyee gadhee ta’eetti tooraan kaa’i. Achiin booda kutaa kana dhaggeefachuun akkamitti akka yaada kana Ingiliffaan ibsitu baradhu.

Deebiiwwankee mirkaneeffachuuf caqasi. Ittaansuun barruu kanaa gadii wajjin walbira qabii ilaali.

Show transcript Hide transcript

Firaol
Yooyyaa! Gara sagantaa barnootaa How do I…tti baga nagaan dhufte! An Firaoldha. Saam na waliin jira.

Sam
Hello, everybody. Welcome!

Firaol
Kutaa kana keessatti, akkatti wantota lamaa ol ta'an walbira qabanii ilaalan ykn dorgomsiisan ilaala.
Namoonni sadii yaadasaanii waantokkorratti yoo kennan caqasuudhaan haa'eegallu. Yoo hundasaa hubachuun sirakkise hinyaadda'iin; gara boodaarra sigargaarraa. Ammaaf waa'ee maalii akka dubbachaa jiran qalbeeffadhu.

1. I think Japanese food is the nicest food in the world. It's definitely the tastiest.
2. Mexican food is the most delicious, in my opinion.
3. Of all the food in the world, Italian is the best! And English is the worst.

Firaol
I'm hungry now! Waa'ee nyaataa dubbataa turani. Mitiree? Waa'ee nyaatawwan garagaraa addunyaarraatti argamanirratti yaadawwansaanii kennaa jiru.

Sam
Yes, they talked about Japanese, Mexican, Italian and English food. So they were taking one type of food and comparing it to many others.

Firaol
Eeyee. Kana gochuuf maqibsoota kan akka duraan dhageenyee - 'nice' 'bareedaa', 'tasty' 'fooliifi mi'a gaarii kan qabu', 'delicious' 'baay'ee kan mi'aawu', 'good' 'gaarii' fi 'bad' 'badaa ykn gaarii kan hinta'in - fayyadamuudhaan isaan jijjiirra.

Sam
Let's listen again to the first speaker – how does he use the words 'nice' and 'tasty'?

I think Japanese food is the nicest food in the world. It's definitely the tastiest.

Firaol
Egaa seerri maqibsoota sagaleessa tokkoo kan akka 'nice' fi seerri maqibsoota sagaleessa lama qabanii kan akka 'tasty' akka eerutti, fuldurasaanii 'the' kaa'uudhuun '-est' dhumasaaniirratti daballa.
'Nice' kan qubee 'e' dhaan xumuramu ilaalhise '-st' qofa itti idaana.

Sam
Let's quickly practise! Repeat after me:
the nicest
the tastiest

Firaol
Egaa jechichi akka 'delicious' ykn isarra kan dheraatuufi sagalee lamaa ol kan qabu yoo ta'e maaltu ta'aa?

Mexican food is the most delicious, in my opinion.

Sam
In this case, we don't change the adjective – 'delicious' stays 'delicious'.

Firaol
Bakkasaa, maqibsa dura jechoota lama 'the most' jedhu idaana.

Sam
Yes, so 'interesting' becomes 'the most interesting', 'exciting' becomes 'the most exciting', etcetera. Shall we practise the pronunciation? Repeat after me, please:
…the most delicious...
It's the most delicious food in the world.

And we just have two more to look at quickly!

Firaol
Yes, kunneen seerrawwan dubbachaa turre keessaa kanneen adda ta'aniifi barbaachisoodha. Ammas caqasuun yoo kan dhageessu ta'e ilaali – yaadadhu, ijaarsi kana keessa yeroo hunda 'the' ni jiraata.

Italian is the best! And English is the worst.

Sam
They were 'the best' and 'the worst'.

Firaol
Kunneen addadha sababiinsaa maqibsa bu'uraa kan akka 'good' fi 'bad' hinfakkaatan waan taéefi. Akkasumas xumurarratti '-est' hinfayyadamnu.

Sam
Repeat after me:
the best
the worst

Firaol
Afaan Ingilizii baruuf mala kamtu 'baay'ee salphaadha' jettee akka yaaddu filadhu: kitaaba wajjiin qofaa ofii' – 'alone with a book' – daree keessa' – 'in class' – ykn 'onlaayinii' – 'online'. Maqibisichi 'cheap' dha. Boodarra, walbira qabdee akka hubattuuf deebii Saam dhageessa.

Sam
Online is the cheapest way to learn English.

Firaol
Do you agree? Ammammo kamtu haalaan hawwisiisaadha jettee akka yaaddu murteessi. Maqibsichi 'interesting' dha. Ammas boodarra yaada Saam waliin walbiratti qabdee dorgomsiisuu dandeessa.

Sam
Online with BBC Learning English is the most interesting way to learn English. Of course!

Firaol
Good point, Sam!

Sam
Yes, because we're the best.

Firaol
Egaa sagantaa How do I… kan biraatiin torban ittaanu walitti deebina! Nagaatti!

Sam
Bye, everyone!

Learn more!

1. Maq-ibsitoota walfakkaatan fayyadamuudhaan akkamittan wantoota lamaa ol dorgomsiisa?

Maq-ibsitoota birsaga tokkoofi lamaatiin,'the' dura galchuun '-est' dhuma irratti itti dabali:

• Maq-ibsi + be+ the (maq-ibsi + -est)
My mother's house is the cleanest house I know.

• Maq-ibsi warra 'e'tijn xumuramu + -st ('e' dacha/cimdii hin godhiin)
He's the nicest man I know.

• Maq-isbsi 'y'tiin xumuramu + -iest ( 'y' gara 'I' tti jijjiiri)
She's the prettiest girl I know.

• Maq-ibsi dubbachiiftuu tokkoofi dubbifamaa tokkoon xumuramu, dubbifamaa isa dhumaa lama gochuun + -est.
London's the biggest city in the UK.

Maq-ibsitoota birsagoota lamaa ol dheerataniif, duraan 'the most' galchinee dhuma irratti waan tokkoyyu itti hin daballu, kanaaf, maq-ibsi kun hin jijjiiramu jechuudha:

New York is the most exciting city in the world.
Mr Smith is the most interesting teacher in the school.

2. Seerawwan kanaan kan adda ta’an jiruu?
Of course! Maqoibsitoonni kunneen sadan addadha, kanaaf isaan yaadachuudhaaf yaali:
good > the best (not 'the goodest')
bad > the worst (not 'the baddest’)
fun > the most fun (not 'the funnest')

 

Ani akkamittan wantoota lamaa ol waldorgomsiisaa?

4 Questions

Complete the gaps in these sentences.
Bakka duwwaa jiru guutuuf filannoo sirrii filadhu.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group to tell us what you think 'the best' food in the world is!
Addunyaa kana irratti nyaata 'the best' /hundaa ol jaallatamaadha jettu nutti himuudhaaf gara garee feesbuukii keenyaatti kottu!

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Qooqa daran faayida-qabeessa ta’an dabalataa kan keessatti barannuufi dandeettiiwwankee caqasuu kan ittiin shaakaltu sagantaa keenya How do I…'n yeroo ittaanu walitti deebina

Session Vocabulary

 • nice
  dansa

  tasty
  miyaawaa

  delicious
  mishaadha

  good
  gaarii

  bad
  badaa

  cheap
  rakasa

  long
  dheeraa

  fun
  gamachiisaa

  pretty
  bareeda

  lovely
  jaalatamaa

  interesting
  namatti tola

  exciting
  ajaa’ibsiisaa