Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 6

Listen to find out how to compare two things
Akkatti wantota lama walbira qabanii ilaalan hubachuuf caqasi.

Sessions in this unit

Session 6 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I compare two things?

Deebiiwwankee mirkaneeffachuuf caqasi. Ittaansuun barruu kanaa gadii wajjin walbira qabii ilaali.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Gara sagantaa barnootaa How do I…tti baga nagaan dhufte! An Caaliidha. Siyaan na waliin jirti.

Sian
Hi, everybody! Welcome.

Caalii
Kutaa kana keessatti, wantota lama akkatti walbira qabanii ilaalan hubanna.
Namoonni kunneen manaa nyaachuu 'eating in' fi alaa nyaachuu 'eating out' ilaalchisee kam akka filatan yoo dubbatan caqasuudhaan haa'eegallu. Yoo hubachuun sirakkise hinyaadda'iin. Ammaaf nammoonni meeqa manas nyaachuu akka fedhanfiif sababoota kam waliin akka waliigaltu murteessi.

I prefer eating in because it's healthier.
Eating in because it's cheaper!
Eating out is better, but it's more expensive.

Caalii
Tole kanneen keessa namoonni lama manaa nyaachuu jaallatu - sababoota isaan dhiheessan keessaa kan itti waliigaltu jiraa?
Sian, shall we look at the language we can use to compare two things? They all used comparative adjectives – maq-ibsawwan dorgomsiistuu – didn't they?

Sian
Yes, and there are some very simple rules to help you. So first let's look at adjectives with one syllable, like 'cheap'.

Caalii
Tole egaa 'cheap' jechuun 'rakasa' jechuudha. Egaa, akka maq-ibsa silabelii ykn sagalee tokko dorgoomsiistu itti godhan yadachuu dandeessaa.? Mirkaneeffachuuf irradeebinee haacaqasnu.

Eating in because it's cheaper!

Sian
Ok, so we add the letters 'e-r' to a one-syllable adjective. So 'cheap' becomes 'cheaper'.

Caalii
Akkasumas kana maqibsa silabelii ykn sagalee kan biro tokkoo wajjin gochuu dandeessa – qubeewwan 'er' qofa itti ida'i.

Sian
So cold becomes 'colder', and short becomes 'shorter'. Now let's look at 2-syllable adjectives that end with the letter 'y'. Like 'healthy'.

Caalii
Yes, so 'healthy' jechuun fayya-qabeessa jechuudha. Akkatti walbira qabanii ilaalan ykn dorgoomsiisan yaadachuu dandeessaa? Irradeebinee haacaqasnu.

I prefer eating in because it's healthier.

Sian
So again we add 'er' but this time you have to check the spelling.

Caalii
Eeyee, qubeewwan eeggadhu. 'Y' haqneetu 'ier' itti idaana. Egaa 'healthier' yoo qubeeffamu 'h-e-a-l-t-h-i-e-r' ta'a.

Sian
And we do this with other adjectives ending in 'y'. So pretty becomes 'prettier' – with 'i-e-r' at the end.
Now, can you remember what happens with other adjectives that are longer than one syllable – for example 'expensive'? Let's listen again to check.

It's more expensive.

Caalii
Egaa maqibsoota sagallee lama ykn sanaa ol 'more' qaban maqibsicha fuulduratti idaana malee ijaarsa maqibsichaa hinjijjiirru.

Sian
So 'interesting' becomes 'more interesting' and 'difficult' becomes 'more difficult'. Easy right? But careful because there are some exceptions!

Caalii
Ah yes, 'exceptions' jechuun 'kanneen adda ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf, wanti tokko 'caalaa gaariidha' jechuu yoo feene, 'gooder' hinjennu. Waan jennu yaadachuu dandeessaa? Ammas caqasi.

Eating out is better.

Sian
So, if we want to say that something is 'more good' we say 'it's better'. And if we want to say that something is 'more bad', we use 'it's worse'.
Let's practise those. Repeat after me:
better
worse

Caalii
Amma yeron kan shaakalaati. Onlaayiniirratti qo'achuu – 'studying online' – fi daree keessatti qo'achuu – 'studying in class' – walbira qabdee hubachuu feeta. Akkamitti onlaayinii qo'achuun caalaatti salphaadha jettaa? Duubarra deebii kee Shaan caqasuun kan jette mirkaneeffadhu.

Sian
Studying online is easier.

Caalii
Atis akkasuma jettee? Ammammoo daree keessatti qo'achuun irra caalaa qaalii ykn mi'aadha jedhi.

Sian
Studying in class is more expensive.

Caalii
Atille akkasuma jettee?

Sian
Well done! Hopefully you are enjoying studying online with us!

Caalii
And your English is getting better every day. See you next time. Bye!

Sian
Bye!

Learn more!

1) Maqibsa abbaa sagalee tokkoo akkamitti maqibsa dorgomsistuutti jijjiirraa?

Qubeewwan ‘er’ itti idaana.

• Eating in is cheaper than eating out.
• He is taller than me.

Wayita qubeessitu eeggadhu. Maqibsoota dubbifamtuu tokkoofi dubbifamaa tokkoon dhuman, fakkeenyaaf (e.g. big, hot) dubbifamaa isadhumaa dachaa gochuu qabda.

• It's hotter today than yesterday.
• You look thinner today.

2) Maqibsitoota sagaleessawwan lamaafi sanaa ol ta’anoo akkam ta’uu?

Kanneen maqibsoota qubee 'y' n xumuramaniif qubee 'y' haqneetu qubeewwan 'ier' itti idaana.

• Eating at home is healthier.
• This film is funnier than the last one.

Maqibsitoota birootiifimmoo fuuldurasaaniitti jecha 'more' idaana.

• Eating out is more expensive.

3) Kanneen kana keessatti hinqoodmne ykn adda taán amoo jiruu?

Eeyee! Kanneen adda ta’anii yaadatamuu qaban keessaa 'good' gara 'better'itti, 'bad' gara 'worse'itti akkasumas 'far' gara 'further'itti jijjiiramu.

• My English is getting worse!

 

Akkamittiin wantota lama walbira qabaa ykn dorgomsiisaa?

3 Questions

Complete the gaps in these sentences.
Himoota kanneen keessatti bakka hanqate guuti.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Can you compare your country and the UK? Tell us on our Facebook group.
Biyyakeefi ‘UK’ walbira qabdee ilaaluu ykn dorgomsiisuu dandeessaa? Garee Feesbuukii keenyaarratti nutti himi.

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Qooqa daran faayida-qabeessa ta’an dabalataa kan keessatti barannuufi dandeettiiwwankee caqasuu kan ittiin shaakaltu sagantaa keenya ‘How do I… ‘n yeroo ittaanu walitti deebina

Session Vocabulary

 • cheap
  rakasa

  expensive
  qaalii/mi’aa

  healthy
  fayya-qabeessa

  clean
  qulqulluu

  thin
  qal’aa