Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 3

Listen to find out how to give directions in English.
Akkatti Afaan Ingiliziitiin kallattiiwwan himtu hubachuuf caqasi.

Sessions in this unit

Session 3 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I give directions?

Simon, namoota inni hinbeekne sadii, kallattii gara supparmaarkeetii geessu yoo gaafatu haacaqasnu. Karaan namoonni sadanuu Simoonitti himan kan walfakkaatuudhaa?

Deebiiwwankee sirreeffachuuf caqasi. Ittaansuun barruu kanaa gadii waliin walbira qabii ilaali.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Gara sagantaa barnootaa How do I…'tti baga nagaan dhufte! An Caaliidha. Saam na waliin jirti.

Sam
Hello! And welcome!

Caalii
Har'a, akkatti kallattii adda addaa himnu ilaalla. Saayimoon, namoota hinbeekne sadii, kallattii gara buufata atoobisii geessu yoo gaafatu haacaqasnu. Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaada'iin, garaboodarra si gargaarraa. Ammaaf karaan namoonni sadanuu Saayimoonitti himan kan walfakkaatuudhaa? Caqasiitii murteessi.

Excuse me! Where's the bus station, please?

1. Go straight on, take the first road on the left, and it'll be on your right.
2. Go straight down here, take the first road on your left, and it's on the right.
3. Just go straight, turn left at the supermarket. It'll be on the right.

Caalii
Hubattee? Eeyee, dubbattoonni gaaleewwan garagaraa fayyadamanillee, karaansaa tokkuma ture.

Sam
So let's look at those different phrases they used.

Caalii
Akkatti hundisaanii jalqaban irradeebinee haacaqasnu – akkamiin wal fakkaatu?

Go straight on…
Go straight down here…
…just go straight…

Caalii
Namoonni sadanuu 'go straight' fuulduratti deemi' jedhu dubbatan. Inni tokko garuu 'go straight on' yoo jedhu inni biraa 'go straight down here' jedhe. Sadanuu, kallattiikee otoo hinjijiriin deemi jechuusaaniiti.

Sam
You can even say 'go straight up here'! Let's practise the pronunciation. Repeat after me:
Go straight on.
Go straight down here.

Caalii
Ittaansuun gaaleewwan 'take' 'fudhachuu' fayyadamuun haa'ilaallu. Gocha kana booda maaltu dhufaa? Ammas caqasi:

…take the first road on the left…
…take the first road on your left…

Caalii
Tole egaa, jecha 'take' itti aanee gaalee 'the first road' 'daandii jalqabaa' jedhutu dhufe ykn 'the second road' 'daandii lammaffaa'...kkf, akkasumas ittaansuun gaalee 'on the left' 'gara bitaarra' ykn 'on the right' 'gara mirgaarra' kan jedhutu dhufe.

Sam
And here, you can use 'on the' or 'on your' before 'right' and 'left'. Shall we practise? Repeat after me:
Take the first road on the right.

Caalii
Itttaansuun, gaaleewwan jecha 'turn' 'goruu' jedhu haacaqasnu. Gocha kana booda maaltu dhufaa?

…turn left at the supermarket.

Sam
Left or right!

Caalii
Yes! Akkasuma 'at' irratti bakka beekama ta'e supparmaarkeetii dabaluu dandeessa ykn 'on' irratti dabaluun maqaa daandii himu dandeessa.

Sam
Quick practice! Repeat after me:
Turn left at the supermarket.

Caalii
Akkasumas dhumarratti, akkam godhanii Saayimoonitti kallatti gara xumura himanii? Caqasiitii irradeebi'i.

…and it'll be on your right.
…and it's on the right.
It'll be on the right.

Sam
They used 'on the' or 'on your' before 'right' and 'left' again. And before that?

Caalii
Sana dura, 'it'll be'n bifa gabaabaa –'it will be'ti – kun jechuunis 'innis akkas ta'a', yookaan 'it's' 'akkasidha' jedhan. Asitti hiikuma walfakkaatu qabu.

Sam
And repeat after me:
It's on the left.
It'll be on the right.

Caalii
Amma yeroon kan shaakala muraasa itti gootuudha. Namni ati hinbeekne tokko kallattii gara baankii geessu si gaafata. Walumaan kallattiiwwan itti haahimnu; achumaan deebii Saam wal iin mirkaneeffanna. Jalqaba, 'gara fuulduraatti deemi' jedhii itti himi, akkasumas 'on' fayyadami.

Sam
Go straight on…

Caalii
Great! Amma 'bakka sinimaatti' 'cinema' bitaatti akka goru itti himi. Jecha 'cinema' dura 'at' fayyadamuu hindagatiin.

Sam
Turn left at the cinema…

Caalii
Akkasumas dhumarratti 'bitaarra akka ta'e' isaanitti himi. Asitti 'on the' si barbaachisa.

Sam
It's on the left.

Caalii
Well done! Amma nama feeteefi bakka feetetti kallattii himuu dandeesseeta.
Kutaa How do I… biroon torbaan ittaanu walitti deebina. Bye!

Sam
See you next time! Bye, everyone!

Learn more!

1. Namni tokka kallattiidhuma irra deemaa jiru irratti fufee akka deemu akkamittan itti himaa?

Namni tokko kallattii irra jiruu sanarra sorooraan gara fulduraatti akka deemu yoo itti himnu, gaalee 'go straight' fayyadamna. Akkasumas kanneen armaan gad jiraaniifi hiika walfakkaatu qabanis haala addaddaatiin himuu dandaeenya:

Go straight on…
Go straight down here…
Go straight up here…

2. Namni tokko kallatti akka jijjiiruuf akkamittin itti himaa?

'Turn left' 'gara bitaatti gori', ykn 'turn right' 'mirgatti gori' jennee itti himuu dandeenya. Bakka itti goran eeruuf, ykn bakkawwaniifi gamoowwaniif 'at' akkasumas daandiiwwaniif 'on' jechuu dandeessa.

Turn left at the cinema.
Turn right on Queen Street.

Akkasumas daandiiwwan jiran 'qabachuun' 'take' akka deeman himuus ni dandeessa.

Take the first road on the left.
Take the second road on your right.

'On the left' ykn 'on your left' jechuu dandeessa, garuu yeroo mara  jechoota 'first', 'second', 'third', fi kkf wajjin jecha 'the' fayyadamuu hindagatiin.

3. Namni tokko sirriitti bakka inni dhaquu fedhu eessa akka ta'e akkamittin itti himaa?

Kanneen keessa, 'it's' (it is) ykn 'it'll be' (it will be), fayyadamtee 'on the/ your right/ left' ittaansuu qabda.

It's on the right.
It'll be on your left.

4. Gochi nuti kallattiiwwan himuuf fayyadamnu, henna kamiin ta'u qabaa?

Bifa ajajaa fayyadamna. Kana jechuun gocha bifa infiniitiiviitiin fudhachuun jalqaba gaaleetti fayyadamuudha:

Go straight on, take the first road on the left, turn left at the cinema.

Akkamittin kallattiiwwan himaa?

4 Questions

Put the words in the correct order.
Jechoota tartiiba sirrii ta’een tarreessi

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join our Facebook group to practise more!
Dabalataan shaakaluuf garee Feesbuukii keenyatti makami.

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Qooqa daran faayida-qabeessa ta’an dabalataa kan keessatti barannuufi dandeettiiwwan caqasukee ittiin shaakaltu sagantaa keenya How do I…'n yeroo ittaanu walitti deebina

Session Vocabulary

 • left
  bitaa

  right
  mirga

  the first…
  …jalqabaa

  the second…
  …lammaffaa

  road
  daandii

  supermarket
  supparmaarkeetii

  cinema
  sinimaa