Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 2

Listen to find out how to ask for information in English.
Akkatti Afaan Ingiliziitiin odeeffannoo gaafattu hubachuuf caqasi.

Sessions in this unit

Session 2 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I ask for information politely?

Kanneen kanaa gadii, akkaataa isaan kabajaa agarsiisaniin xiqqaarraa gara guddaatti tartiibaan tarreessi.

Where’s the nearest supermarket, please?
Tell me where the nearest supermarket is. 
Can you tell me where the nearest supermarket is, please?

Deebiiwwankee sirreeffachuuf caqasi. Ittaansuun barruu kanaa gadii waliin walbira qabii ilaali.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Gara sagantaa barnootaa How do I… tti baga nagaan dhufte! An Caaliidha. Saam na waliin jirti.

Sam
Welcome, everybody.

Caalii
Har'a, akkatti odeeffannoo gaafachuu dandeenyu ilaalla. Haasaa gaggabaaboo sadii kanneen Adamiifi namoota biroo sadii giduutti taasifame caqasuudhaan haa'eegallu. Hubachuuf kan si rakkisu yoo ta'e hinyaada'iin gara boodaatti gargaarsa siif goona. Ammaaf, Adam caqasiitii yoo inni namoota itti dubbachaa jiru sana kan beeku ta'eef qalbeefadhu. Jechoonni 'the nearest supermarket' 'supparmaarkeetii as dhiyaatu' jedhan tarii hubachuuf si gargaaru malu.

Adam
Excuse me! Where's the nearest supermarket, please?
Woman 1
Oh, yes. Turn down here on the left, then…

Adam
Hello! Sorry to bother you. Do you know where the nearest supermarket is, please?
Man
Yes, I do. Go straight down here, then…

Adam
Hello! Can you tell me where the nearest supermarket is, please?
Woman 2
Yes, of course I can. It's just down here on the right…

Caalii
Ati maal yaadda? Adam namoota gaafachaa tureen walbeeka jettee yaaddaa, Saam?

Sam
No, I think he was talking to strangers, people he didn't know. So he was being very polite.

Caalii
Eeyee, haala gaarii ykn kabaja qabeessa ta'een 'polite' dubbata ture. Jechoonniifi gaaleewwan Adam namoota haala gaariin gaafachuuf fayyadame maal fa'i, Saam?

Sam
Well, he used 'please' a lot! And also 'excuse me' and 'sorry to bother you' in a polite voice or intonation.

Caalii
Eeyee, Xiyyeeffannaa namootaa argachuuf gaaleewwan kanneen fayyadamaa ture; akkasi miti?

Sam
Absolutely! And then he asked for the same thing, but in three different ways.

Caalii
Egaa, gaafii jalqabaa ammas haacaqasnu. Gaaficha akkamitti jalqabe?

Where's the nearest supermarket, please?

Caalii
Gaaficha 'Where's…' dhaan jalqabe; innis jechoota lama, 'where' 'eessa' akkasumas 'is' 'dha' walitti fiduudhaan waan gaafatu ittaanse. 'Where…' cinatti jecha biraallee fayyadamuu dandeessa.

Sam
Yeah, you can say 'What's the nearest supermarket?' or 'Which is the nearest supermarket?'
Shall we practise the pronunciation? Repeat after me:
Where's the nearest supermarket, please?
What's the nearest supermarket, please?
Which is the nearest supermarket, please?

Caalii
Thank you, Sam! Amma, gaafiin Adam kabaja qabeessa ture garuu kallattiidhaani. Afaan Ingilizii keessatti gaafiiwwan al-kallattii ta'an ni jiru. Ammas adamiin haacaqasnu – kutaa lammaffaan gaafichaas waluma fakkaata, garuu tokoon tokkoon gaafiicha akka itti eegale qalbeeffatte?

Do you know where the nearest supermarket is, please?
Can you tell me where the nearest supermarket is, please?

Caalii
Tole, kan jalqabaa 'Do you know where…?' '…eessa akka ta'e beektaa?' jechuudhaan jalqabe.

Sam
And the second question started with 'Can you tell me where…?'

Caalii
Kamtu '...eessa akka ta'e natti himuu dandeessaa?' jechuudha. Akkamittis gaafiiwwan lamaan xumuree? utuma sagaleessa shaakalatuu Saamiin caqaqasi, gochi 'is' eessatti akka galu haalaan qalbeeffadhu.

Sam
Ready? Repeat after me:
Do you know where the nearest supermarket is, please?
Can you tell me where the nearest supermarket is, please?

Caalii
Hubattee? Gaafiiwwan al-kallattii keessatti fakkeenyaaf gochi 'is', waan ati gaafattu booda dhufa.
Amma yeroon kan shaakkala muraasa itti gootuudha. Manni fincaanii 'the toilet' eessa akka ta'e baru barbaada, egaa nama hinbeekne tokko gaafachuuf jetta. Gaafiikee 'where' isa jedhuun jalqabi, akkasumas 'please' jechuu hindagatin; boodarra kan saam jettu waliin walbira qabi ilaali.

Sam
Where's the toilet, please?

Caalii
Baay'ee gaarii! Ammammoo mana fincaanii gaafadhu, garuu yeroo kanatti jecha 'is' jedhu, gaalee 'the toilet' jedhu booda fayyadami.

Sam
Do you know where the toilet is, please?

Caalii
Gaariidha! 'Can you tell me where the toilet is, please?' jechuullee dandeessa turte. Egaa amma akkamitti haala kabajaa qabuun odeeffannoo akka gaafattu ni beekta.

Sam
Yes, well done, everyone!

Caalii
Sagantaa biroo How do I…'n torbaan ittaanu walitti deebina. Bye!

Sam
Until next time, bye!

Learn more!

1. Odeeffannoo gaafachuu yoon barbaadu, akkamittan qalbii nama sana argachuu danda’aa?

Gaaleewwan baraman kunooti:

Excuse me!
Sorry!
Sorry to bother you.

2. Jechoota ‘please’ fi ‘thank you’ fayyadamuun, kabaja gahaa ta’e nan argisiisaa?

Gaafii kallattii ta’e, xumurarratti ‘please’ fayyadmtee sagalee sirriidhan yoo gaafatte. Kabajaa argisiisteetta. Ijaarsi gaafii kallattii kunooti:

Where’s the nearest supermarket, please?
Where does bus number 10 leave from, please?

Jecha gaafii

‘be’ gocha ykn gocha gargaartuu

wanta

gocha muummee

 

Where

What

Which

When

How

 

 

 is/ are

 

the nearest supermarket?

 

does/ do

 

bus number 10

leave from?

3. Afaan Ingilizii keessatti akkaataan kabajaa argisiisuun akkaataan gaafiiwwan itti gaafatan dabalataan jiruu?

Eeyee, akka kanaa gadiitti gaafii al-kallattii gaafatta:

Do you know where the nearest supermarket is, please?
Can you tell me where the nearest supermarket is, please?

4. Garaagarummaan ijaarsaa gaafiiwwan kallattiifi al-kallattii gidduu jiru maali?

Garaagarummaan ijaarsaaa inni guddaan, gaafiiwwan al-kallattii keessatti jecha gaafiitiin hinjalqabnu akkasuma gocha gargaatuu hinfayyadamnu. Bakkasaa gaaleewwan kanaatti aananii jiraniin kanneen fakkataniin eegalla: Do you know…? ykn Can you tell me…?

Tokko tokkoon kan kanaa gadiiti:

Do you know where the nearest supermarket is, please?
Can you tell me where bus number 10 leaves from, please?

Gaalee kabaja qabeesa

Jecha gaafii

wanta

‘be’ gocha muummee

 

Do you know…

 

Can you tell me…

 

where

what

which

when

wow

 

 

the nearest supermarket

 

 is/ are?

bus number 10

leaves from?

Akkamitti haala kabajaa qabuun odeeffannoo gaafadhaa?

4 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group, where you can ask us and the rest of the group for information!
Bakka odeeffannoo nu fi miseensota biroo gaafachuu dandeessu gara garee Feesbuukii keenyaa koottu.

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Qooqa daran faayida-qabeessa ta’an dabalataa kan keessatti barannuufi dandeettiiwwan caqasuukee kan ittiin shaakaltu sagantaa keenya How do I… ‘n yeroo ittaanu walitti deebina.

Session Vocabulary

 • the nearest supermarket
  supparmaarkeetii as dhihoo

  the toilet
  mana fincaanii

  Excuse me!
  Dhiifama/na hofkalchi!

  Sorry!
  Dhiifama!

  Sorry to bother you.
  Si rakkisuukootiif dhifama