Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 10

Listen to find out how to use 'there is' and 'there are' in English.
Gaaleewwan 'there is' fi 'there are' Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi.

Sessions in this unit

Session 10 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I talk about what food is in my kitchen?

Session Vocabulary ilaaliitii hiika jechoota kanneenii yoo beekteef mirkaneeffadhu. Ittaansuu kamtu akka lakkaa’amuufi akka hin lakkaa’amne murteessi.

 • a pepper
 • an onion
 • cheese
 • milk
 • eggs
 • tomatoes
 • carrots

Deebiiwwankee mirkaneessuuf caqasi. Ittaansuun baruu kanaa gadii waliin walbira qabii hubadhu.

Show transcript Hide transcript

Firaol
Asham! Gara sagantaa barnootaa How do I… tti baga nagaan dhufte! An Firaoldha. Saam na waliin jirti.

Sam
Hello! Hope you're well, everyone!

Firaol
Sagantaa kana keessatti, akkatti 'there is' fi 'there are' fayyadamnu hubachuuf jirra. Hiriyaa keenya Liwiis, isa waa'ee nyaata firiijiisaa keessa jiru nutti himuuf jiruu caqasuudhaan haa'eegallu. Caqasiitii murteessi – Liwiis laaqanaaf maal qopheessuufi? Jechoonni kunniin akka caqastuuf si gargaaru: 'qaaraa' ykn 'barbaree' 'a pepper', 'qullubbii diimaa' 'an onion', 'baaduu' 'cheese', 'aannan 'milk', 'killee' 'eggs', 'timaatimii' 'tomatoes' fi 'kaarotii' 'carrots'.

There's a pepper and there's an onion. There's some cheese but there isn't any milk. There are some eggs and some tomatoes, but there aren't any carrots.

Firaol
Egaa inni qaaraa ykn barbaree, qullubbii diimaa, baaduu fi timaatimii muraasa qaba…

Sam
Mmmmh, maybe an omelette? What do you think?

Firaol
Yes! 'Omleeta' 'an omelette'! Amma wanta firiijii keessaa qabu tureefi hinqabaatiin hafe nutti himuuf gaaleewwan Liwiis fayyadame haa'ilaallu – 'a pepper' fi 'an onion' dura Lewis maal jedha.

There's a pepper and there's an onion.

Firaol
Dhageessee? Jiraachuu waan tokkoo himuuf 'there is' fayyadame. Kana maqaalee qeenxee lakkaa'aman kan akka 'a pepper' fi 'an onion' fuuldura fayyadamna. Jechoota lamaan 'there' fi 'is'n ijaarame, yoo dubbannu garuu akka jechu tokkootti hubatamu, mitii?

Sam
Yes, so let's practise this together. Please repeat after me:
There's a pepper.
There's an onion.

Firaol
Dansa! Amma hima Liwiis ittaanu haacaqasnu – 'there is' ni jijjiiramaa?

There's some cheese but there isn't any milk.

Firaol
Yeroo kanatti, Liwiis 'there is' fayyadameera, garuu jecha muraasa 'some' jedhu 'cheese' fuulduratti fakkadame. Asitti 'some' fayyadamna sababiinsaa 'cheese' maqaa hinlakkaawamneedha.

Sam
So we can't say 'a', like with 'a pepper' or 'an onion', and when you pronounce 'some' you usually say it very quickly. Let's practise together – repeat after me.
There's some cheese.

Firaol
Ittaansuun Liwiis firiijiisaa keessa 'aannan wayi hinjiru' jedhee nutti hime, bakki inni 'isn't' jedhe, 'any' dhaan ittaanfamee maqaa hinlakkaawwamne 'milk' fuldura dhufa.

Sam
Exactly! Let's practise that – repeat after me:
There isn't any milk.

Firaol
Akkasumas Liwiis, xumura hima keessatti – qeenxeemoo baayyee fayyadamee turee?

There are some eggs and some tomatoes, but there aren't any carrots.

Firaol
Qalbeeffattee? 'Eggs', 'tomatoes', 'carrots', wantota ati lakkaa'uu dandeessuu kan baayyee ta'aniidha, egaa seerlugatu jijjiirama.

Sam
Yes, we change 'is' to 'are', but we still use 'some' and 'any'. Let's practise:
There are some eggs.
There aren't any carrots.

Firaol
Thanks, Sam. Amma waan hanga yoonaatti baratte shaakali.
'Killee'tu 'an egg' firiijii keessa jira – akkamitti kana himta? Ittaansuun deebii Saam kennu dhageessee mirkaneeffatta.

Sam
There's an egg.

Firaol
Did you say the same as Sam?
Amma qullubbii diimaa wayii 'onions' akka hinjirre dubbadhu. Qullubbiin diimaa lakkaa'uu ni dandeessa, egaa 'there isn't any' ykn 'there aren't any' jechuu dandeessaa? Ittaansuun deebii Saam dhageessee mirkaneeffatta.

Sam
There aren't any onions.

Firaol
Kan walfakkaatu jettee? Well done! Amma aannan muraas 'milk' qaba jedhi. 'Milk' lakkaa'uu hindandeessu, egaa 'a' moo 'some' jettaa?

Sam
There's some milk.

Firaol
Well done! Dhumarratti, waan firiijiiwwan keenya keessa jiru ibsuuf gaaleewwan kanneen qofa fayyadamuu qabnaa?

Sam
No, absolutely not! You can use them to talk about what's in your town or city, what's in your room, even what's in your bag! So practise today!

Firaol
Barnoota How do I… dabalataatiif torban ittaanu walitti deebina. Nagaatti!

Sam
Bye, bye!

Learn more!

1. Gaaleewwan 'there is' fi 'there are' akkamittin fayyadamaa?
'There' gocha 'be' itti idaanee, maqaa ittaansuun fayyadamna. Jecha 'is' maqaalee qeenxee lakkaa’amaniifi hinlakkaawamneef akkasuma 'are' maqaalee danuu lakkaawamaniif fayyadamna.

 • There's a pepper in the fridge. (pepper = maqaa lakkaawamuufi qeenxee)
 • There's some cheese in the fridge. (cheese = maqaa hinlakkaa’amne)
 • There are four tomatoes in the fridge. (tomatoes = maqaa lakkaa’amu, danuu)

2. Jecha 'some' akkamitti fayyadamtaa?
'Some' hanga waantokko lakkoofsaan hinmurtoofneef fayyadamna. Lakkoofsaan murtaa’uu baatullee wayita tokkoo ol ta’u, maqaalee lakkaa’amaniifi danuu ta’an waliin ni fayyadamama. Haala kanaan ‘there are’ fayyadamuu qabda.

 • There are some tomatoes in the fridge.

Akkasumas maqaalee hin lakkaa’amne wajjinis fayyaduu danda’a. Haala kanaanimmo 'there’s' fayyadamuu akka qabdu yaadadhu.

 • There's some cheese in the fridge.

3. Negaatiiviihoo akkami?
Waa’ee waan hinjirree fi faallaa ibsu tokko dubbachuu yoo barbaadde, himoota kunniinitti gocha ‘be’ booda ‘not’ ida’auudhaaniifi ‘any’ ammo maqaa dura galcuun himicha negaatiivii taasisuu dandeessa.

 • There isn't a pepper in the fridge. (pepper qeenxee, maqaa lakkaa’amu)
 • There isn't any cheese in the fridge. (cheese = maqaa hin lakkaa’amne)
 • There aren't any tomatoes in the fridge. (tomatoes = danuu, maqaa lakkaa’amu)

4. Jecha 'any' akkamittin fayyadamaa?
'Any' n hima negaatiivii keessatti ‘not’ fi maqaalee lakkaawaman, danuu waliin fayyada. Haala kanaan, ‘there aren’t’ fayyadamuu qabda.

 • There aren't any tomatoes in the fridge.

Yookiin maqaalee hin lakkaa’amne waliin fayyadamamuu danda’a. Haala kanaan, ‘there isn’t’ fayyadamuu akka qabdu yaadadhu.

 • There isn't any cheese in the fridge.

Alawaadaa keessa nyaanni maalii akka jiru akkamittin dubbadhaa?

4 Questions

Put the words in the correct order.
Jechoota tartiiba sirrii ta’een tarreessi.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group to tell us what’s in your fridge, town, room or bag!
Maaltu firiijii, magaalaa, ykn baagii/ borsaakee keessa akka jiru akka nutti himtuuf gara garee Feesbuukii keenyaa koottu. 

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Qooqa daran faayida-qabeessa ta’an dabalataa kan keessatti barannuufi dandeettiiwwankee caqasuu kan ittiin shaakaltu sagantaa keenya How do I…'n yeroo ittaanu walitti deebina

Session Vocabulary

 • in the fridge
  firiijii keessa

  a pepper
  qaaraa/barbaree

  an onion
  qullubbii diimaa

  cheese
  baaduu

  milk
  aannan

  eggs
  killeewwan

  tomatoes
  timaatiimiiwwan

  carrots
  kaarotiiwwan

  an omelette
  omileeta