Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: Essential English Conversation

Select a unit

  1. 1 Essential English Conversation

Vocabulary Reference

Episode 1

Hello
हॅलो

Hi
हाय

name
नाव

nice
छान

meet
भेटणे

you
तू , तुम्ही

Episode 2

Where are you from?
तू कुठला आहेस?

I’m from _______.
मी _____ चा आहे.

How about you?
आणि तू?

Hi
हाय

where
कुठे

from
कुठून

city
शहर

countryside
ग्रामीण भाग

coast
किनारपट्टी

mountains
डोंगराळ प्रदेश

Episode 3

What do you do?
तुम्ही काय करता?

I’m _______.
मी _____ आहे.

How about you?
आणि तुम्ही? / आणि तू ?

an engineer
इंजिनियर, अभियंता

a farmer
शेतकरी

a driver
ड्रायव्हर

a nurse
नर्स, परिचारिका

a chef
शेफ

a teacher
शिक्षक

a salesperson
विक्रेता

a builder
बांधकाम व्यावसायिक

a doctor
डॉक्टर

 

Episode 4

What’s your phone number?
तुझा फोन नंबर काय.

It’s _______.
माझा फोन नंबर _______आहे.

Thanks!
धन्यवाद

One
एक

Two
दोन

Three
तीन

Four
चार

Five
पाच

Six
सहा

Seven
सात

Eight
आठ

Nine
नऊ

 

Episode 5

Hello.
हॅलो

Hi.
हाय

I'm ______.
मी ______.

My name's ______.
माझं नाव ______.

What's your name?
तुझ नाव काय

Nice to meet you.
चं वाटलं तुला भेटून

Where are you from?
तू कुठला/ कुठली आहेस ?

I’m from ______.
मी ______ला /ली आहे.

How about you?
आणि तू ?

What do you do?
तू काय करतोस/ तुम्ही काय करता ?

I’m a/ an______.
मी ______आहे

Episode 6

Have you got any brothers or sisters?
तुम्हाला भावंडं आहेत का?

I’ve got a sister.
मला एक बहीण आहे.

Yes, I’ve got a brother.
मला एक भाऊ आहे

How about you?
तुझं काय?

Episode 7

Are you married?
तू विवाहित आहेस का?

No, I’m not.
नाही.

Yes, I am.
हो

I’m married.
मी विवाहीत आहे.

I’m single.
मी अविवाहित आहे.

I’m divorced.
मी घटस्फोटीत आहे.

I’m engaged.
माझं लग्न ठरलंय.

How about you?
तुझं काय?

Episode 8

How old are you?
तुझं वय काय?

I’m ______.
मी ______वर्षांचा आहे.

How about you?
आणि तू ?

eleven
अकरा

twelve
बारा

thirteen
तेरा

fourteen
चौदा

fifteen
पंधरा

sixteen
सोळा

seventeen
सतरा

eighteen
अठरा

nineteen
एकोणीस

twenty
वीस

Episode 9

When’s your birthday?
तुझा वाढदिवस कधी असतो?

My birthday’s on ______ the ______.
माझा वाढदिवस ___(तारीख)____(महिना) ला असतो.

My birthday’s on the ______ of ______.
माझा वाढदिवस ___(महिन्याच्या) ____ (तारखेला) असतो

January
जानेवारी

February
फेब्रुवारी

March
मार्च

April
एप्रिल

May
मे

June
जून

July
जुलै

August
ऑगस्ट

September
सप्टेंबर

October
ऑक्टोबर

November
नोव्हेंबर

December
डिसेंबर

Episode 10

Are you married?
तुझं विवाहित आहेस का?

Yes, I am.
हो

No, I’m not.
नाही

Have you got any brothers or sisters?
तुला भावंडं आहेत का?

How old are you?
तुझं वय काय?

I’m _______.
मी _______वर्षांची आहे.

When’s your birthday?
तुझा वाढदिवस कधी असतो?

My birthday’s on______ the ______.
माझा वाढदिवस _____(तारीख)____(महिना) ला असतो.

Episode 11

Where do you live?
तुम्ही कुठे राहता?

I live near ______.
मी ______जवळ राहतो/राहते.

How about you?
आणि तू ?

I live in ______.
मी ______त /ला राहते .

the market
बाजार

the bus station
बस स्टॉप

the hospital
हॉस्पिटल

the city centre
शहराचा मध्यवर्ती भाग

Episode 12

Is there a ______ near here?
इथे कुठे ______ आहे का जवळपास?

Yes, there is.
हो, आहे.

It’s on ______.
______वर आहे. (रस्त्यावर, वळणावर)

Thanks!
धन्यवाद

a restaurant
रेस्टॉरंट

a park
बाग

a hotel
हॉटेल

Episode 13

How do I get to ______?
____कसं जायचं ?

the supermarket
सुपर मार्केट

the bank
बँक

the post office
पोस्ट ऑफिस 

Go straight on.
सरळ जा.

Turn right.
उजवीकडे वळ.

Turn left.
डावीकडे वळ.

It’s on ______.
ते ____वर आहे (रस्त्यावर)

Thanks!
धन्यवाद

Episode 14

What’s your favourite place?
तुझं आवडतं ठिकाण कोणतं?

My favourite place is ______.
मला _____आवडतं.

the market
बाजार

the restaurant
रेस्टॉरंट

the park
बाग

the river
नदी

the swimming pool
पोहोण्याचा तलाव

the cinema
चित्रपट

the city centre
सिटी सेंटर

the beach
समुद्र किनारा

Episode 15

Where do you live?
तुम्ही कुठे राहता?

I live near ______.
मी _____जवळ राहते.

Is there ______ near here?
इथे कुठे _____आहे का?

Yes, there is. It’s on ______.
हा, आहे. ____वर आहे ते.

How can I get to ______?
_____तिथे कसं जायचं?

Turn right.
उजवीकडे वळ.

Turn left.
डावीकडे वळ

Go straight on.
सरळ जा.

What’s your favourite place?
तुझी सगळ्यात आवडती जागा कोणती?

My favourite place is ______.
माझी आवडती जागा आहे  ______.

Episode 16

What’s your favourite food?
तुझं सर्वांत आवडता पदार्थ कुठला?

My favourite food is ______.
माझं सर्वांत आवडतं खाणं आहे____.

How about yours?
आणि तू?

Mine is ______.
मला आवडतं ______.

chicken
चिकन, कोंबडी

lamb
मेंढी

meat
मांस

fruit
फळं

banana
केळं

mango
आंबा

potatoes
बटाटा

fish
मासे

Stew
सार, सूप, पाण्यात किंवा रसात मंदपणे शिजवलेला पदार्थ

porridge
खीर

Episode 17

How can I help you?
मी तुमची काय मदत करू शकते?

Hi, can I have the ______? And some ______ to drink.
हाय. मला ____हवं आहे आणि त्यासोबत ______.

Yes, of course.
हो नक्कीच.

chicken
चिकन

lamb
मेंढीच मांस

vegetables
भाज्या

potatoes
बटाटे

juice
ज्यूस, रस

soda
सोडा

Episode 18

How can I help you?
मी तुम्हाला काय मदत करू शकतो/ शकते?

Hi, can I have a kilo of potatoes?
मला एक किलो बटाटे हवे आहेत.

Here you are. Anything else?
हे घ्या. आणखी काय देऊ?

Yes, can I have a kilo of ______ as well?
हो. मला एक किलो _____ हवंय.

Here you are. That’s £15.00 altogether.
हे घ्या. एकूण १५ पौंड झाले.

That’s expensive!
बापरे! एवढं महाग

That’s cheap!
हे तर स्वस्त आहे.

fish
मासे

chicken
चिकन

lamb
मेंढीचं मांस

peppers
ढोबळी मिर्ची

potatoes
बटाटे

bananas
केळं

Episode 19

What do you eat for breakfast?
तू सकाळी नाष्ट्याला काय खातेस?

I usually eat ______ for breakfast.
मी शक्यतो _____खाते नाश्त्याला.

I always eat ______.
मी नेहेमी ______खाते.

What about you?
तुझं काय ?

lunch
दुपारचं जेवण

dinner
रात्रीचं जेवण

porridge
खीर, लापशीसारखा दुधात किंवा पाण्यात शिजवलेला पदार्थ

fruit
फळे

fish stew
माश्यांच कालवण

chicken and rice
चिकन आणि भात

lamb
मेंढीच मांस

vegetables
भाजीपाला

Episode 20

What’s your favourite food?
तुझा सर्वांत आवडता पदार्थ कोणता?

My favourite food is ______.
मला ____सर्वांत जास्त आवडतं.

What do you eat for dinner?
तू रात्री काय जेवतोस?

I eat ______ for dinner.
मी रात्री ____जेवतो.

How can I help you?
मी तुम्हाला काय मदत करू शकतो?

Can I have the ______?
मला _____ मिळेल का?

That’s ______ all together.
याचे एकूण _____झाले.

Episode 21

Yes, do you have these ______ in ______?
हो. हे तुमच्याकडे --------- आणि -------- मध्ये आहेत का?

Do you have these in ______?
हे तुमच्याकडे --------- मध्ये आहेत का?

Do you have these ______ in ______?
तुमच्याकडे हे --------- --------मध्ये आहेत का?

No, but we have them in ______.
नाही, पण आमच्याकडे हे------------- मध्ये आहेत.

trousers
ट्राऊझर्स

sunglasses
सनग्लासेस

shoes
शूझ

size 8
साईझ 8

brown
ब्राऊन

silver
सिल्वर

black
काळा

Episode 22

Hi, how much is this ______?
हाय. याची किंमत काय?

Hi, how much are these ______?
हाय. यांची किंमत काय?

jacket
जाकिट

sweater
स्वेटर

coat
कोट

shorts
शॉर्टस्

That ______’s £______.
त्याची किंमत______’s £____.

Those ______ are £______.
त्यांची किंमत ______ are £______.

Can I try it on?
मी हे घालून बघू का?

Can I try them on?
मी हे घालून बघू का?

Of course, you can.
हो. नक्कीच..

Episode 23

Can I help you?
मी काय मदत करू?

Yes, is this on sale?
हो. हे सेल मध्ये आहे का?

Yes, is this ______ on sale?
हो, याची सेल मधली किंमत ___ आहे.

Yes, are these ______ on sale?
आणि हे आहेत का सेल मध्ये?

Yes, the sale price is £______.
हो. याची सेल मधली किंमत आहे £_____.

Great, I’ll take it!
वा. मी घेईन हे.

Great, I’ll take them!
वा. मी घेईन ते.

Episode 24 - बिल देताना ?

That’s ______, please.
याचे _____द्या.

Can I pay with a debit card?
मी डेबिट कार्ड ने देऊ का?

Can I pay with a credit card?
मी क्रेडीट कार्ड ने देऊ का?

Can I pay with cash?
मी रोख पैसे देऊ?

Yes. Sign here please.
हो, चालेल. इथे सही करा.

Yes. Here’s your receipt and change.
हो. ही घ्या पावती आणि हे सुट्टे.

Thank you.
धन्यवाद.

Episode 25 कपड्यांची खरेदी : उजळणी

Can I help you?
मी काही मदत करू का?

Yes, do you have this in size ______?
हो! यात तुमच्याकडे 9 नंबर आहे का?

Yes, we do.
हो, आहे आमच्याकडे

How much is it?
हे कितीला?

That ______ is £______.
हे ___ ___पौंडला आहे.

Is this on sale?
हे सेलमध्ये आहे का?

Yes, the sale price is £______.
याची किंमत £____ आहे.

Great, I’ll take it!
छान, मी घेईन हे.

That’s £______, please.
याचे £____पौंडद्या.

Can I pay with a credit card?
मी क्रेडीट कार्डने पेमेंट करू का?

Yes. Sign here, please.
हो. इथे सही करा.

Thank you.
धन्यवाद.

Episode 26

When do you get up?
तू कधी उठतेस?

I get up at ______ o’clock.
मी ____वाजता उठते.

What time do you go to bed?
तू किती वाजता झोपतेस?

I go to bed at ______ o’clock.
मी ____वाजता झोपते.

Episode 27

When do you start work?
तू काम कधी सुरू करतोस? 

I start work at ______.
मी  __वाजता काम सुरू करतो.

What time do you finish work?
तू काम कधी संपवतोस? 

I finish work at ­______.
मी  __वाजता काम संपवतो.

five-thirty
साडेपाच

seven-thirty
साडेसात

Episode 28

When do you have ______?
तू कधी  ______ करतोस ?

I never have ______. 
मी कधीच ______करत नाही . 

I have ______ at ______.
मी  ______वाजता  ______ करतो .

breakfast
नाश्ता

dinner
रात्रीचं जेवण

eight forty-five
आठ पंचेचाळीस / पावणे नऊ

twelve fifteen
सव्वाबारा 

Episode 29

What time is it?
किती वाजले आहेत?

It’s ______.
______वाजलेत.

I start work at ______.
मी  ______वाजता काम सुरु करतो .

I usually have lunch at ______.
मी दुपारी  ______वाजता जेवतो. .

I’m early!
मी लवकर आलो.

I’m late!
मला उशीर झालंय.

eight forty-five
आठ-पंचेचाळीस/ पावणे नऊ

ten to nine
नऊ वाजायला दहा मिनिटे आहेत.

twenty to one
एक वाजायला वीस मिनिटे.

twelve
बारा

eight twenty
आठ वाजून वीस मिनिटे

nine o’clock
नऊ वाजले 

Episode 30

What time is it?
किती वाजलेत?

It’s ______.
______वाजलेत.

It’s early.
लवकर .

When do you have dinner?
तू रात्री कधी जेवतोस?

I usually have dinner at ______.
मी रात्री  ____वाजता जेवतो.

That’s late!
उशीर झालाय!

What time do you finish work?
तू काम कधी संपवातोस ?

I usually finish work at ______.
मी  ______वाजता काम संपवतो .

When do you go to bed?
तू कधी झोपतोस ?

I usually go to bed at ______.
मी शक्यतो ______वाजता झोपतो.

What time do you get up?
तू किती वाजता उठतोस?

I always get up at ______.
मी  ______वाजता उठतो.

Are you tired?
तू दमलास का ?

Episode 31

Do you ______?
तू  ______खेळतोस का?

Yes, I do.
हो.

No, I don’t, but I ______.
नाही, पण मी ____खेळते.

play football
फुटबॉल खेळणे

play tennis
टेनिस खेळणे

play basketball
बास्केटबॉल खेळणे

go running
घावायला जाणे

go swimming
पोहायला जाणे

How about you?
तू कसा/ कशी आहेस?

Episode 32

How often do you ______ ______?
तू किती वेळा ____?

I ______ ______ once a week.
मी आठवड्यातून दोनदा _____.

about twice a week
आठवड्यातून दोनदा. 

about twice a month
महिन्यातून दोनदा. 

about three times a month
तीन महिन्यातून एकदा. 

about twice a year
वर्षातून दोनदा 

play football
फुटबॉल खेळतो. 

play tennis
टेनिस खेळतो. 

play basketball
बास्केटबॉल खेळतो. 

Episode 33

Do you have any hobbies?

तुला काही छंद आहेत का?

Yes, I like ______.

हो, मला ______आवडतं.

How about you?

आणि तू?

watching movies

चित्रपट पाहणे

reading books

पुस्तकं वाचणे

flying a kite               

पतंगबाजी

visiting museums      

संग्रहालय पाहणे

taking photos           

फोटो काढणे

listening to music

संगीत ऐकणे     

drawing pictures

चित्र काढणे       

going shopping

खरेदीला जाणे

horse-riding

घोडेस्वारी 

Episode 34

What do you do in your spare time?
तू फावल्या वेळात काय करतेस/ करतोस?

I play the guitar in a band.
मी गिटार वाजवते.

I like exercising.
मला व्यायाम करायला आवडतो.

I go fishing by the river.
मी नदीजवळ मासे पकडायला जातो.

I like playing sports.
मला खेळायला आवडतं.

I play basketball with my friends.
मी मित्रांसोबत बास्केटबॉल खेळतो.

What about you?
आणि तू (तुला काय आवडतं?)

Episode 35

Do you play football? 
तू फुटबॉल खेळतोस का?

Yes, I do.
हो.

How often do you play football?
तू किती वेळा फुटबॉल खेळतोस?

I play football once a month.
मी महिन्यातून एकदा फुटबॉल खेळतो.

Do you have any hobbies?
तुला काही छंद आहेत का?

Yes, I like watching movies.
हो मला सिनेमा बघायला आवडतो..

What do you do in your spare time?
तू तुझ्या फावल्या वेळात काय करतोस?

I paint pictures in my garden.
मी बागेत बसून चित्र काढते.

What about you?
आणि तू?

I like jogging by the river.
मला नदीकिनारी धावायला जायला आवडतं.