Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 50

Listen to review what we have learned about making arrangements.
Waa’ee sagantaa qindeeffachuu baranne ilaalchisee irradeebitee hubbachuuf caqasi.

Sessions in this unit

Session 50 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Making arrangements: Review

Listen to review what we have learned about making arrangements.
Waa’ee sagantaa qindeeffachuu baranne ilaalchisee irradeebitee hubbachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Battalee fudhachuuf sagalee kana caqasi.

Show transcript Hide transcript

Firaol
Asham! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu gara ‘Essential English Conversation’tti baga nagaan dhufte.  Ani Firaoldha. Kutaa kana keessatti, isa waa’ee  karoora qindeefachuu kutaalee afur dabran keessatti baranne shaakalta.

Chris
What are you doing today?

Penny
I'm going to school!

Chris
Are you free later?

Penny
Yes, let's do something!

Chris
Why don't we go shopping?

Penny
I don't want to go shopping. Why don't we go swimming instead?

Chris
OK! Where should we meet?

Penny
Let's meet at the station!

Chris
OK! Should I meet you outside?

Penny
OK! What time should we meet?

Chris
Seven is good for me.

Penny
OK! Let's meet then!

Firaol
Hangam yaadatta? Battallee akka hojjettu gochuun hangam akka yaadattuu haa ilaallu.Kiriisitti deebisuudhaan shaakali, deebii kennuuf yeroo qabda.  Ittaansuun deebiiwwan kee mirkaneefachuuf Peeniin caqasi. Kiriis har’a maal akka gootu si gaafata. Akkamitti mana barnootaan deemaa jetta?

Chris
What are you doing today?

Penny
I'm going to school!

Firaol
Amma Kiriis, boodarra yoo yeroo qabaatteef si gaafata ‘yes’ jedhiitii ittansuun mee waa haagoonu jedhi.

Chris
Are you free later?

Penny
Yes, let's do something!

Firaol
Ittaansuun Kiriis gara gabaa akka waliin deemtu yaada eera.Ati akkamiin gara gabaa deemuu hin fedhu jetta?

Chris
Why don't we go shopping?

Penny
I don't want to go shopping. 

Firaol
Dansaa! Amma immoo ‘why don’t we’ fayyadamuun gara daakaa bishaanii deemuuf yaada kenni. Xumura himichaarratti 'instead' itti ida’uu hin dagatiin.

Penny
Why don't we go swimming instead?

Firaol
Kiriis waliigaluun eessatti akka wal-argaitan si gaafata. 'Let's' fayyadamuun buufatatti akka wal aragitan yaada laadhu.

Chris
OK! Where should we meet?

Penny
Let's meet at the station!

Firaol
Kiriis ala ‘outside’ buufataatti siin wal arguuf yaada dhiyeesse. ‘Tole’ jechuun ittaansuun yerootti wal arguu dandeessan gaafadhu.

Chris
OK! Should I meet you outside?

Penny
OK! What time should we meet?

Firaol
Baayyee gaarii. Amma Kiriis sa’aatiif yaada eereera.’Tole’ jedhii saganticha beellamaan xumuruuf yeroo sanatti wal haa agarru’’ jechuu qabda. Akkamiin jetta?

Chris
Seven is good for me.

Penny
OK! Let's meet then!

Firaol
Hin Yaaddahiin hubachuuf yoo si rakkise boodarra si gargaarra.Gaaleewwan afaan Ingiliizii irra deebiin dhaggeefadhuutii shaakali.

Chris
What are you doing today?

Penny
I'm going to school!

Chris
Are you free later?

Penny
Yes, let's do something!

Chris
Why don't we go shopping?

Penny
I don't want to go shopping.

Penny
Why don't we go swimming instead?

Chris
OK! Where should we meet?

Penny
Let's meet at the station!

Chris
OK! Should I meet you outside?

Penny
OK! What time should we meet?

Chris
Seven is good for me.

Penny
OK! Let's meet then!

Firaol
Misha! Sirriitti kan deebifte yoo taheef baay’ee gaarii dha. Amma hubannoo kee mirkaneeffachuuf haasawicha guutummaatti caqasi. Qooqa Kiriisiifi Peeniin fayyadaman ni hubatta jedheen abadadha.

Chris
What are you doing today?

Penny
I'm going to school!

Chris
Are you free later?

Penny
Yes, let's do something!

Chris
Why don't we go shopping?

Penny
I don't want to go shopping. Why don't we go swimming instead?

Chris
OK! Where should we meet?

Penny
Let's meet at the station!

Chris
OK! Should I meet you outside?

Penny
OK! What time should we meet?

Chris
Seven is good for me.
 
Penny
OK! Let's meet then!

Firaol
Hojii gaarii dha. Amma Afaan Ingiliiziitiin sagantaa qindeefachuu dandeesseetta. Hiriyaa tokko barbaaddadhuutii waan nu waliin baratte waliin shaakali. Turtii nu waliin qabaatteef galatoomi. Barnoota dabalataa Essential English tiin yeroo ittaanu walitti deebinaa. Nagaatti.

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaafiidhaaf deebii sirrii ta’e filuudhaan wanta hanga yoonaatti baratte mirkaneeffadhu.

Making arrangements: Review

3 Questions

Put the words in the correct order.
Jechoota tartiiba sirrii ta’een tarreessi.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Kutaa barnootaa Afaan Ingilizii Barbaachisoo kan qooqa daran faayida-qabeessa ta’an keessatti barannuufi daandeettiiwwan dhageettiikee ittiin shaakaltutti yeroo itaanu walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta'i!

Session Vocabulary

 • Are you free later?
  Bodarra yeroo ni qabaattaa?

  Let's do something!
  Waantokko haagoonu!

  Why don't we go shopping?
  Maaliif bittaaf gara gabaa hindeemnu?

  Why don't we go swimming instead?
  Bakkasaa maaliif daakaa hindeemnu?

  What time should we meet?
  Sa’a meeqatti wal haa arginu?

  Seven is good for me.
  Torba anaaf gaariidha.