Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 47

Listen to find out how to choose an activity with someone.
Nama tokko waliin akkatti hojii filattu hubachuuf caqasi.

Sessions in this unit

Session 47 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

What should we do?

Listen to find out how to choose an activity with someone.
Nama tokko waliin akkatti hojii filattu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Batalee fudhachuuf sagale kana caqasi.

Show transcript Hide transcript

Firaol
Asham! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu gara Essential English Conversation'tti baga nagaan dhufte. Ani Firaoldha. Kutaa kana keessatti, waa'ee karoorawwaniifi sagantaalee akkatti dubbattu baratta.
Kiriisiifi Peniin har'a walarguuf murteessaniiru. Maal gochuuf murteesanii? Hubachuuf haasaa isaanii caqasi.

Chris
What should we do?

Penny
Why don't we go shopping?

Chris
I don't want to go shopping. Why don't we go swimming instead?

Penny
OK! That sounds good!

Firaol
Hubachuuf yoo si rakkise hinyaadda'iin; haasawicha addaan qooduun akka irra deebituuf yeroo siif laannaa.
'What should we do?' jechuun. Kiriis maal gochuun akka irra jiru Peniin gaafata.

What should we do?

Firaol
Peniin bittaaf gara gabaa akka deeman yaada 'go shopping' jadu eerte. Kanaafis 'why don't we' jetti. Kunis ibsanoo gocha hojii tokko ittiin eeraniidha.

Why don't we go shopping?

Firaol
'Why don't we…' fayyadamuun gochawwan biroofis yaada eeruu ni dandeessa. Ibsa booda gocha itti idaana. Restoraantiitti ykn mana nyaataatti nyaachuu 'eat in a restaurant' ykn kubbaa miilaa taphachuu 'play football' jechuun yaada eeruu dandeessa.

Why don't we eat in a restaurant?
Why don't we play football?

Firaol
Kiriis bittaaf gara gaba deemuu hinfedhu. He says 'I don't want to', kana jechuun gochicha sana raawwachuu hinbabadu jechuudha.

I don't want to go shopping.

Firaol
Gocha haaraa eeruufis, nuti maaliif 'why don't we…' kan jedhu fayyadame. Asitti gochichi gara daakaa bishaanii deemuu 'go swimming' dha. 'Don't' booda namoonni filannoosaanii mul'isuuf dhuma himaarratti yeroo heddu 'instead' jedhu.

Why don't we go swimming instead?

Firaol
Peniin yaada kana jaallateetti. Yaada gaarii natti fakkaata, tole 'OK' jetti.

OK! That sounds good!

Firaol
Tole, irradeebinee haayaallu. Himoota Afaan Ingilizii caqasiitii irradeebi'i.

What should we do?

Why don't we go shopping?

I don't want to go shopping.

Why don't we go swimming instead?

OK! That sounds good!

Firaol
Baay'ee gaarii! Mee afaan Inglizii hagam dansa akka yaadatu haa ilaallu. Himoota qooqakeetiin caqasiitii Afaan Ingilizii keessatti maal akka ta'an himi.

Maal gochuu qabnaa?
What should we do?

Maaliif gara gabaa hindeemnuu?
Why don't we go shopping?

Ani gara gabaa deemuu hinfedhu.
I don't want to go shopping.

Bakkasaa maaliif gara daakaa bishaanii hindeemnuu?
Why don't we go swimming instead?

Tole! Sun gaarii fakkaata!
OK! That sounds good!

Firaol
Misha! Amma ati yaali! Waan hojjachuu barbaaddu Kiriisitti himuudhaan shaakali. Yoo inni waliigaluu dide, waan inni gochuu barbaadu godhi. Naamusaa garii kan ta'e 'that sounds good!' jechuu hindagatiin.

What should we do?

Why don't we go swimming instead?

Firaol
Baay’ee gaarii, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasawicha guutummaasaa irradeebi’iitii caqasi.

Chris
What should we do?

Penny
Why don't we go shopping?

Chris
I don't want to go shopping. Why don't we go swimming instead?

Penny
OK! That sounds good!

Firaol
Hojii gaarii! Amma Afaan Ingiliziitiin maal akka hojjetu filachuu barteetta. Hiriyaa tokko barbaadadhutii waan baratte waliin shaakali. Turtii nu waliin qabaatteef galatoomi. Barnoota dabalataa Essential English Conversation'iin yeroo ittaanutti walitti deebina.Nagaatti! Bye!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaafiidhaaf deebii sirrii ta’e filachuudhaan waan hanga yoonaatti baratte mirkaneeffadhu.

Maal gochuu qabnaa?

3 Questions

Put the words in the correct order.
Jechoota tartiiba sirrii ta’een tarreessi.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Kutaa barnootaa Afaan Ingilizii Barbaachisoo kan qooqa daran faayida-qabeessa ta’an keessatti barannuufi daandeettiiwwan dhageettiikee ittiin shaakaltutti yeroo itaanu walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta'i!

Session Vocabulary

 • What should we do?
  Maal gochuu qabnaa?

  Why don’t we ______?
  Nuti maaliif ______?

  Why don't we ______ instead?
  Bakkasaa, nuti maaliif ______?

  go shopping
  gabaan deema

  go swimming
  daakaan deema

  go to the cinema
  sinimaan deema

  eat in a restaurant
  restoraantiin nyaachuu

  play football
  kubbaa miilaa taphachuu

  afterwards
  kana booda

  before
  dura

  That sounds good!
  Sun gaarii fakkaata!