Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 46

Listen to find out how to start making arrangements.
Akkatti sagantaalee itti qixeeffachuu eegalan hubachuuf caqasi.

Sessions in this unit

Session 46 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Are you free later?

Listen to find out how to start making arrangements.
Akkatti sagantaalee itti qixeeffachuu eegalan hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Batalee fudhachuuf sagale kana caqasi.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu gara Essential English Conversation'tti baga nagaan dhufte. Ani Caaliidha. Kutaa kana keessatti, waa'ee karoorawwaniifi sagantaalee akkatti dubbattu baratta.
Hiriyoonni lama waa'ee sagantaalee qabanii dubbataa jiru. Dubbataan lammaffaa bakka inni deemuuf jedhu caqasi.

Chris
What are you doing today?

Penny
I'm going to the market.

Chris
Are you free later?

Penny
Yes, let's do something!

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda'iin; akka irra deebituuf yeroo siif kennuuf haasawicha addaan qoodnaa.
Kiriis, Peniin har'a maal akka hojjetaa jirtu gaafate. Yeroo biroo garafulduraa eeruuf dhuma himaarratti jecha yeroo ibsu biroo fayyadamuu dandeessa.

What are you doing today?

Caalii
Galgala kana 'this evening', halkan har'aa 'tonight' yookaan bor 'tomorrow' jechuu dandeessa.

What are you doing this evening?
What are you doing tonight?
What are you doing tomorrow?

Caalii
Peniin gara gabaa akka deemtu dubbatti. Gara deemuuf karoorfanne tokko dubbachuuf 'I'm going to' fayyadamna.

I'm going to the market.

Caalii
Ittansuun, Peniin hara'a gara boodarra argamuu yoo dandeesseef Kiriis gaafate, 'are you free later?' jechuun.

Are you free later?

Caalii
Peniin haala gaariidhaan eeyee 'yes' jechuudhaan deebisteef. Boodarra wal arguun 'do something' waan tokko akka godhan ykn raawwatan eerte. Caqasiitii irradeebi'i.

Yes, let's do something!

Caalii
Baay'ee gaarii – ammammoo Sofiifi Pool waan bor hojjatan wayita walitti dubbatan caqasi. Pool hojii akkamii hojjetaa?

Sophie
What are you doing tomorrow?

Paul
I'm working all day.

Sophie
Me, too.

Caalii
Pool waa'ee hojii hojjetuu dubbachuutti jira. 'I'm' booda jecha 'work' irratti '-ing' dabaluun.
Gochawwan kan biroo ibsuudhaaf jecha garagaraa kan akka wal-argu 'meet' ykn daaw'achuu 'visit' fayyadmuu dandeessa.

I'm meeting my friend.
I'm visiting my friend.

Caalii
Tole, irradeebinee haayaallu. Himoota Afaan Ingilizii caqasiitii irradeebi'i.

What are you doing today?

I'm going to the market.

Are you free later?

Yes, let's do something!

Caalii
Baay'ee gaarii! Amma yeroon kan shaakalaati. Hangam yaadachuu dandeessaa? Himoota qooqakeetiin caqasiitii Afaan Ingilizii keessatti maal akka ta'an himi.

Har'a maal hojjachuutti jirtaa?
What are you doing today?

Gara gabaan deema.
I'm going to the market.

Boodarra yeroo qabdaa?
Are you free later?

Eeyee, mee waantokko haa hoojjennu!
Yes, let's do something!

Caalii
Misha! Tole egaa amma waa'ee sagantaalee qabduu akkatti dubbattu beekta. Gara gabaa akka deemtu Kiriisitti himuudhaan shaakali. Ittaansuunis waantokko akka gootu itti himi.

What are you doing today?
Are you free later?

Caalii
Hojii gaarii! Amma waa'ee sagantaalee qabdu Afaan Ingiliziitiin dubbachuu ni dandeessa. Hiriyaa tokko barbaaddachuun waan nu waliin baratte kana shaakali. Turtii nu waliin qabaatteef si galateeffachaa barnoota dabalataa Essential English Conversation'iin yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti! Bye!

Check what you’ve learned by putting the words in the correct order.
Jechoota tartiiba sirrii ta’een tarreessuudhaan wanta baratte mirkaneeffadhu.

Boodarra yeroo ni qabaattaa?

3 Questions

Put the words in the correct order.
Jechoota tartiiba sirrii ta’een tarreesi.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Kutaa barnootaa Afaan Ingilizii Barbaachisoo kan qooqa daran faayida-qabeessa ta’an keessatti barannuufi daandeettiiwwan dhageettiikee ittiin shaakaltutti yeroo itaanu walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta'i!

Session Vocabulary

 • What are you doing today?
  Har’a maal hojjechuutti jirta?

  this evening
  galgala kana

  tonight
  halkan har’aa

  tomorrow
  bor

  Are you free later?
  Bodarra yeroo ni qabaattaa?

  I’m going to (the market).
  Gara gabaan deema.

  I’m meeting my friend.
  Hiriyaakoo waliinan wal arga.

  I’m working all day.
  Guyyaa guutuun hojjedha.