Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 45

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
Waan kutaalee barnootaa afran darban keessatti baratte akkatti fayyadaman hubachuuf caqasi.

Sessions in this unit

Session 45 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Travel: Review

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
Waan kutaalee barnootaa afran darbanitti baratte akkatti fayyadaman hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Batalee fudhachuuf sagale kana caqasi.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu gara Essential English Conversation'tti baga nagaan dhufte. Ani Caaliidha. Kutaa kana keessatti, waa'ee imalaa, kutaa barnootaa arfan darban keessatti baratte sahaakalta.
Haasaawwaa kannen caqasi.

Sian
How can I get to the bus station?

Phil
You can go by bus or taxi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sian
I want to go to Liverpool. How long does it take?

Dave
It takes about six hours.

Sian
Can I have a ticket, please?

Dave
Here you are. That's thirty pounds.

Sian
Thanks. Where does the bus go from?

Dave
From stop seventeen, next to the shop.

Caalii
Hangam yaadattee? Battalee kana hojjachuudhaan haah ilaallu. Deebiisaa dhagahuukeen dura maal akka jettu yaaduuf yeroo qabda.
Tole, gaafiin jalqabaa – akkamiinaan gara buufata atoobusii deemuu danda'a, jedhaa?

How can I get to the bus station?

Caalii
'Atobisiidhaan ykn taksiidhaan deemuu dandeessa' jedhi.

You can go by bus or taxi.

Caalii
'Liivarpuul deemuun fedha. Hagam natti fudhataa?' jedhi.

I want to go to Liverpool. How long does it take?

Caalii
'Gara sa'aa jahaa fudhata' jedhi.

It takes about six hours.

Caalii
'Tikeetii argachuu danda'aa maaloo?' jedhi.

Can I have a ticket, please?

Caalii
'Kunooti. Paawundii soddoma ta’a' jedhi.

Here you are. That's thirty pounds.

Caalii
'Baasiin eessarraa ka’a?' jedhi.

Where does the bus go from?

Caalii
'Waltajji kudhan bakka suuqiitti aanuurra ka'a' jedhi.

From stop seventeen, next to the shop.

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda'iin; irradeebitee akka shaakaltu si gargaarraa.
Egaa gaaleewwwan Afaan Ingilizii ammas caqasiitii irradeebi'i.

How can I get to the bus station?

You can go by bus or taxi.

I want to go to Liverpool. How long does it take?

It takes about six hours.

Can I have a ticket, please?

Here you are. That's thirty pounds.

Where does the bus go from?

From stop seventeen, next to the shop.

Caalii
Misha! Tole, amma yeroon kan guutummaa haasichaa itti shaakalamu. Shaaniif deebii laachuun shaakali.

I want to go to Liverpool. How long does it take?

How can I get to the bus station?

Where does the bus go from?

Can I have a ticket, please?

Caalii
Baay'ee gaarii, deebiikee mirkaneeffachuuf guutummaa haasichaa amma irra deebi'ii caqasi.

Sian
How can I get to the bus station?

Phil
You can go by bus or taxi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sian
I want to go to Liverpool. How long does it take?

Dave
It takes about six hours.

Sian
Can I have a ticket, please?

Dave
Here you are. That's thirty pounds.

Sian
Thanks. Where does the bus go from?

Dave
From stop seventeen, next to the shop.

Caalii
Hojii gaarii! Amma, bakka tokko gahuuf, tikeetii bituuf, buufata konkolaataattii gaafiiwwan gaaffachuufis ta'e imalli tokko hagam akka sirra fudhatu baruuf akka itti gaafattu barteetta. Barnoota dabalataa Essential English Conversation'iin yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti! Bye!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaafiidhaaf deebii sirrii ta’e filuudhaan waan baratte mirkaneessi.

Imala: keessadeebii

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Kutaa barnootaa Afaan Ingilizii Barbaachisoo kan qooqa daran faayida-qabeessa ta’an keessatti barannuufi daandeettiiwwan dhageettiikee ittiin shaakaltutti yeroo itaanu walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta'i!

Session Vocabulary

 • How do I get to the bus station?
  Akkamittan gara buufata atoobisii dhaqaa?

  You can go by ______.
  ______n deemuu dandeessa.

  I want to go to ______.
  ______n deemuu fedha.

  How long does it take?
  Yeroo hangamii fudhataa?

  It takes about ______ hours.
  Gara sa’aa______fudhata.

  Can I have a ticket please?
  Tikeetii argachuu danda’aa maaloo?

  Here you are. That’s ______ please.
  Kunooti. Gatiinsaa ______.

  Where does the bus go from?
  Atobisiin eessarraa deemaa?

  From platform ten, next to the shop.
  Waltajjii/buufata kudhan, bakka suuqiitti aanee jirurraa.