Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 43

Listen to find out how to ask how long a journey takes.
Imalichi yeroo hangamii akka fudhatu akkatti gaafattu hubachuuf caqasi.

Sessions in this unit

Session 43 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How long does it take?

Listen to find out how to ask how long a journey takes.
Imalichi turii hangamii akka fudhatu akkatti gaafattu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Batalee fudhachuuf sagale kana caqasi.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu gara Essential English Conversation'tti baga nagaan dhufte. Ani Caaliidha. Kutaa kana keessatti, bakka tokko deemuudhaaf turtii hagamii 'how long' akka fudhatu akkatti gaafattu baratta.
Bakka tokko deemuuf nturtii hagamii akka fudhatu namooonni lama yoo walitti dudubbatan caqasi.

Sian
I want to go to Newcastle. How long does it take?

Phil
It takes about eight hours by bus.

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise hinyaadda'iin, shaakaluuf akka sigargaaruuf haasawicha addaan qoodnaa. Dubbattuun jalqabaa gara Niiwkaasil deemuu akka barbaaddu 'want' dubbatte. Caqasiitii irradeebi'i.

I want to go to Newcastle.

Caalii
Ittaansuun turtii hangamii 'how long' akka inni fudhatu 'take' gaafatte. Caqasiitii irradeebi'i.

How long does it take?

Caalii
Dubbataan lammaffaa, akka inni atobisii 'bus' dhaan 'gara' 'about' sa'aa saddeet 'eight hours' fudhatu dubbate. Yeroo qabatamaa ta'e wayita beekuu dhabnu, gara 'about' fayyadamuu dandeenya.

It takes about eight hours by bus.

Caalii
Gosa geejibaa garagaraa eeruudhaan turtii hangamii akka fudhatullee dubbachuu dandeessa. Baaburaan 'train', konkolaataan 'car', xiyyaaraan 'plane' akkasumas deemsa miilaatiin 'walk' turtii hangamii fudhata? Jechuu dandeessa. Caqasiitii irradeebi'i.

It takes about seven hours by train.

It takes about six hours by car.

It takes about thirty minutes to walk.

Caalii
Baay'ee gaarii! Ammammoo, namoonni gara garaa, bakkawwan addaddaa gahuuf turtii hagamii akka irra fudhatu wayita walgaggaafatan caqasuudhaan maal akka jette mirkaneeffadhu.
Zaak gara Liids deemuu fedha. Achi ga'uudhaaf baaburaan 'train' turtii sa'aa lamaa akka itti fudhatu Chaarles itti hima.

I want to go to Leeds. How long does it take?

It takes about two hours by train.

Caalii
Erikaan gara Kaardiif deemuu feeti. Konkolaataadhaan 'car' turtii sa'aa sadihii akka itti fudhatu Anjellaan itti himti.

I want to go to Cardiff. How long does it take?

It takes about three hours by car.

Caalii
Tole, irradeebinee haayaallu. Himoota Afaan Ingilizii caqasiitii irradeebi'i. Yeroo kanatti tokkoo-tokkoosaanii al lama dhageessa.

I want to go to Newcastle.
I want to go to Newcastle.

How long does it take?
How long does it take?

It takes about eight hours by bus.
It takes about eight hours by bus.

Caalii
Baay'ee gaarii! Afaan Ingilizii hagam dansaa akka yaadattu haa'ilaallu. Himoota qooqakeetiin caqasiitii Afaan Ingilizii keessatti maal akka ta'an himi.

Niiwkaasil deemuun fedha.
I want to go to Newcastle.

Hagam fudhata?
How long does it take?

Konkolaataadhaan gara sa'a saddeetii fudhata.
It takes about eight hours by bus.

Caalii
Misha! Tole, amma, wanti tokko hagam akka fudhatu akkatti gaafattuufi dubbattu ni beekta. Dubbattuu jalqabaa, wanti tokko hagam akka fudhattu wayita gaafattu deebii laachuun shaakali.

I want to go to Newcastle. How long does it take?

Caalii
Baay'ee gaarii, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasawicha guutummaasaa irradeebi'ii caqasi.

Sian
I want to go to Newcastle. How long does it take?

Phil
It takes about eight hours by bus.

Caalii
Hojii gaarii! Amma, wanti tokko turtii hangamii akka fudhatu Afaan Ingiliziin gaafachuufi dubbachuu dandeesseetta. Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Hiriyaa tokko barbaaddadhuutii hagam akka fudhatu Afaan Ingiliziin gaafachuun shaakali. Barnoota dabalataa Essential English Conversation'iin yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti! Bye!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaafiidhaaf deebii sirrii ta’e filuudhaan waan baratte mirkaneeffadhu.

Yeroo hangamii fudhataa?

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Kutaa barnootaa Afaan Ingilizii Barbaachisoo kan qooqa daran faayida-qabeessa ta’an keessatti barannuufi daandeettiiwwan dhageettiikee ittiin shaakaltutti yeroo itaanu walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta'i!

Session Vocabulary

 • I want to go to ______.
  Gara______n deemuu fedha.

  How long does it take?
  Turtii hangamii fudhaata?

  It takes about ______ ______ by bus.
  Konkolaataadhaan gara ______ ______ fudhata.