Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Vocabulary Reference

My name is... Maqaankoo…dha.

Hello.
Hayyee.

Hi.
Hayyee.

I'm _______.
Ani…dha.

What's your name?
Maqaankee eenyu?

My name's _______.
Maqaankoo…dha.

Nice to meet you.
Si arguukootti gammadeera.

Nice to meet you, too!
Anillee si arguukootti gammadeera.

Where are you from? Ati eessarraati?

Where are you from?
Ati eessarraati?

I’m from _______.
Ani ….rraati.

I’m from the _______.
Ani …irraan dhufe.

How about you?
Atihoo?

city
magaalaa

countryside
baadiyyaa

coast
qarqara galaanaa

mountains
gaarawwan

What do you do? Maal hojjatta?

What do you do?
Maal hojjatta?

I’m _______.
Ani….dha.

How about you?
Atihoo?

an engineer
Injiinara

a farmer
qonnaan bulaa

a driver
konkolaachisaa

a nurse
ogeessa fayyaa

a chef
nama nyaata qopheessu

a teacher
barsiisaa

a salesperson
nama meeshaa gurguru

a builder
nama gamoo ijaaru

What’s your phone number? Lakkoofsi bilbilakee meeqadha?

What’s your phone number? 
Lakkoofsi bilbilakee meeqadha?

It’s _______.
……dha.

Thanks! 
Galatoomi!

one 
tokko

two 
lama

three 
sadii

four 
afur

five 
shan

six 
jaha

seven 
torba

eight 
saddeet

nine 
sagal

Double ______ 
Dachaa ______

Meeting new people: Review Namoota haaraa walarguu: Irradeebiin ilaaluu

Hello.
Hayyee.

Hi.
Hayyee.

I'm ______.
Ani…dha.

My name's ______.
Maqaankoo….dha.

What's your name?
Maqaankee eenyu?

Nice to meet you.
Si arguukootiin gammadeera.

Where are you from?
Ati eessarraati?

I’m from ______.
Ani…irraan dhufe.

How about you?
Atihoo?

What do you do?
Maal hojjatta?

I’m a/ an______.
Ani…dha.

What’s your phone number?
Lakkoofsi bilbilakee meeqa?

It’s ______.
…dha.

Thanks!
Galatoomi.

Are you married? Gaahila godhattee?

Are you married?
Gaahila godhattee?

No, I’m not.
Lakki, ani gaahila hingodhanne.

Yes, I am.
Eeyyee, ani gaahila godhadheera.

I’m married.
Ani gaahila godhadheera.

I’m single.
Ani qeerroodha.

I’m divorced.
Ani hiikeera.

I’m engaged.
Ani Kaadhimmadheera

How about you?
Atihoo?

Have you got any brothers or sisters? Obbolaa dhiiraa ykn dubaraa qabdaa?

Have you got any brothers or sisters?
Obbolaawwan dhiiraa/dubaraa qabdaa?

Yes, I’ve got a sister.
Eeyyee, obboleettii qaba.

Yes, I’ve got a brother.
Eeyyee, obboleessa qaba.

How about you?
Atihoo?

How old are you? Umriinkee meeqa?

How old are you?
Umriinkee meeqa?

I’m ______.
Ani ______.

How about you?
Atihoo?

eleven
kudha tokko

twelve
kudha lama

thirteen
kudha sadii

fourteen
kudha afur

fifteen
kudha shan

sixteen
kudha jaha

seventeen
kudha torba

eighteen
kudha saddeet

nineteen
kudha sagal

twenty
digdama

When is your birthday? Guyyaan dhalootakee yoomi?

When’s your birthday?
Guyyaan dhalootakee yoomii?

My birthday’s on ______ the ______.
My birthday’s on ______ the ______. Guyyaan dhalootakoo ______ gaafa bultii_____.

My birthday’s on the ______ of ______.
My birthday’s on the ______ of ______. Guyyaan dhalootakoo ______ gaafa bultii_____.

January
Amajjii

February
Guraandhala

March
Bitootessa

April
Ebla

May
Caamsa

June
Waxabajjii

July
Adoolessa

August
Hagayya

September
Fulbaana

October
Onkoloolessa

November
Sadaasa

December
Mudde

Asking for personal information: Review Odeeffannoo dhuunfaa gaafachuu: Irra-deebii

Are you married?
Gaa’ila godhattee?

Yes, I am.
Eeyyee, ani gaa’ila godhadheera.

No, I’m not.
Lakki ani gaa’ila hingodhanne.

Have you got any brothers or sisters?
Obbolaawwan dhiiraa yookiin dubaraa qabdaa?

How old are you?
Umriinkee meeqa?

I’m _______.
Ani _______.

When’s your birthday?
Guyyaan dhalootaakee yoomi?

My birthday’s on ______ the ______.
Guyyaan dhalootaakoo ______ gaafa bultii ______.

How many brothers and sisters do you have? Obbolaa dhiiraa fi durbaa meeqa?

How many ______ do you have?
______ hangam qabda?

I have one brother.
Ani obboleessa tokkon qaba.

I have two sisters.
Ani obbolaa durbaa laman qaba.

I don’t have any brothers or sisters.
Obbolaa dhiiraas ta’e obolaa durbaa homa hinqabu.

How about you?
Atihoo?

Extended family: Warra ofii (maatii dabalataa)

How many ______ do you have?
______ meeqa qabda?

cousins
durbiiwwan

grandfather
akaakayyuu

grandmother
akkoo

aunt
adaadaa/indoo

uncle
eessuma/wasiila/abbeeraa

nephew
ilma obboleessaa/ilma obboleettii/ilma soddaa

niece
intala obboleessaa/intala obboleettii/intala soddaa

Marriage: Gaahila godhachuu/fuudhu/heerumu

When did you get married?
Yoom gaahila godhattee?

I got married in ______.
Ani bara ______ keessan gaahila godhadhe.

What’s your wife’s name?
Maqaan haadha warraakee eenyuu?

What’s your husband’s name?
Maqaan abbaa warraakee eenyuu?

Her name’s ______.
Maqaanshii ______ dha.

His name’s ______.
Maqaansaa ______ dha.

Any children? Ijoollee/daa’imaan wahii (qabdaa)?

Do you have any children?
Ijoollee wahii qabdaa?

Yes, we have a son.
Eeyee, ilma tokkon qabna.

Yes, we have a daughter.
Eeyee, intala tokkon qabna.

How old is he/she?
[Inni/Ishiin] Umriin isaa/shii meeqa?

Our son is ______.
Ilmi keenya ___dha.

She’s _______.
Ishiin____dha.

Family: Review Maatii :Irradeebii

How many ______ do you have?
 ___meeqa qabda?

I have ______ ______.
 ______n qaba.

When did you get married?
Yoom gaahila godhatte?

I got married in ______.
Bara____keessan gaahila godhadhe.

Do you have any children?
Ijoollee/daa’imman wahii qabdaa?

Yes, we have a son and a daughter.
Eeyee, ilmaa fi intalan qabna.

Where do you live? Eessa jiraatta?

Where do you live?
Eessa jiraatta?

I live near ______.
Ani______tti dhihoon jiraadha.

How about you?
Atihoo?

I live in ______.
Ani______Keessan jiraadha.

the market
bakka gabaa

the bus station
bakka buufata konkolaataa

the hospital
hospitaala

the city centre
gidduugaleessa magaalaa

Is there a… near here? ...asitti dhihaatu jiraa?

Is there a ______ near here?
______ asitti dhihaatu jiraa?

Yes, there is.
Eeyee, jira.

It’s on ______.
(Innis) ______ irratti argama.

Thanks!
Galatoomi!

a restaurant
mana nyaataa

a park
bakka itti bashananan ykn ‘paarkii’

a hotel
hoteela

How do I get to…? Akkamiiniin gara... deemuu danda’a?

How do I get to ______?
Akkamiiniin gara ______ deemuu danda’aa?

the supermarket
supparmaarkeetii

the bank
baankii

the post office
mana poostaa

Go straight on.
Gara fuulduraatti deemi.

Turn right.
Gara mirgaatti gori

Turn left.
Gara bitaatti gori

It’s on ______.
(Innia) ______ irratti argama.

Thanks!
Galatoomi!

What’s your favourite place? Bakki caalaatti jaallatu eessa?

What’s your favourite place?
Bakki caalaatti jaallattu eessa?

My favourite place is ______.
Bakkiin caalaa jaaladhu ______ dha.

the market
bakka gabaa

the restaurant
mana nyaataa

the park
paarkii ykn bakka deemanii bashannanan

the river
laga

the swimming pool
bakka daakaa bishaanii

the cinema
mana siniimaa

the city centre
gidduugaleessa magaalaa

the beach
qarqara galaanaa

Where you live: Review Eessa akka jiraattu: Keessa deebii

Where do you live?
Eessa jiraatta?

I live near ______.
..…tti dhihoon jiraadha.

Is there ______ near here?
 ……n as dhihoo jiraa?

Yes, there is. It’s on ______.
Eeyee, jira. Inni..…irratti argama.

How can I get to ______?
Akkamiiniin gara ….. dhaqaa?

Turn right.
Mirgatti gori.

Turn left.
Bitaatti gori.

Go straight on.
Gara fuulduratti deemi.

What’s your favourite place?
Bakki caalaatti jaalattu eessaa?

My favourite place is ______.
Bakkin caalaatti jaaladhu….dha.

What’s your favourite food? Nyaanni caalchiftee jaallattu maali?

What’s your favourite food?
Nyaanni caalchiftee jaallatu maali?

My favourite food is ______.
Nyaannin caalchisee jaalladhu  _____dha.

How about yours?
Kankeehoo?

Mine is ______.
Kankoo_____dha.

chicken
lukkuu

lamb
hoolaa

meat
foon

fruit
kudraa

banana
muuzii

mango
maangoo

potatoes
dinnicha/mosee

fish
qurxummii

stew
ittoo

porridge
marqaa

At the restaurant. Mana nyaataatti.

How can I help you?
Akkamiin si gargaaru? Maal ajajamu?

Hi, can I have the ______?
Akkami, ______ argachuu danda’aa?

And some ______ to drink.
Akkasumas ______ dhugamu wayii.

Yes, of course.
Eeyyee, sirriitti.

chicken
hindaanqoo/lukkuu

lamb
hoolaa

vegetables
muduraalee

potatoes
dinnicha/mosee

juice
cuunfaa

soda
dhugaatii lallaafaa

At the market. Bakka gabaatti.

How can I help you?
Akkamiin si gargaaru? ykn Maal ajajamu?

Hi, can I have a kilo of potatoes?
Hayyee, dinnicha/ mosee kiiloo tokko argachuu danda’aa?

Here you are. Anything else?
Kunooti. Kan biraawoo?

Yes, can I have a kilo of______, as well?
Eeyyee, akkasumas ______ kiiloo tokko argachuu danda’aa?

Here you are. That’s £15.00 altogether.
Kunooti. Walumatti pawondii/ £15.00dha.

That’s expensive!
Wantichi mi’aadha/ qaaliidha.

That’s cheap!
Wantichi rakasa/ rakasha.

fish
qurxummii

chicken
hindaanqoo/ lukkuu

lamb
hoolaa

peppers
qaaraa

potatoes
dinnicha/ mosee

bananas
muuzii

Different meals. Nyaata/ dhihaana garagaraa.

What do you eat for breakfast?
Cireedhaaf maal nyaatta?

I usually eat ______ for breakfast.
Yeroo baayy’ee cireedhaaf ______n nyaadha.

I always eat ______.
Yeroo mara ______n nyaadha.

What about you?
Atihoo?

lunch
laaqqana

dinner
irbaata

porridge
marqaa

fruit
kudraa

fish stew
ittoo qurxummii

chicken and rice
lukkuu fi ruuzii

lamb
hoolaa

vegetables
muduraalee

Food: Review/ Nyaata: Irradeebii

What’s your favourite food?
Nyaati ati caalchiiftee jaallatu maali?

My favourite food is ______.
Nyaannin caalchisee jaalladhu ______dha.

What do you eat for dinner?
Irbaataaf maal nyaatta?

I eat ______ for dinner.
Irbaataaf ______n nyaadha.

How can I help you?
Akkamiin si gargaaru? Ykn Maal ajajamu?

Can I have the ______?
______ argachuu danda’aa?

That’s ______ all together.
Waantawwan kun walumatti ______dha.

Size and colour/ Hangaa fi halluu

Can I help you?
Si gargaaru danda’aa?

Yes, do you have these ______ in ______?
Eeyyee, kanneen hanga ______n qabdaa?

Do you have these in ______?
Kanneen ______n qabdaa?

Do you have these ______ in ______?
______ kannen ______n qabdaa?

No, but we have them in______.
Lakki, garuu ______n qabna.

trousers
kofoo/bolaalee

sunglasses
manaxarii aduu

shoes
kophee

size 8
lakkoofsa 8

brown
halluu magaala

silver
halluu meetii

black
gurraacha

white
adii

How much is this? / Gatiin kanaa meeqaa?

Hi, how much is this ______?
Hayyee, gatiin ____kanaa meeqaa?

Hi, how much are these ______?
Hayyee, gatiiwwan_____kanneenii meeqaa?

jacket
Jaakkeeta

sweater
shurraaba

coat
Kootii

shorts
qumxaa

That ______’s £______.
____sun £___dha.

Those ______ are £______.
____kunneen £___dha.

Can I try it on?
Uffadhee  yaaluu danda’aa?

Can I try them on?
uffadhee isaan yaaluu danda’aa?

Of course, you can.
Sirriitti, ni dandeessa.

Is this on sale? Kun hir’isa gatiirra jiraa?

Can I help you?
Si gargaaruu danda’aa?

Yes, is this on sale?
Eeyyee, kun hir’isa-gariirra jiraa?

Yes, is this ______ on sale?
Eeyyee, ______kun hir’isa-gatiirra jiraa?

Yes, are these ______ on sale?
Eeyyee, ______kunneen hir’isa-gatiirra jiruu?

Yes, the sale price is £______.
Eeyyee, hir’isi gatiisaa £______dha.

Great, I’ll take it!
Misha, nan fudha!

Great, I’ll take them!
Misha, nan fudha!

At the till / Bakka kaffaltii

That’s ______, please.
Sun ______ dha, maaloo.

Can I pay with a debit card?
Deebit kaardiin kaffaluu danda’aa?

Can I pay with a credit card?
Kireedit kaardiin kaffaluu danda’aa?

Can I pay with cash?
Maallaqaan kaffalu danda’aa?

Yes. Sign here, please.
Eeyee. Asitti mallatteessi maaloo.

Yes. Here’s your receipt and change.
Eeyee. Nagayeefi deebiinkee kunooti.

Thank you.
Galatoomi.

Shopping for clothes: Review / Bittaa uffataa: Irradeebii

Can I help you?
Si gargaaruu danda’aa?

Yes, do you have this in size ______?
Eeyee, kana lakkoofsa ______ qabduu?

Yes, we do.
Eeyee, qabna.

How much is it?
Gatiinsaa meeqa?

That ______ is £______.
______sun £______dha.

Is this on sale?
Kun hir’isa-gatiirra jiraa?

Yes, the sale price is £______.
Eeyee, gatii hir’isaan £______dha.

Great, I’ll take it!
Baay’ee gaarii, nan fudha.

That’s £______, please.
Sun £______dha.

Can I pay with a credit card?
Kireediit kaardiin kaffaluu danda’aa?

Yes. Sign here, please.
Eeyee. Asitti mallatteessi, maaloo.

Thank you.
Galatoomi.

What time do you get up? Yeroo kam ciisicharraa kaata?

When do you get up?
Yeroo kam ciisicharraa kaata?

I get up at ______ o’clock.
Sa’aatii ______tiin ciisicharraa ka’a.

What time do you go to bed?
Yeroo kam ciisichaaf gara siree deemta?

I go to bed at ______ o’clock.
Sa’aatii ______ttin ciisichaaf gara siree deema.

What time do you start work? Yeroo kam hojii jalqabda?

When do you start work?
Yeroo kam hojii jalqabdaa?

I start work at ______.
Sa’aatii ______ttin hojii jalqaba.

What time do you finish work?
Yeroo kam hojii xumurtaa?

I finish work at ______.
Sa’aatii______ttin hojii xumura.

five thirty
kudha tokkoofi soddoma

seven thirty
torbaafi soddoma

What time do you have breakfast? Yeroo kam ciree nyaattaa?

When do you have ______?
Yeroo kam ______ nyaattaa?

I never have ______.
Ani gonkumaa ______ hinyaadhu.

I have ______ at ______.
Ani______ sa’a ______tin nyaadha.

breakfast
ciree

dinner
irbaata

eight forty five
lamaafi afurtamii shan

twelve fifteen
ja’aafi kudhashan

What time is it? Yeroon/sa’aatiin meeqa?

What time is it?
Sa’aatiin meeqa?

It’s ______.
Sa’aatii ______dha.

I start work at ______.
Sa’a ______ ttin hojii jalqaba.

I usually have lunch at ______.
Sa’a_____ttin laaqqana nyaadha.

I’m early!
Durseen gahe!

I’m late!
Barfadheera!

eight forty five
lamaaf afurtamii-shan

ten to nine
sadii jechuu kudhan hir’uu

twenty to one
torba jechuu digdama hir’uu

twelve
ja’a

eight twenty
lamaafi digdama

nine o’clock
sa’aatii sadii

Routine: Review Hojii irradeddeebii: Irradeebii waliigalaa

What time is it?
Yeroon/sa’aatiin meeqa?

It’s ______.
Sa’aatii ______dha.

It’s early.
Yeroon sichii.

When do you have dinner?
Yoom irbaata nyaattaa?

I usually have dinner at ______.
Yeroo hedduu sa’a ______ttin irrbaata nyaadha.

That’s late!
Sun sa’atii barfataadha!

What time do you finish work?
Yeroo kamitti hojii xumurtaa?

I usually finish work at ______.
Yeroo hedduu sa’a ______ttin hojii xumura.

When do you go to bed?
Yoom/sa’atii meeqatti ciisuuf gara siree deemtaa?

I usually go to bed at ______.
Yeroo hedduu sa’a ______ttiin ciisichaaf gara siree deema.

What time do you get up?
Yeroo kam ciisicharraa kaataa?

I always get up at ______.
Yeroo hunda sa’aatii ______ttiin ciisicharraa ka’a.

Are you tired?
Dadhabdee?

Do you play football?

Do you ______?
Ati______?

Yes, I do.
Eeyyee, nan (taphadha).

No, I don’t, but I ______.
Lakki, hintaphadhu, garuu ______.

play football
Kubba miilla taphadhu

play tennis
Tenisii taphadhu

play basketball
Kubba kachoo taphadhu

go running
deemii fiigii

go swimming
deemii daakii

How about you?
Atihoo?

How often do you play football?

How often do you ______ ______?
Yeroo hagam-hangamiitti ______?

I ______ ______ once a week.
Torbanitti al tokkon ______.

About twice a week.
Torbaanitti hang si’a lamaa.

About twice a month.
Ji’atti hanga si’a lamaa.

About three times a month.
Ji’atti hanga si’a sadiiyii.

About twice a year.
Waggaatti hanga si’a lamaa.

play football
kubbaa miilaa taphachuu

play tennis
teenisii taphachuu

play basketball
kubbaa kachoo taphachuu

Do you have any hobbies?

Do you have any hobbies?
Hojii idileen alatti kan hojjechuu  jaallattu (hobbies) wayii qabdaa?

Yes, I like ______.
Eeyee, ______ jaaladha.

How about you?
Atihoo?

watching movies
fiilmii ilaaluu

reading books
kitaabilee dubbisuu

flying a kite               
kaayte balaliisuu (kan kirri itti hidhanii qabachuun qilleensarra balali’uu)

visiting museums      
godambaa daawa’achuu

taking photos           
suuraa kaasuu

listening to music
muuziqaa caqasuu     

drawing pictures
fakkii kaasuu  

going shopping
dukkaa ykn suuqii deemaanii waa bitu

horse-riding
farda gulufuu

What do you do in your spare time?

What do you do in your spare time?
Wayita hojirraa bilisa taatutti maal hojjettaa?

I play the guitar in a band.
Baandii keessattan gitaara taphadha.

I like exercising.
An ispoortii hojjachuun jaaladha.

I go fishing by the river.
Qurxummii qabuufan gara lagaa deema.

I like playing sports.
Ispoortii adda addaa taphachuu jaaladha.

I play basketball with my friends.
Hiriyootakoo waliin kubbaa kachoo taphadha.

What about you?
Atihoo? 

Review: Free Time Activities

Do you play football?    
Kubbaa miilaa taphattaa?

Yes, I do.
Eeyee, nan taphadha.

How often do you play football?
Yeroo  hagam hangamiitti kubbaa miilaa taphattaa?

I play football once a month.
Ani kubbaa miilaa ji’atti al-tokkon taphadha.

Do you have any hobbies?
Yeroo hojii hinqabaannetti waan hojjechuun si gammachiisu (hobbies) wayi qabdaa?

Yes, I like watching movies.
Eeyee, fiilmii ilaaluun jaaladha.

What do you do in your spare time?
Yeroo bilisaakeetti maal hojjetta?

I paint pictures in my garden.
Qe’ee keessattann fakkiiwwan kaasa.

What about you?
Atihoo?

I like jogging by the river.
Ani qarqara lagaa fiiguun jaaladha.

How can I get to…?

How can I go/ get to ______?
Akkamittii gara______ dhaquu danda’aa?

You can go ______.
______n deemuu dandeessa.

I want to go______.
______nin deemuu barbaada.

the airport
buufata xiyyaaraa

the next town
magaalaa ittaanu

by bus
atobisiidhaan

by taxi
taaksiidhaan

by train
baaburaan

Can I have a ticket to…?

Can I have a ticket to ______, please?
Tikeetii gara______ geessu argachuu danda’aa maaloo?

I want to go today.
Har’a deemuun fedha.

Here you are.
Kunooti.

That’s ______ ______, please.
Gatiinsaa ______ ______.

How long does it take?

I want to go to ______.
Gara______n deemuu fedha.

How long does it take?
Turtii hangamii fudhaata?

It takes about ______ ______ by bus.
Konkolaataadhaan gara ______ ______ fudhata.

At the bus station

Where does the bus to ______ go from?
Atobisiin gara ______ eessarraa ka’aa?

From platform ______.
Waltajjii/buufata  ______ irraa.

Next to the shop.
Suuqiitti aanee.

It goes in ______ minutes.
Daqiiqaa ______ keessatti deema.

Travel: Review

How do I get to the bus station?
Akkamittan gara buufata atoobisii dhaqaa?

You can go by ______.
______n deemuu dandeessa.

I want to go to ______.
______n deemuu fedha.

How long does it take?
Yeroo hangamii fudhataa?

It takes about ______ hours.
Gara sa’aa______fudhata.

Can I have a ticket please?
Tikeetii argachuu danda’aa maaloo?

Here you are. That’s ______ please.
Kunooti. Gatiinsaa ______.

Where does the bus go from?
Atobisiin eessarraa deemaa?

From platform ten, next to the shop.
Waltajjii/buufata kudhan, bakka suuqiitti aanee jirurraa.

Are you free later?

What are you doing today?
Har’a maal hojjechuutti jirta?

this evening
galgala kana

tonight
halkan har’aa

tomorrow
bor

Are you free later?
Bodarra yeroo ni qabaattaa?

I’m going to (the market).
Gara gabaan deema.

I’m meeting my friend.
Hiriyaakoo waliinan wal arga.

I’m working all day.
Guyyaa guutuun hojjedha.

What should we do?

What should we do?
Maal gochuu qabnaa?

Why don’t we ______?
Nuti maaliif ______?

Why don't we ______ instead?
Bakkasaa, nuti maaliif ______?

go shopping
gabaan deema

go swimming
daakaan deema

go to the cinema
sinimaan deema

eat in a restaurant
restoraantiin nyaachuu

play football
kubbaa miilaa taphachuu

afterwards
kana booda

before
dura

That sounds good!
Sun gaarii fakkaata!

Where should we meet?

Where should we meet?
Eessatti wal haa arginu?

Let’s meet at the station!
Buufata baaburaatti wal haa arginu!

Should I meet you outside?
Alatti si eeguu?

I think the café is better.
Bakka kaaffeetti wayya natti fakkaata.

the park
bakka paarkii

the café
bakka kaaffee

outside
ala

inside
keessa

near to
bira/itti dhihoo

What time should we meet?

What time should we meet?
Sa’aatii meeqatti wal arginu?

Seven is good for me.
Anaaf torba gaariidha.

That's good for me, too!
Anaafillee gaariidha.

Sorry, that's not good for me.
Dhiifama, sun anaaf gaarii miti.

Let's meet then.
Egaa sa’aatii sanatti wal haa arginu.

Great!
Baay’ee gaarii!

Making arrangements: Review

Are you free later?
Bodarra yeroo ni qabaattaa?

Let's do something! 
Waantokko haagoonu!

Why don't we go shopping? 
Maaliif bittaaf gara gabaa hindeemnu?

Why don't we go swimming instead?
Bakkasaa maaliif daakaa hindeemnu?

What time should we meet? 
Sa’a meeqatti wal haa arginu?

Seven is good for me. 
Torba anaaf gaariidha.

Session Grammar

  • There is no grammar support for this series