Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 41

Listen to find out how to get to places.
Akkatti bakkawwan adda addaa dhaqan hubachuuf caqasi.

Session 41 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How can I get to…?

Listen to find out how to get to places.
Akkatti bakkawwan adda addaa dhaqan hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Qormaaticha fudhachuuf sagale kana caqasi.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu gara Essential English Conversation’tti baga nagaan dhufte. Ani Caaliidha. Kutaa kana keessatti, akkamitti bakkawwan garagaraa akka itti dhaqan akkaata itti gaafattu baratta.
Namoonni lama waa’ee gara buufata xiyyaaraa dhaquu wayita walitti dubbatan caqasi.

Sian
How can I get to the airport?

Phil
You can go by bus or taxi.

Sian
I’m late. I need a taxi!

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise hinyaadda’iin; shaakaluuf akka sigargaaruuf haasawicha addaan qoodna.
Dubbattuun jalqabaa, akkamitti gara buufata xiyyaaraa ‘airport’ akka dhaqxu gaafatte. Caqasiitii irradeebi’i.

How can I get to the airport?

Caalii
Dubbataan lammaffaas atobisii ‘bus’ ykn taaksiidhaan deemuu akka dandeessu itti hime. Caqasiitii irradeebi’i.

You can go by bus or taxi.

Caalii
Namni fedhes konkoolaataa ofii oofuun ‘drive’ ykn baaburaan deemuu ‘go by train’ jechuus ni dandeessa.

You can drive.

You can go by train.

Caalii
Dubbattuun jalqabaa akka barfatte ‘late’ taate hubatteetti. Caqasiitii irradeebi’i.

I’m late.

Caalii
Isheenis akka taaksii ‘taxi’ ishee barbaachisuu ‘need’ dubbatte. Caqasiitii irradeebi’i.

I need a taxi!

Caalii
Baay’ee gaarii. Ammammoo, namoonni gara garaa, akkatti bakkawwan garagaraa ittii dhaqan wayita walgaafatan caqasuun maal akka jette mirkaneeffadhu.
Veeraan hiriyootashii gaararra jiraatan dhaqxe ilaaluuf barbaaddi. Xiyyaaraa ‘plane’ dhaan deemuuf murteeffatte.

How can I get to the mountains?

You can go by bus or plane.

I don’t have time. I want to go by plane!

Roobarti gara magaalaa ittaanuu ‘next town’ dhaquu barbaada. Sababa konkolaata hinqabneef, baaburaa ‘train’ dhaan deemuuf murteeffate.

How can I get to the next town?

You can go by train or drive.

I don’t have a car, I want to go by train.

Caalii
Tole, irradeebinee haayaallu. Himoota Afaan Ingiliziin caqasiitii irradeebi’i. Yeroo kanatti tokkoo-tokkoosaanii al lama dhageessa.

How can I get to the airport?
How can I get to the airport?

You can go by bus or taxi.
You can go by bus or taxi.

I’m late.
I’m late.

I need a taxi!
I need a taxi!

Caalii
Baay’ee gaarii! Afaan Ingilizii hagam dansaa akka yaadattu haa’ilaallu. Himoota qooqakeetiin caqasiitii Afaan Ingilizii keessatti maal akka ta’an himi.

Akkamittan gara buufata xiyyaaraa dhaquu danda’aa?
How can I get to the airport?

Atobisii ykn taaksiin deemuu dandeessa.
You can go by bus or taxi.

Nan barfadhe.
I’m late.

Taaksiin barbaada!
I need a taxi!

Caalii
Misha! Tole, amma bakkawwan garagaraa deemuuf akkaataa ittiin gaafattuufi deebii laattu ni beekta. Dubbattuun jalqabaa akkamitti gara buufata xiyyaaraa akka dhaqan wayita sigaafattu deebii laachuudhaan shaakali.

How can I get to the airport?
I’m late. I need a taxi!

Caalii
Baay’ee gaarii, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasawicha guutummaasaa irradeebi’iitii caqasi.

Sian
How can I get to the airport?

Phil
You can go by bus or taxi.

Sian
I’m late. I need a taxi!

Caalii
Hojii gaarii! Amma bakkawwan garagaraa akkamitti akka dhaqan Afaan Ingliziin gaaafachuufis ta’e deebii laachuu dandeesseetta. Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Hiriyaa tokko barbaaddadhuutii Afaan Ingliziin bakkawwan garagaraa akkatti dhaqan dubbachuufi gaaafachuun shaakali. Barnoota dabalataa Essential English Conversation‘iin yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti! Bye!

 

Check what you've learned by choosing the correct answer to the question.
Gaafiidhaaf deebii sirrii ta'e filuudhaan waan hanga ammaatti baratte mirkaneeffadhu.

Akkamittiin gara...gahuu danda’aa?

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Kutaa barnootaa Afaan Ingilizii Barbaachisoo kan qooqa daran faayida-qabeessa ta'an keessatti barannuufi daandeettiiwwan dhageettiikee ittiin shaakaltutti yeroo itaanu walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta'i!

Session Vocabulary

 • How can I go/ get to ______?
  Akkamittii gara______ dhaquu danda’aa?

  You can go ______.
  ______n deemuu dandeessa.

  I want to go______.
  ______nin deemuu barbaada.

  the airport
  buufata xiyyaaraa

  the next town
  magaalaa ittaanu

  by bus
  atobisiidhaan

  by taxi
  taaksiidhaan

  by train
  baaburaan