Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 38

Listen to find out how to ask someone if they have any hobbies.
Namoonni hojii idileen alatti wantawwan hojjechuu jaalatan yoo qabaataniif akkaataa ittiin gaafattu hubachuuf caqasi.

Session 38 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Do you have any hobbies?

Listen to find out how to ask someone if they have any hobbies.
Namoonni hojii idileen alatti hojjechuu jaallatan (hobbies) yoo qabaataniif akkaataa ittiin gaafattu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee kana caqasitii battalicha hojjedhu.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu gara Essential English Conversation’tti baga nagaan dhufte. Ani Caaliidha. Kutaa kana keessatti, hojii idileen alatti namoonni waan hojjechuu jaalatan akka itti gaaffattu baratta.
Namoonni lama hojii idileen alatti maal akka hojjetan wayita wal gaggaafatan caqasi.

Helen
Do you have any hobbies?

Jim
Yes, I like watching movies. How about you?

Helen
I like reading books.

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda’iin; shaakaluuf akka sigargaaruuf haasawicha addaan qoodna.
Jalqaba Helen Jim gocha hojjechuu jaallattu akka qabu hubachuuf jecha, ‘Do you have…?’ ‘…qabdaa?’ eega jettee booda ‘gochawwan hojjechuu jaallatu wayii’ ‘any hobbies’ itti dabaltee Jimiin gaafatte. Namni tokko waan tokko qabaachuusaa baruuf wayita gaafii gaafattu, ‘do you have’ eega jettee booda ‘any’ itti ida’uun waan gaafachuu barbaadde maqaa dhooftee gaafchuu dandeessa. Caqasiitii irradeebi’i.

Do you have any hobbies?

Caalii
Ittaansuun Jiim, ‘Yes, I like watching movies’ jedhe. Waan tokko hojjachuu jalachuukee wayita dubbachuu barbaaddu ‘I like’ jechuudhaan ittaansitee jecha ‘–ing’ dhaan xumuramu itti ida’auu dandeessa; nyaata bilcheessu jaalatta yoo ta’e ‘I like cooking’ akkasumas shubbisuu jaalatta yoo ta’e, ‘I like dancing’ jechuu dandeessa.
Ittaansuudhaan Jiim gaafii walfakkaatu Helenitti deebisee ‘Atihoo?’ ‘How about you?’ jedhee gaafate. Caqasiitii irradeebi’i.

Yes, I like watching movies.

How about you?

Caalii
Helen ittaansuudhaan kitaabilee dubbisuu ‘reading books’ akka jaalattu dubbatte.
Caqasiitii irra deebi’ii ‘kitaaban dubbisuu jaalladha’.

I like reading books.

Caalii
Dansa! Ammammoo namoonni gara garaa waa’ee waan hojjechuu jaallatanii wayita dudubbatan caqasuun maal akka jette mirkaneeffadhu.

Do you have any hobbies?

Yes, I like visiting museums. How about you?

I like going shopping.

Do you have any hobbies?

I like horse-riding. How about you?

I like drawing pictures.

Caalii
Tole, irradeebinee haayaallu. Himoota Afaan Ingiliziitiin caqasiitii irradeebi’i. Yeroo kanatti tokkoo-tokkoosaanii al lama dhageessa.

Do you have any hobbies?
Do you have any hobbies?

Yes, I like watching movies.
Yes, I like watching movies.

How about you?
How about you?

I like reading books.
I like reading books.

Caalii
Baay’ee gaarii! Afaan Ingilizii hagam dansaa akka yaadattu haa’ilaallu. Himoota qooqakeetiin caqasiitii Afaan Ingilizii keessatti maal akka ta’an himi.

Gochawwan hojjechu jaallatu wayii qabdaa?
Do you have any hobbies?

Eeyee, fiilmii ilaaluun jaaladha. Atihoo?
Yes, I like watching movies. How about you?

Ani kitaabilee dubbisuun jaaladha.
I like reading books.

Caalii
Misha! Tole, amma namoonni wantawwam gochuu jaalatan yoo qabaatan akkaataa ittiin gaafattu ni beekta. Wantota adda addaa, yeroo kam akka raawwattu wayita Helen gaafattu deebii laachuudhaan shaakali. Gaafi ‘how about you?’ jedhu gaafachuu hindagatiin.

Do you have any hobbies?

I like reading books.

Caalii
Baay’ee gaarii, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasawicha guutummaasaa irradeebi’iitii caqasi.

Helen
Do you have any hobbies?

Jim
Yes, I like watching movies. How about you?

Helen
I like reading books.

Caalii
Hojii gaarii! Amma namoonni waan gochu jaallatan yoo qabaatan Afaan Ingiliziin gaafachuu ni dandeessa. Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Hiriyaa tokko barbaaddadhuutii maal hojjechu akka jaallatan Afaan Ingiliziitiin gaafachuun shaakali. Barnoota dabalataa Essential English Conversation’n yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti! Bye!

 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaafiidhaaf deebii sirrii ta’e filuudhaan waan hanga ammaatti baratte mirkaneeffadhu.

Hojii idileen alatti kan hojjechuu jaallatu (hobbies) wayii qabdaa?

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Kutaa barnootaa Afaan Ingilizii Barbaachisoo kan qooqa daran faayida-qabeessa ta’an keessatti barannuufi daandeettiiwwan dhageettiikee ittiin shaakaltutti yeroo itaanu walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • Do you have any hobbies?
  Hojii idileen alatti kan hojjechuu jaallattu (hobbies) wayii qabdaa?

  Yes, I like ______.
  Eeyee, ______ jaaladha.

  How about you?
  Atihoo?

  watching movies
  fiilmii ilaaluu

  reading books
  kitaabilee dubbisuu

  flying a kite               
  kaayte balaliisuu (kan kirri itti hidhanii qabachuun qilleensarra balali’uu)

  visiting museums      
  godambaa daawa’achuu

  taking photos           
  suuraa kaasuu

  listening to music
  muuziqaa caqasuu     

  drawing pictures
  fakkii kaasuu  

  going shopping
  dukkaa ykn suuqii deemaanii waa bitu

  horse-riding
  farda gulufuu