Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 35

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
Wanta sagantaalee afran darban keessatti baratte akkamitti akka fayyadamtu hubachuuf caqasi.

Session 35 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Routine: Review

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
Wanta sagantaalee afran darban keessatti baratte akkamitti akka fayyadamtu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee kana caqasitii battalicha hojjedhu.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu gara Essential English Conversation baga nagaan dhufte. Ani Caaliidha.
Kutaa kana keessatti, waan sagantaa barnootaa arfan darban keessatti baratte shaakalta. Namni tokko wayita ciisicharraa ka’uufi ciisichaaf gara siree deemu, wayita hojii jalqabuufi xumuru, yeroo ciree, laaqqanaafi irbaata nyaatu, akkasumas yeroonykn sa’aatiin hagam akka ta’e akkatti gaafatan barteetta. Haasawa kana caqasi.

Sian
Hi Phil. What time is it?

Phil
It’s seven fifteen.

Sian
Oh, it’s early. I usually have dinner at eight o’clock. When do you have dinner?

Phil
I usually have dinner at nine o’clock.

Sian
That’s late! What time do you finish work?

Phil
I usually finish work at eight forty five.

Sian
When do you go to bed?

Phil
I usually go to bed at twelve thirty.

Sian
What time do you get up?

Phil
I always get up at five o’clock.

Sian
That’s early! Are you tired?

Caalii
Hagam yaadattee? Battalee kanaan hojjachuun haa ilaallu. Deebii sirrii ta’e kennuukeetiin dura itti yaaduuf yeroo qabda.
Tole, gaafiin jalqabaa – akkamitti ‘sa’aatiin meeqa?’ jetta.

Sian
What time is it?

Caalii
Amma, ‘torbaafi kudhashan’ jedhi.

Phil
It’s seven fifteen.

Caalii
Ammammoo ‘Sa’a meeqatti irbaata nyaatta?’ jedhii gaafadhu.

Sian
When do you have dinner?

Caalii
Amma, ‘Yeroo hedduu sa’aatii sadiitti irbaata nyaadha’ jedhi.

Phil
I usually have dinner at nine o’clock.

Caalii
Ammammoo, ‘Sa’aati meeqatti hojii xumurta?’ jedhii gaafadhu.

Sian
What time do you finish work?

Caalii
Amma, ‘Yeroo hedduu sa’aatii lamaafi afurtamii shanittin hojii xumura’ jedhi.

Phil
I usually finish work at eight forty five.

Caalii
Ammammoo ‘Sa’a meeqatti gara siree deemta?’ jedhii gaafadhu.

Sian
When do you go to bed?

Caalii
Amma, ‘Yeroo hedduu sa’a ja’aafi sodomattan gara siree deema’ jedhi.

Phil
I usually go to bed at twelve thirty.

Caalii
Ammammoo ‘Sa’a meeqatti ciisicharraa kaata?’ jedhii gaafadhu.

Sian
What time do you get up?

Caalii
Amma ‘Yeroo mara sa’aatii kudha tokkootti ciisicharraa ka’a’ jedhi.

Phil
I always get up at five o’clock.

Caalii
Hubachuuf yoo sirakkise hin yaadda’iin, irradeebitee akka shaakaltuuf si gargaarraa.
Egaa, ammas gaalicha Afaan Ingliziin caqasitii irradeebi’i.

What time is it?
It’s seven fifteen.
When do have dinner?
I usually have dinner at nine o’clock.
What time do you finish work?
I usually finish work at eight forty five.
When do you go to bed?
I usually go to bed at twelve thirty.
What time do you get up?
I always get up at five o’clock.

Caalii
Baay’ee gaari, amma deebiikee mirkaneeffachuu guutuu haasawichaa caqasi.

Sian
Hi Phil. What time is it?

Phil
It’s seven fifteen.

Sian
Oh, it’s early. I usually have dinner at eight o’clock. When do you have dinner?

Phil
I usually have dinner at nine o’clock.

Sian
That’s late! What time do you finish work?

Phil
I usually finish work at eight forty five.

Sian
When do you go to bed?

Phil
I usually go to bed at twelve thirty.

Sian
What time do you get up?

Phil
I always get up at five o’clock.

Sian
That’s early! Are you tired?

Caalii
Hojii gaarii! Amma namni tokko wayita ciisicharraa ka’uufi ciisichaaf gara siree deemu, wayita hojii jalqabuufi xumuru, yeroo ciree, laaqqanaafi irbaata nyaatu, akkasumas yeroon sa’aatiin meeqa akka ta’e akkatti akka gaafatan ni beekta. Barnoota dabalataa Essential English Conversation‘n yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti! Bye!

 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaafiidhaaf deebii sirrii ta’e filuun waan hanga ammaatti baratte mirkaneeffadhu.

Hojii irradeddeebii: Irradeebii waliigalaa

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills. Kutaa barnootaa Afaan

Ingilizii Barbaachisoo kan qooqa daran faayida-qabeessa ta’an keessatti barannuufi daandeettiiwwan dhageettiikee ittiin shaakaltutti yeroo itaanu walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii  keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • What time is it?
  Yeroon/sa’aatiin meeqa?

  It’s ______.
  Sa’aatii ______dha.

  It’s early.
  Yeroon sichii.

  When do you have dinner?
  Yoom irbaata nyaattaa?

  I usually have dinner at ______.
  Yeroo hedduu sa’a ______ttin irrbaata nyaadha.

  That’s late!
  Sun sa’atii barfataadha!

  What time do you finish work?
  Yeroo kamitti hojii xumurtaa?

  I usually finish work at ______.
  Yeroo hedduu sa’a ______ttin hojii xumura.

  When do you go to bed?
  Yoom/sa’atii meeqatti ciisuuf gara siree deemtaa?

  I usually go to bed at ______.
  Yeroo hedduu sa’a ______ttiin ciisichaaf gara siree deema.

  What time do you get up?
  Yeroo kam ciisicharraa kaataa?

  I always get up at ______.
  Yeroo hunda sa’aatii ______ttiin ciisicharraa ka’a.

  Are you tired?
  Dadhabdee?