Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 30

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
Kutaalee barnootaa afran darban keessatti waan baranne akkamitti akka fayyadamnu hubachuuf caqasi.

Session 30 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Bittaa uffataa: Irradeebii

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
Kutaalee barnootaa afran darban keessatti waan baranne akkamitti akka fayyadamnu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Battallee fudhachuuf sagalee kana caqasi.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baru kan hindandeenye gara qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessutti baga nagana dhufte. Ani Caaliidha. Kutaa kana keessatti, qooqa bittaafi gurgurtaa kutaalee barnootaa afran darban keessatti baranne irradeebina.

Jalqaba, haasawa kutaalee barnootaa afran darban tuqu haacaqasnu.

Shop assistant: Can I help you?
Phil: Yes, do you have this in size 9?
Shop assistant: Yes, we do.
Phil: How much is it?
Shop assistant: That dress is £40.00.
Phil: Is this on sale?
Shop assistant: Yes, the sale price is £40.00.
Phil: Great, I’ll take it!
Shop assistant: That’s £40.00, please.
Phil: Can I pay with a credit card?
Shop assistant: Yes. Sign here, please.
Phil: Thank you.

Caalii
Amma hasawicha sarara sararaan dubbachuudhaan haashaakallu. Gargaaraan suuqii akkamitti si gargaaruu danda’aa jehdee akkaata gaafate yaadachuu dandeessaa? Deebii sirrii ta’e dubbachuukeen dura, yeroo itti yaaddee deebii laattu qabda.

Can I help you?

Caalii
Gaarii! Akkamiin ‘Eeyee, kana lakkoofsa 9n qabdaa?’ jechuu danda’aa?

Yes, do you have this in size 9?

Caalii
Ittansuun Afaan Ingiliziin ‘Eeyee, qabna’ jechuu yaali.

Yes, we do.

Caalii
Ittaansuunis, ‘Gatiinsaa meeqa?’ jedhii gaafadhu.

How much is it?

Caalii
Baay’ee gaarii! Ittansuun, uffatisuun paawundii £40.00 jechuu yaali.

That dress is £40.00.

Caalii
Ittaansuun, ‘kun hiri’isa-gatiirra jiraa?’ jedhii gaafadhu.

Is this on sale?

Caalii
Baay’ee gaarii! Ittaansuun, ‘Eeyee, gatiin hiri’isaa paaundii £40.00’ jedhi.

Yes, the sale price is £40.00.

Caalii
Ittaansuun, ‘Baay’ee gaarii, nan fudha’ jedhi.

Great, I’ll take it.

Caalii
Ittaansuun, ‘sun’ paaundii £40.00dha’ jedhi.

That’s £40.00, please.

Caalii
Ittaansuun, ‘Kreediit kaardiin kaffaluu danda’aa?’ jedhii gaafadhu.

Can I pay with a credit card?

Caalii
Ittaansuun, gargaaraan suuqichaa maamilichi nagayeerratti akka mallatteessu gaafate. Sana Afaan Ingilizin jechuu dandeessaa?

Yes. Sign here, please.

Caalii
Dhumarratti, ‘galatoomi’ jedhi.

Thank you.

Caalii
Misha. Amma haasawicha sarara sararaan caqasiiti irradebitee jechuun shaakali.

Can I help you?
Yes, do you have this in size 9?
Yes, we do.
How much is it?
That dress is £40.00.
Is this on sale?
Yes, the sale price is £40.00.
Great, I’ll take it!
That’s £40.00, please.
Can I pay with a credit card?
Yes. Sign here, please.
Thank you.

Caalii
Baay’ee gaarii, ammammoo deebiikee mirkaneeffachuuf haasawicha guutummaatti caqasi.

Shop assistant: Can I help you?
Phil: Yes, do you have this in size 9?
Shop assistant: Yes, we do.
Phil: How much is it?
Shop assistant: That dress is £40.00.
Phil: Is this on sale?
Shop assistant: Yes, the sale price is £40.00.
Phil: Great, I’ll take it!
Shop assistant: That’s £40.00, please.
Phil: Can I pay with a credit card?
Shop assistant: Yes. Sign here, please.
Phil: Thank you.

Caalii
Baay’ee gaarii! Amma suuqii keessatti hangawwan garaagaraafi gatii meeshaalee, akkasumas meeshaalee hiri’isa-gatiirra yoo jiraataniifi gatii meeshaalee kaffaluuf akka itti gaafatan beekta. Barnoota dabalataa haasawa Afaan Ingilizii Guyyuun yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti! Bye!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaafichaaf deebii sirrii ta’e filachuun waan hanga ammaatti baratte mirkaneeffadhu.

Shopping for clothes: Review

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English to learn more useful language and practise your listening skills.
Kutaa barnootaa Afaan Ingilizii Barbaachisoo, kan qooqa daran faayida-qabeessa ta’an keessatti barannuufi daandeettiiwwan dhageettiikee ittiin shaakaltutti, yeroo itaanu walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • Can I help you?
  Si gargaaruu danda’aa?

  Yes, do you have this in size ______?
  Eeyee, kana lakkoofsa ______ qabduu?

  Yes, we do.
  Eeyee, qabna.

  How much is it?
  Gatiinsaa meeqa?

  That ______ is £______.
  ______sun £______dha.

  Is this on sale?
  Kun hir’isa-gatiirra jiraa?

  Yes, the sale price is £______.
  Eeyee, gatii hir’isaan £______dha.

  Great, I’ll take it!
  Baay’ee gaarii, nan fudha.

  That’s £______, please.
  Sun £______dha.

  Can I pay with a credit card?
  Kireediit kaardiin kaffaluu danda’aa?

  Yes. Sign here, please.
  Eeyee. Asitti mallatteessi, maaloo.

  Thank you.
  Galatoomi.