Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 27

Listen to find out how to ask about how much clothes cost.
Huccuuwwan gatiinsaanii meeqa akka ta’e akkaataa ittiin gaafatamu hubachuuf caqasi.

Session 27 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How much is this?

Listen to find out how to ask about how much clothes cost.
Huccuuwwan gatiinsaanii meeqa akka ta’e akkaataa ittiin gaafatamu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Battallee fudhachuuf sagalee kana caqasi.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye gara haasawaa Afaan Inglizii barbaachisoo isiniif dhiheessinutti baga nagaan dhufte.  Ani Caaliidha. Kutaa kana keessatti, wayita bituuf deemtutti akkaataa gatii meeshaa ittiin gaafattu baratta. Namoonni lama suuqii keessatti wayita walitti dubbatan caqasi.

Fiona
Hi, how much is this jacket?

Shop assistant
That jacket's £59.99

Fiona
Can I try it on?

Shop assistant
Of course you can.

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda'iin; shaakaluuf akka sigargaaruuf haasawicha addaan qoodna. Jalqaba, Fiyoonaan 'Gatiin jaakkeeta kanaa meeqa?' 'How much is this jacket?' jettee gaafatte. Wayita waa'ee meeshaa tokkoo dubbannu jecha 'this' 'kana' jedhu fayyadamna; garuu wayita meeshaan nuti dubbachuu barbaannu tokkoo ol ta'an ammoo jecha 'these' 'kanneen' jedhu fayyadamna. Caqasiitii irradeebi'i.

Insert
Hi, how much is this jacket?

Caalii
Ittaansuun gargaaraan suuqichaa, 'Jaakkeetiin sun…' 'That jacket is….' jedhee akkasumas gatii itti dabalee deebisee. Gatiin wayita himamu digitii lamaan tuqaa duraa fi tuqaa booda jiran mata mataan dubbifamuu. Kanaafuu 59.99 "fifty-nine Ninety-nine" 20.50 "Twenty fifty" caqasitii irra deebi'i.

Insert
That jacket's £59.99

Caalii
Ittaansuun Fiyoonaan 'uffadhee ilaaluun danda'aa?' jettee gaafatte. Caqasiitii irradeebi'i.

Insert

Can I try it on?

Caalii
Dhumarrattis, gargaaraan suuqichaa "Of course you can" 'Sirriitti, ni dandeessa,' jedhe. Caqasiitii irradeebi'i.

Insert

Of course you can.

Caalii
Baayy'ee gaarii – Ammammoo namoonni gara garaa suuqii keessatti wayita dudubbatan caqasuudhaan maal akka jette mirkaneeffadhu.

Hi, how much is this sweater?

That sweater's £24.99

Can I try it on?

Of course you can.

Hi, how much is that coat?

This coat is £39.99

Can I try it on?

Of course you can.

Hi, how much are these shorts?

Those shorts are £19.99

Can I try them on?

Of course you can.

Caalii
Tole, irradeebinee haayaallu. Himoota Afaan Ingiliziin caqasiitii irradeebi'i. Yeroo kanatti tokkoo-tokkoosaanii al lama dhageessa.

Hi, how much is this jacket?

Hi, how much is this jacket?

That jacket's £59.99

That jacket's £59.99

Can I try it on?

Can I try it on?

Of course you can.

Of course you can.

Caalii
Baay'ee gaarii! Afaan Ingilizii hagam dansaa akka yaadattu haa'ilaallu. Himoota qooqakeetiin caqasiitii Afaan Ingilizii keessatti maal akka ta'an himi.

 

Asham, gatiin jaakeettaa kanaa meeqaa?


Hi, how much is this jacket?

 

Jaakkeettaan sun pawundii 59.99


That jacket's £59.99


Uffadhee ilaaluu danda'aa?


Can I try it on?


Sittitti, ni dandeessa.


Of course you can.


Caalii
Misha-Tole, wayita bittaaf suuqii deemtutti, Afaan Ingiliziin gatii meeshaa akkamiin akka gaafattu ni beekta. Haasawicha gargaaraa suuqii wajjin shaakali. Gatii shaamishii kanaa gaafadhu; akkasumas uffatte ilaaluu akka dandeessu gaafachuu yaali.

That shirt's £19.99

Of course you can.

Caalii
Baay'ee gaarii, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasawicha guutummaasaa irradeebi'iii caqasi.

Fiona
Hi, how much is this jacket?

Shop assistant
That jacket's £59.99

Fiona
Can I try it on?

Shop assistant
Of course you can.

Caalii
Hojii gaarii! amma wayita bittaaf suuqii deemtu, Afaan Ingiliziitiin gatii meeshaa gaafachuu ni dandeessa. Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Hiriyaa ykn koodee tokko barbaaddadhuutii gaafii 'Gatiin kanaa meeqaa?' jettee gaafachuudhaan shaakali. Barnoota dabalataa haasawa Afaan Ingilizii Guyyuutiin yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti! Bye!

Check what you’ve learned by putting the words in the correct order.
Jechoota, tartiiba sirrii ta’een tarreessuudhaan waan hanga ammaatti baratte mirkaneeffadhu.

How much is this?

3 Questions

Put the words in the correct order.

Jechoota, tartiiba sirrii ta’een tarreessi.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Kutaa barnootaa Afaan Ingilizii Barbaachisoo, kan qooqa daran faayida-qabeessa ta’an keessatti barannuufi daandeettiiwwan dhageettiikee ittiin shaakaltutti, yeroo itaanu walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • Hi, how much is this ______?
  Hayyee, gatiin ____kanaa meeqaa?

  Hi, how much are these ______?
  Hayyee, gatiiwwan_____kanneenii meeqaa?

  jacket
  Jaakkeeta

  sweater
  shurraaba

  coat
  Kootii

  shorts
  qumxaa

  That ______’s £______.
  ____sun £___dha.

  Those ______ are £______.
  ____kunneen £___dha.

  Can I try it on?
  Uffadhee  yaaluu danda’aa?

  Can I try them on?
  uffadhee isaan yaaluu danda’aa?

  Of course, you can.
  Sirriitti, ni dandeessa.