Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 26

Listen to find out how to ask for size and colour when shopping for clothes.
Wayita uffata bittu akkamiin hangaa fi halluu akka gaafattu hubachuuf caqasi.

Session 26 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Hangaa fi halluu

Listen to find out how to ask for size and colour when shopping for clothes.
Wayita uffata bittu akkamiin hangaa fi halluu akka gaafattu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Battallee fudhachuuf sagalee kana caqasi.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye gara Haasawaa Afaan Inglizii barbaachisoo dhiheessinutti baga nagaan dhufte. Ani Caaliidha. Kutaa kana keessatti, wayita bittaaf suuqii deemtuu, akkaataa halluufi hanga addaddaa ittiin gaafattu baratta.
Namoonni lama suuqii keessatti wayita walitti dubbatan caqasi.

Shop assistant
Can I help you?

Dan
Yes, do you have these shoes in size 9?

Shop assistant
No, but we have them in size 8 and 10.

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda’iin; shaakaluuf akka sigargaaruuf haasawicha addaan qoodna.

Jalqaba, gargaartuun suuqichaa ‘Si gargaaruu danda’aa?’ ‘Can I help you?’ jettee Daaniin gaafate. Caqasiitii irradeebi’i.

Can I help you?

Caalii
Ittansuusis, Daan ‘Yes, do you have these shoes in size 9?’ ‘Eeyyee, kopheewwan akka kanneenii lakkoofsa 9’n qabdaa?’ jedhe gaafate. Suuqichi mi’a tokko halluu ykn hanga addaddaattin qabaachuusaa gaafachuuf gaafii ‘Do you have these in….?’ jedhu fayyadamuu dandeenya. Waa’ee mi’a tokkoo wayita gaafannu jecha ‘this’ ykn ‘kana’ jedhu fayyadamna; garuu wayita waayee meeshaalee hedduu gaafannuu, jecha ‘these’ ykn ‘kanneen’ jedhu fayyadamna. Egaa suuqichi, mi’a halluudhaan gurraacha ta’e ykn lakkoofsa 8 ta’e akka qabu gaafachuu yoo barbaanne, akka ittaanutti dubbanna.

Do you have these shoes in black?

Do you have these in size 8?

Amma gaalicha caqasiitii irra deebi’i.

Yes, do you have these shoes in size 9?

Caalii
Dhumarrattis, gargaartuun suuqichaas ‘Lakki, garuu lakkoofsa 8 fi 10 qabna.’ ‘No, but we have them in size 8 and 10.’ Caqasiitii irradeebi’i.

No, but we have them in size 8 and 10.

Caalii
Baayy’ee gaarii! Ammammoo namoonni gara garaa suuqii keessatti wayita dudubbatan caqasuudhaan maal akka jette mirkaneeffadhu.

Can I help you?

Yes, do you have these trousers in black?

No, but we have them in brown.

Can I help you?

Yes, do you have these sunglasses in white?

No, but we have them in silver.

Caalii
Tole, irradeebinee haayaallu. Himoota Afaan Ingilizii caqasiitii irradeebi’i. Yeroo kanatti tokkoo-tokkoosaanii al lama dhageessa.

Can I help you?
Can I help you?

Yes, do you have these shoes in size 9?
Yes, do you have these shoes in size 9?

No, but we have them in size 8 and 10.
No, but we have them in size 8 and 10.

Caalii
Baay’ee gaarii! Afaan Ingilizii hagam dansaa akka yaadattu haa’ilaallu. Himoota qooqakeetiin caqasiitii Afaan Ingilizii keessatti maal akka ta’an himi.

Si gargaaruu danda’aa?
Can I help you?

Eeyyee, kopheewwan kanneen lakkoofsa 9’iin qabdaa?
Yes, do you have these shoes in size 9?

Lakki, garuu lakkoofsa 8n fi 10’iin qabna.
No, but we have them in size 8 and 10.

Caalii
Misha! Tole, amma wayita bittaaf suuqii deemtutti, Afaan Ingiliziitiin hanga garagaraa akkamiin akka gaafattu ni beekta. Haasawicha gargaaraa suuqii wajjin shaakali. Suuqichi shuraaba miillaa ykn kaalsiiwwan lakkoofsa 7n yoo qabaateef gaafachuu yaali.

Can I help you?
No, but we have them in size 8.

Caalii
Baay’ee gaarii, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasawicha guutummaasaa irradeebi’iitii caqasi.

Shop assistant
Can I help you?

Dan
Yes, do you have these shoes in size 9?

Shop assistant
No, but we have them in size 8 and 10.

Caalii
Hojii gaarii! Amma wayita bittaaf suuqii deemtutti, Afaan Ingiliziin halluufi hangawwan gara garaa gaafachuu ni dandeessa. Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Hiriyaa ykn koodee tokko barbaaddadhuutii gaafii ‘Do you have this/these in…?’ jettee gaafachuudhaan shaakali. Barnoota dabalataa haasawa Afaan Ingilizii Guyyuutiin yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Jechoota, tartiiba sirrii ta’een tarreessuudhaan waan hanga ammaatti baratte mirkaneeffadhu.

Size and colour/ Hangaa fi halluu

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Kutaa barnootaa Afaan Ingilizii Barbaachisoo, kan qooqa daran faayida-qabeessa ta’an keessatti barannuufi daandeettiiwwan dhageettiikee ittiin shaakaltutti, yeroo itaanu walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • Can I help you?
  Si gargaaru danda’aa?

  Yes, do you have these ______ in ______?
  Eeyyee, kanneen hanga ______n qabdaa?

  Do you have these in ______?
  Kanneen ______n qabdaa?

  Do you have these ______ in ______?
  ______ kannen ______n qabdaa?

  No, but we have them in______.
  Lakki, garuu ______n qabna.

  trousers
  kofoo/bolaalee

  sunglasses
  manaxarii aduu

  shoes
  kophee

  size 8
  lakkoofsa 8

  brown
  halluu magaala

  silver
  halluu meetii

  black
  gurraacha

  white
  adii