Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 24

Listen to find out how to talk about different meals.
Waa’een nyaata garagaraa akkaataa itti dubbatamu hubachuuf caqasi.

Session 24 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Different meals

Listen to find out how to talk about different meals.
Waa’een nyaata/ dhihaana garagaraa akkaata itti dubbatamu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Battalee fudhachuuf sagalee kana caqasi.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baru kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu, gara Essential English Conversation, baga nagana dhufte. Ani Caaliidha. Kutaa kana keessatti, wanta namoonni nyaatan, akkamiin akka gaafattu qooqa si fayyadu baratta.
Namoonni lama maal akka nyaatan wayita walitti dudubbatan caqasi.

Phil
Hi Sian. What do you eat for breakfast?

Sian
I usually eat porridge for breakfast. What about you?

Phil
I always eat fruit.

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda’iin; shaakaluuf akka sigargaaruuf haasawicha addaan qoodna.
Dubbataan jalqabaa, dubbattuun lammaffaa ciree ‘breakfast’ maal akka nyaate gaafate. Caqasiitii irradeebi’i.

What do you eat for breakfast?

Caalii
Dubbattuun lammaffaa, akka barame ‘usually’ marqaa ‘porridge’ akka nyaattu dubbatte. Caqasiitii irradeebi’i.

I usually eat porridge for breakfast.

Caalii
Ittaansuunis gaafii walfakkaatu dubbataa jalqabaa gaafatte; gaafii namni tokkoo sigaafate sana gaafii fakkaatu akka siif deebisu yoo barbaadde, ‘Atihoo?’ ‘What about you?’ jettee gaafachuu dandeessa. Caqasiitii irradeebi’i.

What about you?

Caalii
Dubbataan jalqabaa cireef yeroo mara ‘always’ kuduraa ‘fruit’ akka nyaatu dubbate.

I always eat fruit.

Caalii
Baay’ee gaarii. Ammammoo namoonni gara garaa waa’ee dhiyanaawayita dubbatan caqasuudhaan maal akka jette mirkaneeffadhu.
Rob laaqqana ‘lunch’ kuduraa fi qurxummii ‘fish stew’ nyaate. Nikol lukkuu ‘chicken’ akkasumas ruuzii ‘rice’ nyaatte.

Hi Rob. What do you eat for lunch?

I usually eat fish stew for lunch. How about you?

I usually eat chicken and rice.

Hezer irbaataaf ‘dinner’ foon hoolaa ‘lamb’ nyaatte; akkasumas Niik muduraalee ‘vegetables’ nyaate.

Hi Heather. What do you eat for dinner?

I always eat lamb for dinner. What about you?

I usually eat vegetables.

Caalii
Tole egaa, irradeebinee haayaallu. Himoota Afaan Ingiliziin caqasiitii irradeebi’i. Tokkoo-tokkoosaanii al lama dhageessa.

What do you eat for breakfast?
What do you eat for breakfast?

I usually eat porridge for breakfast.
I usually eat porridge for breakfast.

What about you?
What about you?

I always eat fruit.
I always eat fruit.

Caalii
Baay’ee gaarii! Afaan Ingilizii hangam dansaa akka yaadattu haa’ilaallu. Himoota qooqakeetiin caqasiitii Afaan Ingilizii keessatti maal akka ta’an himi.

Cireerratti maal nyaatta?
What do you eat for breakfast?

Cireerratti yeroo baay’ee marqaan nyaadha.
I usually eat porridge for breakfast.

Atihoo?
What about you?

Yeroo mara kudraan nyaadha.
I always eat fruit.

Caalii
Misha! Tole egaa, amma Afaan Ingilizii fayyadamtee akkaataa waa’ee nyaataa yookaan dhiyanaa itti dubbattu ni beekta. Dubbataa jalqabaaf deebii kennuun akkasumas waa’ee dhiyanaa gaafachuun shaakali.

What do you eat for breakfast?
I always eat fruit.

Caalii
Baay’ee gaarii, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasawicha guutummaasaa irradeebi’ii caqasi.

Phil
Hi Sian. What do you eat for breakfast?

Sian
I usually eat porridge for breakfast. What about you?

Phil
I always eat fruit.

Caalii
Hojii gaarii! Amma Afaan Ingilizii fayyadamtee waa’ee dhiyanaa dubbachuu ni dandeessa. Waan hanga yoonaatti baratte shaakaluu hindagatiin. Hiriyaa/ koodee tokko barbaaddadhuutii Afaan Ingiliziitiin waa’ee dhihaanaa dubbachuun shaakali. Barnoota dabalataa haasawa Afaan Ingilizii Guyyuutiin yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti! Bye!

Check what you’ve learned by putting the words in the correct order.
Jechoota tartiiba sirrii ta’een tarreesuudhaan waan hanga yoonaatti baratte qayyabadhu.

Nyaata/ dhihaana garagaraa

3 Questions

Put the words in the correct order.
Jechoota tartiiba sirrii ta’een tarreessi.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Kutaa barnootaa Afaan Ingilizii Barbaachisoo, kan qooqa daran faayida-qabeessa ta’an keessatti barannuufi daandeettiiwwan dhageettiikee ittiin shaakaltutti, yeroo itaanu walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • What do you eat for breakfast?
  Cireedhaaf maal nyaatta?

  I usually eat ______ for breakfast.
  Yeroo baayy’ee cireedhaaf ______n nyaadha.

  I always eat ______.
  Yeroo mara ______n nyaadha.

  What about you?
  Atihoo?

  lunch
  laaqqana

  dinner
  irbaata

  porridge
  marqaa

  fruit
  kudraa

  fish stew
  ittoo qurxummii

  chicken and rice
  lukkuu fi ruuzii

  lamb
  hoolaa

  vegetables
  muduraalee