Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 21

Listen to find out how to ask someone about their favourite food.
Namni tokko nyaata kamiin akka caalchisee jaallatu baruuf akkamiin akka gaafattu baruuf caqasi.

Session 21 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

What's your favourite food?

Listen to find out how to ask someone about their favourite food.
Nyaata namni tokko caalchisee jaallatu akkaataa itti gaaffatu baruuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee kana caqasitii battallee kana hojjedhu.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baru kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu, gara Essential English Conversation, baga nagana dhufte. Ani Caalii dha. Kutaa kana keessatti nyaata keessaa maal calchiftee akka jaallattu akkaataa ittiin himtu baratta. Nyaata kamiin caalchisanii akka jaallatan wayita namoonni lama walgaggaafatan caqasi

Sian
Hi Jim, what's your favourite food?

Jim
My favourite food is chicken. How about yours?

Sian
Mine is fruit.

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda'iin; shaakaluuf akka sigargaaruuf haasawicha addaan qoodna. Dubbattuun jalqabaa, dubbataan lammaffaa nyaati 'favorite' caalchisee jaallatu gaafate. Caqasiitii irradeebi'i.

Insert
What's your favourite food?

Caalii
Dubbataan lammaffaa nyaanni inni caalchisee jaallatu lukkuudha 'chicken' jedhe. Caqasiitii irradeebi'i.

Insert
My favourite food is chicken. 

Caalii
Ittaansuunis gaafiidhuma walfakkaatu dubbattuu jalqabaa gaafate. Gaafii namni tokko si gaafateef atis nama sanarraa deebii kan feetu yoo ta'e, 'Kan keehoo?' 'How about yours?' jechuu dandeessa. Gaalicha caqasiitii irradeebi'i.

Insert
How about yours?

Caalii
Waa'ee nyaata caalchifnuu jaalannuu dubbachaa turuu keenya sababa beeknuuf, dubbattuun jalqabaa ammas 'my favourite food' jechuun ishee hinbarbaachifne. Caluma jettee kankoo 'mine' kuduraadha 'fruit' jetti. Caqasiitii irra deebi'i.

Insert
Mine is fruit.

Caalii
Dansa - Ammammoo nyaata caachisanii jaallatan ilaalchisee waiyta namoonni gara garaa dubbatan dhaggeeffachuun maal akka jette mirkaneeffadhu. Nyaanni Mikaa'el caalchisee jaallatu dinnicha/moseedha 'potatoes'. Nyaanni Amandaan calchiseetee jaallattu qurxummiidha 'fish'.

Hi Michael, what's your favourite food?

My favourite food is potatoes.

Mine is fish.

Nyaanni Jeeniin caalchistee jaallattu ittoodha 'stew'. Nyaanni Andriiwu caalchisee jaaallatu marqaadha ''porridge''.

Hi Jenny, what's your favourite food?

My favourite food is stew. How about you Andrew?

Mine is porridge.

Caalii
Tole, irradeebinee haayaallu. Himoota Afaan Ingilizii caqasiitii irradeebi'i. Tokkoo-tokkoosaanii al lama dhageessa.

Insert
What's your favourite food?

What's your favourite food?

My favourite food is chicken.

My favourite food is chicken.

How about yours?

How about yours?

Mine is fruit.

Mine is fruit.

Caalii
Baay'ee gaarii! Afaan Ingilizii hangam dansaa akka yaadattu haa'ilaallu. Himoota qooqakeetiin caqasiitii Afaan Ingilizii keessatti maal akka ta'an himi.

Nyaanni caalchiftee jaallatu maalii?

What's your favourite food?

Nyaatan caalachisee jaalladhu lukkuudha.

My favourite food is chicken.

Kankeehoo?

How about you?

Kankoo Kudraadha.

Mine is fruit

Caalii
Misha -Tole, amma Afaan Ingiliziitiin nyaata caalchiftee jaallatu akkamiin akka gaafattuufi deebiftu ni beekta. Dubbataa jalqabaa nyaanni ati caalchiftee jaallatu maali jedhe gaafatuuf deebii kennuudhaan shaakali.

What's your favourite food?

Mine is fruit.

Caalii
Baayee gaarii, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasawicha guutummaasaa irradeebi'ii caqasi.

Sian
Hi Jim, what's your favourite food?

Jim
My favourite food is chicken. How about yours?

Sian
Mine is fruit.

Caalii
Hojii gaariidha! Amma Afaan Ingiliziitiin nyaata namoonni caalchisanii jaallatan akkaata itti gafatanii fi kan kees akkata itti himtu ni beekta. Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Hiriyaa/koodee tokko barbaaddadhuutii Afaan Ingiliziitiin nyaani ati caalchiftee jaallatu maal  akka ta'e gaafachuudhaan shaakali. Barnoota dabalataa haasawa Afaan Ingilizii Guyyuutiin yeroo ittaanu walitti deebina. Nagaatti! Bye! 

Check what you’ve learned by putting the words in the correct order.
Jechoota tartiiba sirrii ta’een tarreessuudhaan waan hanga ammaatti baratte mirkaneeffadhu.

What's your favourite food?

3 Questions

Put the words in the correct order.
Jechoota tartiiba sirrii ta’een tarreessi.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Kutaa barnootaa Afaan Ingilizii Barbaachisoo, kan qooqa daran faayida-qabeessa ta’an keessatti barannuufi daandeettiiwwan dhageettiikee ittiin shaakaltutti, yeroo itaanu walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • What’s your favourite food?
  Nyaanni caalchiftee jaallatu maali?

  My favourite food is ______.
  Nyaannin caalchisee jaalladhu  _____dha.

  How about yours?
  Kankeehoo?

  Mine is ______.
  Kankoo_____dha.

  chicken
  lukkuu

  lamb
  hoolaa

  meat
  foon

  fruit
  kudraa

  banana
  muuzii

  mango
  maangoo

  potatoes
  dinnicha/mosee

  fish
  qurxummii

  stew
  ittoo

  porridge
  marqaa