Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 19

Listen to find out how to ask someone about their favourite place.
Akkaataa namoota bakka caalaatti jaallatan ittiin gaafattu hubachuuf caqasi.

Session 19 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

What’s your favourite place?

Listen to find out how to ask someone about their favourite place.
Akkaataa namoota bakka caalaatti jaallatan ittiin gaafattu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee kana caqasitii battallee kana hojjedhu.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baru kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu, gara Essential English Conversation, baga nagana dhufte. Ani Caaliidha. Kutaa kana keessatti, bakka magaalaakee keessaa caalaatti jaallattu akkamitti akka ibsitu baratta.
Waa’ee bakkawwan caalaatti jaallatanii, namootiin lama wayita walitti dudubbatan caqasi.

Sian
Hi Phil, what’s your favourite place?

Phil
My favourite place is the market. How about you?

Sian
Mine is the restaurant.

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda’iin; shaakaluuf akka sigargaaruuf haasaicha addaan qoodna.
Dubbattuun jalqabaa ‘What is your favourite place?’ ‘Bakki ati caalaatti jaallattu eessa? jettee gaafatte. Gaalicha caqasiitii irradeebi’i.

What’s your favourite place?

Caalii
Dubbataan lammataa ‘favourite’ bakki inni caalchisee jaallatu ‘market’ bakka gabaati jedhe. Gaalicha caqasiitii irradeebi’i.

My favourite place is the market.

Caalii
Ittaansuudhaan, gaafii walfakkaataa gaafate; gaafii namni tokko si gaafateef atis nama sanarraa deebii kan feetu yoo ta’e, ‘Atihoo?’ ‘How about you?’ jechuu dandeessa. Gaalicha caqasiitii irradeebi’i.

How about you?

Caalii
Waa’ee bakkawwan caalaatti jaallannu dubbachaa akka jirru sababa beeknuuf, dubbattuun jalqabaa, irra deebitee ‘Bakkin caalchisee jaaladhu…’ ‘My favourite place…’ jechuun utuu ishee hinbarbaachisin, kan kiyya ‘mine’ mana nyaataati ‘restaurant’ qofa jechuun dubbatte. Dhaggeefadhuu irra deebi’i.

Mine is the restaurant.

Caalii
Baay’ee gaarii! Ammammoo namoonni gara garaa bakkawwan calaatti jaalatan wayita dudubbatan caqasuudhaan maal akka jette mirkaneeffadhu.
Maark bakka bashannanaa ykn pararkii ‘park’ jaalata; akkasumas Piit laga ‘river’ jaalata.

Hi Mark, what’s your favourite place?

My favourite place is the park. How about you?

Mine is the river.

Aliis ‘swimming pool’ kan mana poostaa jaalatti. Bakki Klaaraan caalchiftee jaalattu ammo ‘cinema’ mana siniimaati.

Hi Alice, what’s your favourite place?

My favourite place is the swimming pool.

Mine is the cinema.

Caalii
Tole, irradeebinee haayaallu. Himoota Afaan Ingilizii caqasiitii irradeebi’i.

What’s your favourite place?

My favourite place is the market.

How about you?

Mine is the restaurant.

Caalii
Baay’ee gaarii! Afaan Ingilizii hangam dansaa akka yaadattu haa’ilaallu. Himoota afaankeetii caqasiitii Afaan Ingiliziin maal akka ta’an himi.

Bakki caalaatti jaalattu eessa?
What’s your favourite place?

Bakkin caalaatti jaaladhu bakka gabaati.
My favourite place is the market.

Atihoo?
How about you?

Kankiyya mana nyaataati.
Mine is the restaurant.

Caalii
Dansa! Tole, amma Afaan Ingiliziin waa’ee bakkawwan magaalaakee keessatti argamanii akkaaaa ittiin gaafattuufi dubbattu beekta. Dubbataa jalqabaa, waa’ee bakkawwan caalaatti jaalattu sigaafatuuf deebii kennuudhaan shaakali.

What’s your favourite place?
Mine is the restaurant.

Caalii
Baay’ee garii, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasicha guutummaasaa irradeebi’ii caqasi.

Sian
Hi Phil, what’s your favourite place?

Phil
My favourite place is the market. How about you?

Sian
Mine is the restaurant.

Caalii
Hojii gaarii! Amma Afaan Ingiliziitiin bakkawwan calaatti jaalattuu fi magaalaakeetti argaman himuufi gaafachuullee dandeesseetta.Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Hiriyaa/koodee tokko barbaaddadhuutii Afaan Ingiliziin waa’ee bakkawwan filannookee ta’an gaafachuudhaan shaakali. Barnoota dabalataa Essential English Conversationiin yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti! Bye!

 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaafii gaafatameef deebii sirrii ta’e filuun hanga yoonaatti maal akka baratte mirkaneeffadhu.

What’s your favourite place?

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Barnoota Essential English ittaanu kan dandeettii caqasuukee ittiin shaakaltuufi qooqa barbaachisoo barannutti walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • What’s your favourite place?
  Bakki caalaatti jaallattu eessa?

  My favourite place is ______.
  Bakkiin caalaa jaaladhu ______ dha.

  the market
  bakka gabaa

  the restaurant
  mana nyaataa

  the park
  paarkii ykn bakka deemanii bashannanan

  the river
  laga

  the swimming pool
  bakka daakaa bishaanii

  the cinema
  mana siniimaa

  the city centre
  gidduugaleessa magaalaa

  the beach
  qarqara galaanaa