Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 17

Listen to find out how to ask if a place is nearby.
Bakki dhihoo ta’e yoo jiraateef akkaataa ittii gaafattu hubachuuf caqasi.

Session 17 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Is there a... near here?

Listen to find out how to ask if a place is nearby.
Bakki dhihoo ta’e yoo jiraateef akkaataa ittii gaafattu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee kan caqasiitii battallee kana hojjedhu.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baru kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu, gara Essential English Conversation, baga nagana dhufte. Ani Caaliidha. Kutaa kana keessatti bakkawwan magaalaakee keessa jiran eessatti akka argaman akkaataa ittiin gaafattu baratta.
Manni nyaataa/ restoraantiin/ dhiheenyatti argamuu ilaalchisee wayita namoonni lama dudubbatan caqasi.

Sian
Is there a restaurant near here?

Phil
Yes, there is. It’s on Station Road.

Sian
Thanks!

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda’iin; shaakaluuf akka sigargaaruuf haasawicha addaan qoodna. Dubbattuun jalqabaa manni nyaataa ‘restaurant’ as dhihoo ‘near here’ jiraachuu gaafatte. Gaafii ‘jiraa’ ‘is there’ jedhu fayyadamuun akka waanti tokko jiru gaafatte. Gaalicha caqasiitii irradeebi’i.

Is there a restaurant near here?

Caalii
Dubbataan inni lammaffaa, eeyee, jira ‘Yes, there is’ jedhe; ittaansuudhaanis innis ‘karaa Isteeshin Roodiirratti argama’ ‘It is on Station Road’ jedhe. Innis…irratti argama ‘It is on…’ jedhee ittaansuudhaan maqaa daandii ittidabale. Afaan Ingilizii keessatti ‘Street’ fi ‘Road’ jechoota daandiiwwanii itti ibsuuf fayyadamnuudha. Gaalee caqasiitii irradeebi’i.

Yes, there is. It’s on Station Road.

Caalii
Dubbattuun jalqabaa, gargaarsa godhameef ‘galatoomi!’ ‘thanks!’ jette. Gaalicha caqasiitii irradeebi’i.

Thanks!

Caalii
Baay’ee gaarii. Ammammoo namoonni gara garaa bakkawwan tokko tokko eessatti akka argaman wayita walgaggaafatan caqasuudhaan maal akka jette mirkaneeffadhu.
Piiti bakka deemanii itti bashananan paarkii ‘park’ deemuu barbaada.

Is there a park near here?

Yes, there is. It’s on King George Street.

Thanks!

Kleer hoteela ‘hotel’ barbaaddi.

Is there a hotel near here?

Yes, there is. It’s on East Street.

Thanks!

Caalii
Tole, irradeebinee haayaallu. Himoota Afaan Ingilizii caqasiitii irradeebi’i. Tokkoo-tokkoosaanii al lama dhageessa.

Is there a restaurant near here?
Is there a restaurant near here?

Yes, there is.
Yes, there is.

It’s on Station Road.
It’s on Station Road.

Thanks!
Thanks!

Caalii
Baay’ee gaarii! Afaan Ingilizii hangam dansaa akka yaadattu haa’ilaallu. Himoota qooqakeetii caqasiitii Afaan Ingilizii keessatti maal akka ta’an himi.

Manni nyaataa asitti dhihaatu jiraa?
Is there a restaurant near here?

Eeyee, jira.
Yes, there is.

(Innis) Isteeshin Roodiirratti argama.
It’s on Station Road.

Galatoomi!
Thanks!

Caalii
Mishaa -Tole, amma Afaan Ingiliziitiin bakkawwan magaalaakee keessatti argaman akkaaaa ittiin gaafattu beekta. Dubbataa jalqabaa waa’ee magaalaakeetii gaafatuuf deebii kennuudhaan shaakali.

Is there a restaurant near here?
Thanks!

Caalii
Baay’ee gaarii, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasawicha guutummaasaa irradeebi’iitii caqasi.

Sian
Is there a restaurant near here?

Phil
Yes, there is. It’s on Station Road.

Sian
Thanks!

Caalii
Hojii gaarii! Amma Afaan Ingiliziitiin waa’ee bakkawwan magaalaakee keessatti argaman ilaalchisee dubbachuu ni dandeesseetta.Waan baratte shaakaluu hindagatin Hiriyaa/koodee tokko barbaaddadhuutii Afaan Ingiliziitiin bakkawwan eessatti akka argaman itti himuufi gaafachuudhaan shaakali. Barnoota dabalataa Essential English Conversation yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti! Bye!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaafii gaafatameef deebii sirrii ta’e filuun hanga yoonaatti maal akka baratte mirkaneeffadhu.

Is there a... near here?

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Barnoota Essential English ittaanu kan dandeettii caqasuukee ittiin shaakaltuufi qooqa barbaachisoo barannutti walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • Is there a ______ near here?
  ______ asitti dhihaatu jiraa?

  Yes, there is.
  Eeyee, jira.

  It’s on ______.
  (Innis) ______ irratti argama.

  Thanks!
  Galatoomi!

  a restaurant
  mana nyaataa

  a park
  bakka itti bashananan ykn ‘paarkii’

  a hotel
  hoteela