Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 13

Listen to find out how to ask people when they got married and about their partners.
Namoonni yoom gaahila akka godhataniifi waa’ee nama waliin jiraatanii akkaataa ittiin gaafattu hubachuuf caqasi.

Session 13 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Marriage

Listen to find out how to ask people when they got married and about their partners.
Namoonni yoom gaahila akka godhataniifi waa’ee nama waliin jiraatanii akkaataa ittiin gaafattu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee kan caqasiitii qorami.

Show transcript Hide transcript

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baru kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu, gara baga nagana dhufte Essential English Conversation. Ani Caaliidha. Kutaa kana keessatti, yoom akka gaahila godhattee/ eerumtee/ fuutee ilaalchisee dubbachuu baratta.
Namoonni lama waa’ee yoom akka gaahila godhatanii wayita dubbatan caqasi.

Emily
When did you get married?

Gary
I got married in 2002.

Emily
What’s your wife’s name?

Gary
Her name’s Sarah.

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda’iin, shaakaluuf akka sigargaaruuf haasawicha addaan qoodna.
Jalqaba, Emiliin ‘Yoom gaahila fuute jechuun Gaarii gaafatte?’ ‘When did you get married?’ Gaalicha caqasiitii irradeebi’i.

When did you get married?

Caalii
Ittaansuudhaan Gaariin, ‘Bara 2002 keessan fuudhe’ ‘I got married in 2002.’ jedhe. Yoom akka fuute, ‘I got married in…’ jettee bara itti dabaluudhaan dubbachuu dandeessa. Wayita bara ibsinu, dijiitiiwwan lamaan jalqabaa itti ansinees dijitiiwwan lamaan isa lamaffaa himna.

1998

2012

Caalii
Garuu barawwan 2000hanga 2009tti wayita ibsinu, lakkoofsawwan guutuu himna/dubbifna. Fakkeenya ittaanu caqasi.

2004

2008

Caalii
Gaalicha caqasiitii irradeebi’i.

I got married in 2002.

Caalii
Sanbooda Emiliin, ‘Maqaan haadha warraakee eenyu?’ ‘What’s your wife’s name?’ jettee Gaarii gaafatte. ‘Wife’ jechuun haadha warraa dha, akkasumas abbaa warraatiif jecha ‘husband’ jedhu fayyadamna. Caqasiitii irradeebi’i.

What’s your wife’s name?

Caalii
Dhumarratti, Gaariin maqaa haadha warraasaatii ‘Maqaanshii Saaraadha’ ‘Her name’s Sarah.’ Jechuudhaan Emiliitti hime.

Her name’s Sarah.

Caalii
Misha. Ammammoo namoonni garagaraa gaahila godhachuusaanii wayita walgaggaafatan caqasuudhaan maal akka jette sirreeffadhu/ mirkaneeffadhu.

When did you get married?

I got married in 1980.

What’s your wife’s name?

Her name’s Maria.

When did you get married?

I got married in 1995.

What’s your husband’s name?

His name’s Sam.

When did you get married?

I got married in 2004.

What’s your husband’s name?

His name’s Frank.

Caalii
Tole, irradeebinee haayaallu. Himoota/himawwan Afaan Ingilizii caqasiitii irradeebi’i. Tokko tokkoosaa al tokko dhageessa.

When did you get married?

I got married in 2002.

What’s your wife’s name?

Her name’s Sarah.

Caalii
Gaariidha! Afaan Ingilizii hangam dansaa akka yaadattu haa’ilaallu. Himoota qooqakeetii/ afaankeetii caqasiitii Afaan Ingilizii keessatti maal akka ta’an himi.

Yoom gaahila godhattee?
When did you get married?

Bara 2002 keessan gaahila godhadhe.
I got married in 2002.

Maqaan haadha warraakee eenyuu?
What’s your wife’s name?

Maqaanshii Saaraadha.
Her name’s Sarah.

Caalii
Misha, amma yoom gaahila akka godhatte akkaaaa itti dubbatan beekta. Emiliitti deebisuudhaan shaakali. Bara 2008 keessa akka gaahila godhatte akkasumas maqaa haadha warraakee himi.

When did you get married?

What’s your wife’s name?

Caalii
Gaarii, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasawicha guutummaasaa irradeebi’iitii caqasi.

Emily
When did you get married?

Gary
I got married in 2002.

Emily
What’s your wife’s name?

Gary
Her name’s Sarah.

Caalii
Hojii gaarii! Amma yoom akka gaahila dhabbate/ fuuterratti xiyyeeffatte namootatti dubbachuu dandeesseetta. Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Hiriyaa/ koodee tokko barbaaddadhuutii shaakali. Barnoota dabalataa Afaan Ingilizii Guyyuuf yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti!

 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaaffichaaf sirrii deebisuun waan baratte mirkaneeffadhu.

Marriage

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Barnoota Essential English ittaanu kan dandeettii caqasuukee ittiin shaakaltuufi qooqa barbaachisoo barannutti walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • When did you get married?
  Yoom gaahila godhattee?

  I got married in ______.
  Ani bara ______ keessan gaahila godhadhe.

  What’s your wife’s name?
  Maqaan haadha warraakee eenyuu?

  What’s your husband’s name?
  Maqaan abbaa warraakee eenyuu?

  Her name’s ______.
  Maqaanshii ______ dha.

  His name’s ______.
  Maqaansaa ______ dha.