Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 33

You don't have to be macho to be male.
In today's episode we will be discussing male primary school teachers.

ተባዓታይ ንምኻን ተባዓታያዊ ባእታት ከተርኢ ግድን ኣይኮነን።
ኣብ ናይ ሎሚ ክፋል፡ ብዛዕባ መማህራን መባእታ ደቂ ተባዕትዮ ክንዘራረብ ኢና።

Session 33 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

You don’t have to be macho to be male

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words and phrases mean:

 • to consider something
 • a perception
 • macho

Quiz

According to The Organisation for Co-operation and Development, in which of the following countries are primary school teachers almost 50% male?

a) Greece
b) Mexico
c) Saudi Arabia

Listen to the discussion and find out the answer.

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሰላም፡ እንቋዕ ናብ መደብ English Together ብድሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ’ዚ ብዛዕባ እዋናዊ ኣርእስቲ ክንመያየጥ ኢና። ብእኡ ኣቢልና ድማ ብዛዕብኡ ንምዝራብ ዘኽእል ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና። ኣነ ተኽልማርያም በኪት’የ። ምሳናውን ሳም ኣሎ።

Sam
Hi, I’m Sam.

Phil
And I’m Phil. Hello everyone!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ኣብ ናይ ሎሚ ክፋል፡ ኣብ ለንዶን ዝቅመጥ ካብ 2% ኣብ መባእታ ካብ ዝምሃሩ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕሚኦም ደቂ ተባዕትዮ ዝምህር መምህር ከኸውን ኢዩ። እዚ ኣብ መላእ ዓለም ብዘለው ናይ መባእታ መምሃራን ክንሓስብ ገይርና። ናይ ሎሚ ሕቶና ካብ The Organisation for Co-operation and Development ዝተወስደት ኮይና፡  ኣበየነይቲ ሃገር እዩ ናይ መባእታ መማሃራን ደቂ ተባዓትዮ ልዕሊ 50% ዝበጽሑ?

ሀ. ግሪኽ
ለ. መክሲኮ
ሐ. ስዑዲ ዓረብ

Phil
I think I know the answer to that one…

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Yes, we’ll give you the answer later in the programme። ሕጂ፡ ቢቢሲ ዎርልድ ሰርፊስ ምስ ሓደ ኣብ መባእታ ዝምህር መምህር ዘካየደቶ ቃለ ምሕትት ንስማዕ።

Journalist
So what do you think it is that puts men off from coming into the profession in the first place?

Jamal
The thing about a lot of men is, yeah, a lot of them haven’t tapped into that side of their personality yet. But, I think that, what will draw people to the profession is if they had more knowledge about the profession. They will understand that, uhm, they will get to see the benefits that it will have having a balanced workforce, you know… It breaks down the whole ‘you have to be macho to be a male’ thing, you know. Basically, we’re positive role-models for them, you know, and we show them a whole different side of this ‘being a male’ thing.

Sam
Wow, really interesting! I thought he made some really good points about what puts men off thinking about being a primary school teacher.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
እወ፡ ንጋዜጠኛታት ስለምንታይ ደቂ ተባዓትዮ ካብ መባእታ ምምህርና ዘይፈተው ‘put men off’ ክምልስ ከሎ፡ መጀመርያ ‘in the first place’ ኢሉ ይጅምር።

Phil
Knowing that it involves working with children is enough to put me off!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
You would never ‘consider it’ ኣብ ግምት ምእታው ማለት’ዩ።?

Phil
Absolutely not. I’d be terrible.

Sam
You’d be better than you think, Phil. You have sides of your personality that are more fun and playful and silly... You would just need to tap into them!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
‘To tap into something’ ናይ ሰብ ባህሪ ምርዳእን ምግላጽን እዩ። Yes, I’ve seen you tap into those sides of your personality here in the studio sometimes, Phil.

Phil
What about you, Sam? Were you ever drawn to being a primary school teacher?

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
To draw someone to something’ ማለት ድማ ኣድህቦ ምስሐብ ማለት እዩ።

Sam
No, never. I think if we want to draw more people to primary school teaching – male or female – we need to have more respect for the profession.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Maybe some people don’t respect primary school teachers because the ‘perception’ ኣረኣእያ is they spend all day playing with children?

Phil
But they do a lot more than that. Like the teacher was saying earlier – having more male primary school teachers would help break down these incorrect perceptions.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Maybe, yes. ‘To break something down’ ዝተለምደ ባህሊ ምእላይ ማለት እዩ

Sam
And some countries have obviously been successful in breaking these ideas down. I’m curious – what was the answer to the quiz you asked us earlier?

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ናይታ ኣቀዲምና ዝሓተትኩኹም ሕቶ፡ ኣበየነይቲ ሃገር እዩ ናይ መባእታ መማሃራን ደቂ ተባዓትዮ ልዕሊ 50% ዝበጽሑ? ሕቶ ናይታ መልሲ ሐ. ኮይና ስዕዲ ዓረብ እያ።

Phil
That’s what I thought.

Sam
Right again, Phil!

Phil
Always, Sam.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ርእቶኹም ኣብዚ ኣርእስቲ እንታያ እዩ? ኣብያተ ትምህርቲ ‘draw more men to teaching’ ናብ መባእታ ክስሕባ ኣለወንዶ? እንታይ እዩ ንደቂ ተባዓትዮ ‘put men off’ ንኸይጽንበሩ ዝገትኦም ዘሎ?

ቕድሚ ናይዚ ሰሙን እዚ ምውዳእና፡ ንጥቀመለን ዝወዓልና ቃላት ንመልከት። ኩለን ሓጸርቲ ሓሳባት ኮይን ብክልተ ‘phrasal verbs’ ዝቆማ እየን። ንኣብነት፡ ‘to put someone off from doing something’ ሓደ ሰብ ክሃድም ምግባር፡ ‘to tap into something’ ናይ ሰብ ባህሪ ምርዳእን ምግላጽን ‘to draw someone to’ ኣድህቦ ምስሓብ ዝብሉ እዮም ነሮም።  ስለ ምክትታልኩም እናኣመስገንና ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ English Together የራኽበና። ሰላም ንኹልና።

Meaning & Use

put someone off from doing something (phrasal verb)

If someone or something puts you off from doing something it means that you are discouraged from doing it. We often use this phrase to talk about something unpleasant that makes us not want to do something.

My bad experience with my manager has really put me off working in retail.
Knowing that teaching involves working with children is enough to put me off!
I was very ill after eating fish on holiday. I've been put off seafood ever since.

tap into something (phrasal verb)

When you tap into something, you manage to use something in a way that brings you positive results.

Working with children has really helped me tap into my creativity.
You have sides of your personality that are more fun and playful. You just need to tap into them!

draw someone to (phrasal verb)

If someone is drawn to something, it means they are attracted to it. We often use this phrase to talk about the reasons why we do something.

Some people think we need to draw more people to primary school teaching.
I think he was always drawn to travelling – he loves new experiences.

break something down (phrasal verb)

When you break something down, you challenge it or show it to be wrong. We often use 'break down' to talk about prejudices and stereotypes that we think are unfair.

Having more male primary school teachers would help break down these negative perceptions.
We need to break down the idea that people are more important just because they have a lot of money.

Check what you’ve learned by selecting the correct answer for the question.
ቅኑዕ መልሲ ብምምራጽ፡ እንታይ ከምዝተማሃርኩም ነብስኹም ፈትሹ።

You don’t have to be macho to be male

4 Questions

Choose the correct answer.
ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Over to you!

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል English Together ኣገደስቲ ናይ አንግሊዘኛ ዝርርብን ናይ ምስማዕ ብቕዓትኩምን እትለማመዱሉ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።

Do you think schools should try to draw more men to teaching at primary level? What are some of the things that put men off from joining the profession in your country? Tell us on our Facebook group!

Session Vocabulary

 • to put someone off from doing something 
  ንሓደ ሰብ ገለ ነገር ካብ ምግባር ክትዕንቅጾ እንከለኻ።

  to tap into something 
  ናይ ሰብ ባህሪ ምርዳእን ምግላጽን

  to draw someone to something 
  ኣድህቦ ሰባት ምስሓብ

  to break something down 
  ዝተለምደ ባህሊ ምእላይ

  in the first place 
  ካብ መጀመርታ

  to consider something 
  ኣብ ዳግመ ግምት ምእታው

  a perception 
  ኣረኣእያ

  macho
  ተባዕታዊ ባህሪ 

  a profession
  ሞያ