Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 30

Persuasion
ምእማን

In today’s episode we will be discussing how best to persuade other people about our ideas.
ኣብ ናይ ሎሚ ክፋል ከመይ ጌርና ንካልኦት ሰባት ኣብ ናትና ሓሳባት ከምእነእትዎም ክንዘራረብ ኢና።

Session 30 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Persuasion

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words and phrases mean:

 • logic
 • trust
 • credibility

Quiz

According to one study, which of the following choices could be shown to sales representatives before work to improve their performance?

a) their weekly sales figures
b) what they could spend their bonus on
c) a picture of a successful athlete

Listen to the discussion and find out the answer.

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

Show transcript Hide transcript

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሰላም፡ እንቋዕ  ናብ መደብ English Together ብድሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ'ዚ ብዛዕባ እዋናዊ ኣርእስቲ ክንመያየጥ ኢና። ብእኡ ኣቢልና ድማ ብዛዕባኡ ንምዝራብ ዘኽእል ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና። ኣነ ተኽልማርያም በኪት'የ። ምሳናውን ፊልን  ሳምን ኣለዉ።

Phil  
Hi, I'm Phil.

Sam
And I'm Sam, hello.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ናይ ሎሚ ምርኢት ብዛዕባ ከመይ ገይርካ ንሰባት ከተረድእ ከም እትኽእል ክኸውን ኢዩ። ስለዚ ብናይ ሸቃጦ ሕቶ ንጀምር- ስርሖም ንዓማዊሎም ምእማን ምኽኣል ኢዩ። ብመሰረት ጆርናል Organizational Behavior and Human Decision Processes ንወክልቲ ንግዳዊ ትካላት እንታይ ምስ እንርዮም ኢዮም፡ ኣብ ስርሖም ምምሕያሽ ዘርእዩ?

ሀ) ቁጽሪ ሰሙናዊ ሽያጥ'ዶ ይኸውን

ለ) ነቲ ዝረኸብዎ ሞቕሽሽ ከመይ ገሮም ከምዝጥቀሙሉ

ሐ) ስእሊ ናይ ዕዉት ኣትለት

እንታይ ኢዩ ኢልካ ትሓስብ ፊል፧

Phil
I really don't know.

Sam
If people see their sales figures; they can work out what they need to do to improve – facts, logic and reason – that's what it's all about.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሳም 'logic' ስነ-መጎት ጠቒስካ፡ ነዚ ካብ ሬድዮ 4's ቱደይ ፕሮግራም ብዛዕባ 'logic'  ቅኑዕ ሓበሬታ ናይ ዘለዎ ጀይ ሄንሪችስ፡ ከመይ ጌርካ ንሓደ ሰብ ከተእምን ከምእትኽእል ንስማዕ። 

Insert
Well, the first thing I say, I get straight from Aristotle who, as you know, wrote the book on logic as we know it today. Aristotle himself said that logic is not the most powerful tool of persuasion. Now here I am on a highly logical programme, so forgive me for this, but Aristotle actually said if you can get people to like and trust you, that's the more powerful tool.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ስለዚ 'logic' ንሰባት መእመኒ ዝበለጸ መሳርሒ ኣይኮነን-ነዚ እንታይ ትብሎ ሳም፧

Sam
Yeah, I'm not convinced – If you make a logical argument, using facts, people will be persuaded.

Phil
But we deal with people, not computers – and people sometimes make decisions illogically. We learnt from that interview that people need to have the trust of the other person to be persuasive.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ስለዚ 'trust' ማለት እምነት ኢዩ....' I find people who ሐቂ ዝዛረቡ፡ ቅኑዓት፡ ኣብ ቃልካ ምጽናዕ፡ እሙናት ኣብ ባህልና more trustworthy ኢዮም.  But why do you think it is so persuasive?

Phil
OK, think about when you go shopping – do you sit down, compare prices and quality and make a logical decision, or do you go for the shop, or brand that you trust? A shop might be very cheap, but if you are distrustful of the brand, you probably won't buy anything.

Sam
I am very trusting of logic. I like to compare all the prices. You can have a look at my spreadsheet if you want?

Phil
Yeah, that sounds fun. I use trust when I'm choosing where to shop, and I use trust when I choose who to believe and an important part of that for me, is their credibility.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'Credibility' ተኣማንነት ማለት ኢዩ' - ብዛዕባ እቲ ዝዛረብዎ ኣፍልጦ ዘለዎም እንተኾነ I think the best way to show that someone is credible is ኣብ ቃሎም ዝጸንዑ፡ ዝበልዎ ዝደግሙ ኣብ ባህልና እሙናት ሰባት ኢዮም።

Sam
If I show people when their logic is flawed – I'm sure that will help them see my credibility. I don't think they like it when I do it, though.

Phil
Well, that's the other thing that we heard about – Aristotle said it was important to get people to like you. You need to build a relationship.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
I definitely agree ምኽረይ ብዛዕባ 'building a relationship' ኣተሃናንጻ ምሕዝነት ከኣ ብምሕዝነት፡ ሐበራዊ መረዳእታ፡ ሓልዮት ጌርና ክንሐንጾ ንኽእል።

Phil
If you are good at relationship building, and can show people that you are credible and get them to trust you – then you will have a much better chance of persuading them.

Sam
Maybe that's where I've been going wrong.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሕራይ፣ ጽቡቕ እታ ኣቐዲምና ናይ ፈተነ ሕቶ ዝሃብኩኹም ትዝክርዋ ዶ. . . ንወክልቲ ንግዳዊ ትካላት እንታይ ምስ እንርዮም ኢዮም፡ ኣብ ስርሖም ምምሕያሽ ዘርእዩ? እታ መልሲ ብመሰረት ጆርናል Organizational Behavior and Human Decision Processes ከኣ  ሐ) ስእሊ ናይ ዕዉት ጎያያይ ኢዩ።

Sam
That doesn't sound very logical!

Phil
See, it's not always about logic. These things can be complicated. Have I managed to persuade you yet? Do you trust me?

Sam
Hmm, I'm not so sure – have we built a good enough relationship yet, Phil?

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ንስኹም ከ፧ እንታይ ትገብሩ ን 'build a relationship'፧ 'logic' ዶ ወላ 'trust' ትጥቀሙ፧ ንሓደ ሰብ 'credible' ዝገብሮ እንታይ ኢዩ፧ ቅድሚ ምኻድና ብዛዕባ እቶም ሎሚ ዝተማሃርናዮም ቃላት ክንርኢ - 'logic' ማለት ስነ-ሓሳብ 'trust', ማለት እምነት'credible', ማለት ክእመን ዝኽእል ከምኡ እውን', 'building a relationship' ማለት ምሕዝነት ምድልዳል', ምሳና ሓቢርኩም ብምጽናሕኩም እና ኣመስገና ኣብ ዝመጽእ ሰሙን English Together የራኽበና 

Meaning & Use

logic (noun)

Logic refers to an ordered way of thinking, or decision-making based on facts and reason.
Computers use logic to make decisions.
Mathematics is based on logic.
The detective used logic to solve the crime.

trust (noun)

If someone has trust, they believe that a person or organisation is honest and can be relied upon. Trust can also be used as a verb, which means 'to believe that someone is honest or something is honest and can be relied upon'.
You need to have trust in the people you work with.
I lost all my trust in him, when I found he was lying.
If customers have trust in a business, they use it more often.

credibility (noun)

Credibility is the quality of being convincing, honest and relied upon.
No-one believed him because he had no credibility.
She had built up credibility through her years of research in the area.
That report is completely one-sided! It has no credibility.

build a relationship (verb)

To build a relationship means 'to make a relationship stronger'.
Many successful companies take the time to build a relationship with their clients.
The department tried to build relationships with other parts of the company.
When you start a new job it can be important to build relationships with your new colleagues.

Persuasion

4 Questions

Choose the correct answer.
ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Over to you!

Do you think relationships are important when trying to persuade people? Do you agree that they are more important than logic? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል English Together ኣገደስቲ ናይ አንግሊዘኛ ዝርርብን ናይ ምስማዕ ብቕዓትኩምን እትለማመዱሉ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።

Session Vocabulary

 • logic
  ስነ-መጉት

  trust
  እምነት

  credibility
  ተኣማንነት

  building a relationship
  ዝምድና ምምስራት

  sales figures
  ናይ መሸጣ ኣሃዝ

  facts
  ሓቅታት

  make decisions
  ምውሳን

  tool of persuasion
  ናይ ምእማን ሜላታት