Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 27

Hypnotism – madness or medicine?
ምዕንዛዝ- ጽላለ ድዩ ወይስ መድሓኒት?

In today’s episode we will be discussing the possible advantages and disadvantages of hypnotism.
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ረብሓታትን ጉድኣትን ምዕንዛዝ ክንርኢ ኢና።

Session 27 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Hypnotism – madness or medicine?

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words and phrases mean:

 • phobia
 • hypnotism
 • clowns

Quiz

When was hypnotism first used by a European doctor?

a) in the 1700s
b) in the 1800s
c) in the 1900s

Listen to the discussion and find out the answer.

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

Show transcript Hide transcript

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሰላም፡ እንቋዕ  ናብ መደብ English Together ብድሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ'ዚ ብዛዕባ እዋናዊ ኣርእስቲ ክንመያየጥ ኢና። ብእኡ ኣቢልና ድማ ብዛዕብኡ ንምዝራብ ዘኽእል ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና። ኣነ ተኽልማርያም በኪት'የ። ምሳናውን ቶምን ስያንን ኣለዉ።

Tom
Hi everyone, I'm Tom. Welcome to today's episode of English Together.

Sian
And I'm Sian. Hi everyone!

Tom
Uhm, what's that on your T-shirt, Sian?

Sian
Huh? Oh, this? It's a clown.

Tom
I actually have a fear of clowns.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'Clowns' ኣብ መድረኽ ኣዘናጋዒ ሰብ'ዩ። Actually, Tom, in today's episode we are talking about something that might help you with your fear – 'hypnotism'። ሎሚ ብዛዕባምዕንዛዝ ክንዛረብ ኢና። ምዕንዛዝ ካብ ጥንቲ ዘበነ ግብጺ ኣትሒዙ ንኣስታት ኣሽሓት ዓመታት ዝጥቀሙሉ ዝነበረ'ዩ፤ ኮይኑ ግን ንምዕንዛዝ ንመጀመርታ እዋን  ከም መድሃኒት ዝተጠቕመሉ ኣውስትሪያዊ ዶክተር'ዩ። መዓስ ይመስለኩም?

ሃ) 1700
ለ) 1800
ሓ) 1900

Sian
Interesting. I always thought that hypnotism was a new thing! Almost a trend or a fashion.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
We'll give you the answer later in the programme. ንሕጂ፤ ቢቢሲ ዎርልድ ሰርቪስ ብዛዕባ ምዕንዛዝ ዘዳለዎ መደብ ክሳብ መወዳእታ ብጽሞና ንከታተልሞ፤ ደሓር ክንዘራረበሉ ኢና።

Insert
Why would anyone allow a complete stranger to access their mind? When carried out in a safe environment with an experienced practitioner, hypnotism has some clear benefits: entertainment, pain relief, kicking habits and addressing phobias. But there are also significant risks to be aware of. My conclusion? Approach with caution.

Tom
Oh, now I see why you were saying that hypnotism might help me with my fear of clowns. They talked about it helping people to address their phobias.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Yes, exactly! 'To address' ሽግርካ ምክፋል ከምኡ'ውን 'phobias' ምሒር ፍርሒ ማለት'ዩ።

'Phobias' ምሒር ፍርሓት ናይ ሳሬት ተመን ወይ ብራኸ ክህልወና ስለዝኽእል፡ ጸገማትናን problems ስክፍታናን issues ከነካፍል ይግበኣና።

Sian
Which are pretty common phobias! Not like a phobia of clowns, Tom. Would you consider hypnotism to help address your phobia?

Tom
Wait! Were we listening to the same clip? Didn't you hear them talking about the significant risks?

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Significant risks' are ዓቢ ስግኣት. You could also say 'serious risks' ከቢድ ሓደጋ, or simply say that something is 'risky' ድንገት ዝመልኦ።

Tom
You're just proving my point!

Sian
But you're only focusing on the risks. There are also clear, tangible benefits.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'Tangible' ጭቡጥ ማለት'ዩ፤ ከምኡ'ውን 'benefits' ረብሓ ኣንጻሩ ከኣ 'risks'. Are you speaking from experience, Sian?

Sian
Not from personal experience, no, but I have a friend who did hypnotism to help him quit smoking. And it worked! That's an example of a tangible benefit.

Tom
Well, I have heard that it can help people to kick habits but I'm still not convinced, I'm not sure.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'To kick a habit' ልምዲ ንምእላይ ማለት'ዩ። Do you think hypnotism could help me kick the habit of…ወልፊ ናይ ትምባኾ፥ መስተ፥ ከምኡ'ውን ናይ ቁማር   ልምዲ ንምሕዳግ ክሕግዘኒ ይኽእል'ዶ።

Sian
You'll only know if you try!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
I'd love it if I could stop ናይ ትምባኾ፥ መስተ፥ ከምኡ'ውን ናይ ቁማር  ልምድታት! I've been trying to quit for ages. ብዛዕባ'ዚ ነዊሕ እዋን  ኣዕሊልና፤ እስከ ብዛዕባ እቲ ኣቐዲምና ዝሓተትናኩም መልሲ ክንነግረኩም። መዓስ'ዩ እቲ ዶክተር ንምዕንዛዝ ከም መድሃኒት ክጥቀመሉ ዝጀመረ? እታ መልሲ ኣብ 1700 እዩ ነይሩ።

Sian
See, Tom? Hypnotism has been around for years! So it must work!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ቅድሚ ምፍናውና፡ ሎሚ ብዛዕባ ምስ ምዕንዛዝን መድሃኒትን ምትእስሳር ዘለዎም ነገራት ኢና ተማሂርና። 'to address a phobia' ካብ ምሒር ፍርሒ ነጻ ምዃን፥ to kick a habit' ልምዲ ንምእላይ፥ to have clear or tangible benefits' ጭቡጥን ንጹርን ጥቕምታት፥ to have significant or serious risks' ዓቢ ጉድኣት፥ ከምኡ'ውን to be risky' ድንገት ዝምልኦ ዝብሉ ነይሮም። ብተሳትፎኹም እናመስገና፡ ኣብ ዝስዕብ መደብ English Together የራኽበና።

Meaning & Use

to address a phobia (verb)

If you address a problem, you look for a solution. So, addressing a phobia means 'looking for a solution for that phobia'. 

addressed my phobia of spiders by buying one as a pet.
He hired a therapist to help him address his phobia of crowded places!

to kick a habit (verb)

Kicking a habit means to stop something negative. A habit is a specific behaviour that becomes repeated and is difficult to stop.

She asked her doctor to help her kick her smoking habit.
He was determined to make his children kick their TV habit.

clear or tangible benefits (adjective phrases)

Clear benefits are positive consequences that can be easily seen. Tangible benefits are positive consequences that can be easily felt.

The tangible benefit of starting to exercise was the weight that he lost.
The clear benefit of saving more money at the end of every month was the holiday they could afford at the end of the year.

significant or serious risks (adjective phrases)

Significant or serious risks are things which are particularly dangerous. 

If you do not drive carefully, there is a serious risk of an accident.
There is a significant risk of getting lost if you go to the desert alone.

Hypnotism – madness or medicine?

4 Questions

Choose the correct answer.
ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Over to you!

Would you allow someone to hypnotise you? Do you think that there could be tangible benefits? Or do you think the risks are too significant? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል English Together ኣገደስቲ ናይ አንግሊዘኛ ዝርርብን ናይ ምስማዕ ብቕዓትኩምን እትለማመዱሉ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።

Session Vocabulary

 • to address a phobia
  ንፍርሒ መዕለቢ ምግባር

  to kick a habit
  ንልምዲ ምእላይ

  to have clear or tangible benefits
  ጭቡጥን ንጹርን ጥቕምታት

  have significant or serious risks
  ዓቢ ወይ ዕቱብ ጉድኣት

  hypnotism
  ምዕንዛዝ

  a clown
  መስሓቅ

  to approach with caution
  ብጥንቃቐ ምቕራብ