Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 25

How important for you is it that people are on time?
ሰባት ኣብ ሰዓቶም ክረከቡ እንከለው ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ’ዩ።

In today’s episode we will be discussing how people think about time.
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና፡ ሰባት ብዛዕባ ግዜ ዘለዎም ኣረኣእያ ክንዛረብ ኢና።

Session 25 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How late is too late?

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words and phrases mean:

 • punctuality
 • resignation
 • courtesy

Quiz

Which of these countries has the least flexible approach to time?

a) The USA
b) Britain
c) Japan

Listen to the discussion and find out the answer.

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

Show transcript Hide transcript

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሰላም: እንቋዕ ናብ መደብ English Together ብድሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ'ዚ ብዛዕባ እዋናዊ ኣርእስቲ ክንመያየጥ ኢና። ብእኡ ኣቢልና ድማ ብዛዕባኡ ንምዝራብ ዘኽእል ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና። ኣነ ተኽልማርያም በኪት'የ፤ምሳናውን ሳምን ፊልን ኣለዉ።

Sam
Hi, I'm Sam.

Phil
And I'm Phil.  Welcome!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ፊል፡ ኣበይ ጸኒሕካ። ቅድሚ ፍርቂ ሰዓት ክንጅምር ኔሩና።ሎሚ ብዛዕባ ምኸባር ሰዓት ክነዋግዕ ኢና። ሕቶ ንዓኹም፤ ብመሰረት ፕሮፈሰር ኢሪን ሜየር፡ ካብዘን ዝስዕባ ኣየነይቲ ሃገር'ያ ምዕሩይ ኣጠቃቕማ ግዜ ዘለዋ።  

ሀ) ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ

ለ) ብሪጣንያ

ሓ) ጃፓን

Sam
I'd be interested to know the answer. Do you think Britain is inflexible?

Phil
Hmm, definitely and you know what - I'm inflexible about time.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ግርም፡ ሕጂ ኣብ መደብ ራድዮ ቢቢሲ 4 ዝቐረበ ሓደ ኣብ ባይቶኣዊ ኣኼባ ንቑሩብ ደቃይቕ ደንጉዩ ናይ ዝመጽአ ፖሎቲከኛ ዛንታ ንከታተል።

Insert
Speaking of dramatic resignations, there was one in the Lord's. The international development minister Lord Bates had failed to arrive in time to answer a question from a Labour peer, Lady Lister. A little later Lord Bates, mortified, got up to the despatch box: 'I've always believed that we should offer rise to the highest possible standards of courtesy and respect in responding on behalf of the government to the legitimate questions of the legislature. I'm thoroughly ashamed at not being in my place and therefore I shall be offering my resignation to the Prime Minister with immediate effect, I do apologise' Polite smiles behind him had turned to dismay and there were calls of 'No' but Lord Bates gathered up his papers and strode out. A few peers tried to grab his arm, but off he went.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ዋው። ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ካብ መዝነት ምውራድ…ኣገራሚ ተርእዮ'ዩ።

Phil
Maybe it is, but punctuality is really important, he should feel bad - he should be on time.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Punctuality ማለት ግዜ ምኽባር፡ ንህዝቢ ብሪጣንያ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ንሕና'ኸ ኣብ  ምኽባር ግዜ ከመይ ኢና?

Phil
I think being punctual is always important. It's just a courtesy isn't it?

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Courtesy ጨውነት፡ ርግጸኛ ዲኻ ንኹሉ ሰብ ሓደ'ዩ። Or is that your rule?

Phil
I think it's a good rule for everyone - it's not courteous to keep people waiting for you...

Sam
You seem very sure, but let's turn this around. Say you're rushing to an appointment with someone.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Rushing  ታህዋኽ ማለት'ዩ፡ ኣብ ሎንደን ኩሉ ሰብ ህውኽ'ዩ ዝመስል።

Sam
Yeah, and then you meet someone, someone you haven't seen for a long time and they want to stop and talk. What do you do then? Is rushing off a courtesy here?

Phil
umm... ooh... that's different...  um... yeah it's different.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሎሚ ደንጒኻ፡ were you being discourteous to us?

Phil
Um, my train was late.

Sam
So you see things are a bit more complicated than Phil thinks - I don't think it's punctuality that's important - It's a shared understanding of how to think about time that's important.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
A shared understanding ሓበራዊ መረዳእታ- Can you give an example of that, Sam?

Sam
Sure, say you are organising a party, so you tell people to come at 9 - thinking they'll be there at 9.30. If someone actually comes at 9.00 you might still be getting ready.

Phil
I'd be there at 9.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Hmmm... that's no surprise! ከምዝመስለኒ ነፍሰ ወከፍ ባህሊ ነናቱ ርድኢት ግዜ ኣሎዎ። ኣቐዲምና ናብ ዝሓተትናኩም ሕቶ ክንምለስ። ብመሰረት ጸብጻብ ቢዝነስ ኢንሳይደር ካብተን ሰለሰተ ዝተጠቕሳ ሃገራት፡ ምዕሩይ ኣረኣእያ ግዜ ዘለዋ ሃገረ ጃፓን ኢያ።

Sam
So, there's somewhere that's less flexible than Britain.

Phil
That sounds good.

Sam
Erm, yeah, but you'd have to be on time for work there Phil.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ግርም፡ ፊል ክሳብ ኣብ'ቲ ዝቕጽል መደብና ኣብ ሰዓቱ ዝመጽእ፡ ብዛዕባ ሎሚ ዝዘተናሎም ቃላት ደጊምና ክንርእዮም።  'Punctuality' ማለት ግዜ ምኽባር፡ 'courtesy', ጭውነት፡ rushing ታህዋኽ፡ ከምኡ'ዉን 'shared understanding' ሓበራዊ መረዳእታ ማለት'ዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም  ነመስግን፡ ኣብ  ዝመጽእ ሰሙን መደብ English Together ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።

Meaning & Use

puncuality (noun)

Punctuality is a noun which refers to being on time for things. 
Everyone complained about the punctuality of the city's buses - they were never on time!
I learned that punctuality was important when I got my first job.

courtesy (noun)

Courtesy is a noun that refers to being polite and having respect for other people.
Courtesy is very important when dealing with customers.
I called back to say thank you as a courtesy.

rush (verb)

To rush is to do something quickly, often carelessly and due to a lack of time.
rushed to my child's school to pick them up on time.
I forgot to bring my phone because I was rushing to leave the house.

shared understanding (noun)

shared understanding is when people have the same expectations or knowledge of something in particular.
It is important for all employees to have a shared understanding of the company's expectations.
We had a shared understanding of what each person in the team had to do.

How late is too late?

4 Questions

Choose the correct answer.
ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Over to you!

Do you think it is important to be punctual? Does it annoy you when people are late? Do you think we should be more understanding when people are late? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል English Together ኣገደስቲ ናይ አንግሊዘኛ ዝርርብን ናይ ምስማዕ ብቕዓትኩምን እትለማመዱሉ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።

Session Vocabulary

 • punctuality
  ግዜ ምኸባር

  courtesy
  ጭውነት

  rushing
  ታህዋኽ

  shared understanding
  ሓበራዊ መረዳእታ

  resignation
  ብገዛእ ፍቓድ ምሕዳግ

  waiting
  ምጽባይ

  complicated
  ዝተሓላለኸ

  organising
  ምውህሃድ/ምምዳብ