Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 19

Changing Consumer Tastes
In today’s episode we are discussing how global trends are affecting the things we eat and drink.

ጣዕሚ ምቕያር ኣህላኺ
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሳዕቤን ዓለምለኻዊ ምልክታት ኣብ እንበልዖን እንሰትዮን ነገራት ክኸውን’ዩ።

Session 19 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Changing consumer tastes

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • consumer
 • globalisation
 • trend

Quiz

Where is the largest dairy market in the world?

a) China
b) The USA
c) Russia

Listen to the discussion and find out the answer.

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

Show transcript Hide transcript

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
መርሓባ፡ እንቋዕ ናብ መደብ English Together ብደሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ፡ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ዛዕባታት ብምልዓል፡ ንምምይያጥ ዘሕግዘኩም ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና። ኣነ  ተመስገን ይበሃል፡ ምሳይ ዝርከቡ ድማ...

Phil
Hi, I'm Phil.

Tom
And I'm Tom, welcome to the programme everyone!

Phil
So, Tom, you do know you're not allowed to drink tea in the studio, right?

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ቶም ከምቲ እንግሊዛውያን ዝገብርዎ ሻሂ ምስ ጸባ ይሰቲ'ሎ። Tom, have you ever thought about adding cheese to your tea?

Phil
Urgh!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Actually, taking your tea with cheese is very popular in China! ንምዃኑ'ውን ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና፡ ብዛዕባኡ ኢና ክንዘራረብ - ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ መቐረት ለውጢታት። ናይ ሎሚ ሕቶ እምበኣር እዛ ትስዕብ'ያ።  ብመሰረት ዩሮሞኒተር ኢንተናሽናል ዝተባህለ ትካል ዝገበሮ መጽናዕቲ፡ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ፍርያት ጸባ ኣበይ'ዩ ዝርከብ?

ሀ. ቻይና

ለ. ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ

ሐ. ሩስያ

ንመልሲ ናይ'ዛ ሕቶ ጽንሕ ኢልና ክንምለሳ ኢና።

Phil
Wait a minute, why are people in China putting cheese in their tea, anyway?

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Good question, Phil. ሕጂ እምበኣር ኣብ BBC 4 መደብ You and Yoursሓደ ኪኢላ ብዛዕባ ኣብ ቻይና ዝቀያየር ዘሎ ስነ-ህዝቢ  'demographic' ዝሃቦ ርእይቶ ንስማዕ።

News insert
Shokofeh Hejazi is from The Food People, which studies emerging trends in food and drink. Shokofeh, why are the people of East Asia suddenly putting cheese froth on their tea?

I think there's probably a few reasons for why it's taken off the way it has in Asia. Predominantly, one of the biggest reasons would be the increase in dairy consumption in general there. Traditionally, dairy, and cheese in particular, has been virtually non-existent in Asian diets. But that's changed so much in the last ten or fifteen years that actually China is set to become the world's biggest dairy market in the next year or two. What that means is that we've got this huge new demographic that's trying dairy for the first time, and having fun with it, and cheese tea sort of represents a beautiful blend of that old and new.

Phil
Interesting! So, having lots of new consumers means companies can create original products!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Yes! 'Consumer' ኣህላኺ ማለት'ዩ. I guess they are open to new ideas!

Tom
I understand that consumers want new products, but cheese tea sounds horrible! What did she mean that it represents the blend between the old and the new?

Phil
Probably because tea is a traditional drink in China, but cheese and dairy have only become popular with the globalisation of markets.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'Globalisation' ዓለማውነት ማለት'ዩ. I think globalisation has had an effect here, too. I've seen people mix their tea with coffee. That's a new one for me.

Phil
It's similar here in the U.K., too. We drink tea, traditionally, but we copied the bubble tea trend from Taiwan.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Yes! Good example! 'Trend' ኣመት ዝምባለ ማለት'ዩ።

Phil
I think with the internet and social media, it's never been easier for new ideas to get into the mainstream!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Hmm…'Social media' ማሕበራዊ መራኸቢታት 'mainstream' ድማ ቀንዲ ማዕከን ማለት'ዩ።

Tom
Well, yes, but just because something is popular, or in the mainstream, doesn't actually mean that it's any good!

Phil
Are you still thinking about the cheese tea?

Tom
I'll never buy it!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ምናልባት ሓደ መዓልቲ'ሲ ትኽእል'ባ ትኸውን፡ ቶም። ዝኾነ ኾይኑ ናብታ ናይ ሎሚ ሕቶና ክንምለስ። ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ፍርያት ጸባ ኣበይ'ዩ ዝርከብ? እቲ መልሲ ለ. ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ'ዩ። ይኹን እምበር፡ ከምዚ ክንሰምዖ ዝጸናሕና እንተኾይኑ፡ ቻይና ክትቅድማ ትኸውን'ያ።

Phil
So, maybe even more people will be drinking cheese tea! It might even become a global trend!

Tom
Yuck!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
በቃ ፎርማጆ ዝኣተዎ ሻሂ ሒዙ ምምጽኡ ኣይተርፎን'ዩ እዚስ። ንስኻትኩም'ከ? እንታይ ኣሎ ገለ፡ ብሰንኪ ዓውለማውነት 'globalisation' ተቐዪሩ እትብሉዎ መቐረት ኣህለኽቲ 'consumers' እንታይ ኣብነታት ኣለዉ ክትዝክሩዎም እትክእሉ? ሓደስቲ ዝኾኑ ኣመት ምዕባለ 'trends' ትክተሉ'ዶ? 'social media' ማሕበራዊ መራኸቢታት'ከ ኣብ ልዕሊ 'mainstream'ቀንዲ ማዕከናት ንዝነበረና ኣጠማምታ ብኸመይ ጸልዩዎ ትብሉ? 'demographic' ስነ-ህዝቢ ዝብል ቃል ከምኡ'ውን ንሓደ ነገር ከምዘይትሰማምዓሉ ዝሕብር 'I'll never buy it' ዝብል መግለጺ'ውን ሪኢና ኔርና ማለት'ዩ። ስለ ምክትታልኩም እናመስገንና፡ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ መደብ  English Together ክሳብ ንራኸብ: ሰላም ቀንዩ።a

Meaning & Use

globalisation (noun)

Globalisation refers to the process where culture and business have become more international. 
Globalisation has allowed companies to make greater profits.
Some people feel that globalisation has made international companies too powerful.
International communication has improved - leading to more globalisation of culture.

consumers (noun)

Consumers are people who use and buy goods and services in an economy.
Businesses have to listen to consumers.
The products that consumers buy have changed over recent decades.
The Chinese were not large consumers of dairy products.

trend (noun)

trend refers to a pattern of behaviour or consumption that becomes common. It is often temporary.
There is a current trend for unusual drinks.
The trend for travelling abroad has made flight tickets more expensive.
The latest trend is for bright clothing.

mainstream (noun)

The mainstream refers to things which are enjoyed by the majority of people. 
International food has come into the mainstream in recent years.
She liked to listen to music that was outside the mainstream.
Once his films became part of the mainstream, he started to make a lot of money.

demographic (noun)

Demographic refers to a group of people who are defined by a common characteristic.
We want to sell products to a young demographic.
We looked at the demographic of our customers to design our new product.
This drink is very popular with certain demographics.

I'll never buy it (idiom)

People use the idiom 'I'll never buy it' to say that they will never agree to something.
You can try and convince me to do that, but I'll never buy it.
He tried to convince her to give him a promotion at work, but she never bought it. 
You can tell me it's a good idea as much as you like, but I'll never buy it.

Changing consumer tastes

4 Questions

Choose the correct answer.
ቅኑዕ መልሲ ምረጹ

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Over to you!

What do you think? Would you like to try cheese tea? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል መደብ ኣጠቓቕማ እንግሊሽ የራኽበና፤ ሽዑ ንቋንቛ ሓገዝቲ ዝኾኑን ናይ ምስማዕ ክእለትኩም ዘማዕብሉን ነገራት ክንመሃር ኢና።

Session Vocabulary

 • demographic
  ስነ-ህዝቢ

  consumer
  ኣህላኺ

  globalisation
  ዓለማውነት

  trend
  ኣመት

  social media
  ማሕበራዊ መራኸቢታት

  mainstream
  ኣረኣእያ

  I’ll never buy it
  ኣይሰማማዕን’የ።