Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 18

Plastic Bottle Panic!
In today’s episode we are talking about the issues surrounding bottled drinks and the environment.

ራዕዲ ብፕላስቲክ ናይ መዕቆሪ ፈሳሲ
ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባ ብፕላስቲክ ዝተሰርሐ መትሓዚ ማይን ከባብን ዝምልከት ክኸውን’የ።

Session 18 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Plastic bottle panic

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • degradable
 • fizzy drinks
 • recycle

Quiz

How many plastic water bottles are thrown away daily in the U.S.A.?

a) 10 million
b) 20 million
c) 60 million

Listen to the discussion and find out the answer.

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

Show transcript Hide transcript

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
መርሓባ፡ እንቋዕ ናብ መደብ English Together ብደሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ፡ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ዛዕባታት ብምልዓል፡ ንምምይያጥ ዘሕግዘኩም ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና።  ኣነ  ተመስገን ይበሃል፡ ምሳይ ዝርከቡ ድማ...

Sam
Hello, I'm Sam.

Phil 
Hi, I'm Phil.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና፡ ብዛዕባ ሓደ ዓቢ ኣቓልቦ ዝስሕብ ዘሎ ኣርእስቲ ኣልዒልና ክንዝቲ ኢና - ንሱ ድማ ብዛዕባ ኣገባብ ምፍራይን ምጉሓፍን ብፕላስቲክ ዝተሰርሐ መትሓዚ ማይ'ዩ ክኸውን። ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዘለና ሕቶ እምበኣር እዛ ትስዕባ'ያ። ብመሰረት ኮንቴይነር ሪሳይክሊንግ ኢንስቲትዩት ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ዘይመንግስታዊ ትካል ዝዘርግሖ ሓበሬታ፡ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንመዓልቲ ክንደይ ዝኣክል ብፕላስቲክ ዝተሰርሐ መትሓዚ ማይ ይጓሓፍ ትብሉ?

ሀ. 10 ሚልዮን

ለ. 20 ሚልዮን ዋላሲ...

ሐ. 60 ሚልዮን

መልሱ ጸኒሕና ክንምለሶ ኢና።

Sam
Wow, those numbers are huge!

Phil
Well, there are a lot of thirsty people out there! What else are they supposed to drink?

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Yes, in Eritrea, plastic bottle consumption is in fact not that significant. What's it like here in the U.K.?

Sam
Well, almost every shop in the UK sells cheap, bottled water. People drink a lot of it. Water is also much cheaper than sugared drinks, so many people think this is a good way of helping to stop obesity.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ:
Yes, 'obesity' ህዝርጥና ማለት'ዩ. And sugar can certainly cause obesity… but we still have a lot of bottles!  ነዛ ካብ ቢቢሲ መደብ You and Yours, ዝረኸብናያ፡ ብዛዕባ ኣብ ሞንጎ ብጥርሙዝ ዝተዓሸገ ምስተን፡ ጥዕናን ኣካባቢን ዘሎ ምትእስሳር እትድህስስ መደብ ንስማዕ።

News insert
Well this is a perfect illustration of the range of bottled water you can buy these days. I'm in a medium-sized supermarket and I've just counted twenty-two different brands of bottled water on the shelves in front of me; that's not including the supermarket's own brand and it's not including the various flavoured waters you can find. Supporters say the rise of bottled water is good for the economy and has manifest health benefits over sugared drinks, which have been blamed for the obesity epidemic. But environmentalists say it's wasteful, and that most plastic bottles are never recycled.

Sam
It sounds like we might not think enough about the consequences of the bottles we use.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
I agree, Sam. 'Consequences' ሳዕቤናት ማለት'ዩ. You can see a lot of these consequences here. ንኣብነት, ብከላ ፕላስቲክ ኣብ ልዕሊ ጥሪትን ካልኦት እንስሳታት ሓደጋ ሞት'ውን ከስዕብ ይኽእል'ዩ።

Sam
Yeah, you can find plastic bottles almost anywhere, now! I think that, as well as air pollution, plastic pollution is becoming a real issue!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'Pollution' ብከላ ማለት'ዩ. What do you think, Phil?

Phil
I agree that pollution is a big issue. But what are people supposed to do? I mean, I'm a big consumer of fizzy drinks. I can't buy a bottle made of paper, can I? It would fall to pieces!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'Fizzy drinks' ልስሉስ መስተ ማለት'ዩ። Yes, but there must be other materials we can use?

Sam
Yeah! Something degradable would be better as it wouldn't cause such a mess for so long!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Yes! 'Degradable' ኣብኡ እንኮ ዝብስብስ ማለት'ዩ።. Don't you think it would be better to have bottles made of degradable material, Phil? Especially if people drink as many fizzy drinks as you do!

Phil
Well, I agree, it's probably a good idea, but you're also forgetting that people can reuse plastic, too!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'Reuse' ትርጉሙ ዳግማይ ምጥቃም'ዩ። Perhaps you're right, Phil. ነታ ኣቐዲመ ዝሓተትክዋ ሕቶ ከማን ኣዘኪርካኒ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንመዓልቲ ክንደይ ዝኣክል ብፕላስቲክ ዝተሰርሐ መትሓዚ ማይ ይጓሓፍ ትብሉ ኢለ ሓቲተኩም ነይረ። እቲ መልሲ ድማ ሐ. 60 ሚልዮን ጠራሙዝ'ዩ። ኣየገርምን'ዶ?

Sam
Oh wow! I can't believe it, that's so depressing. It's really bad for the environment!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'Environment' ኣከባቢ ማለት'ዩ! Absolutely Sam, I think we need to do more to prevent environmental pollution.

Phil
Ok, right! I'm going to reuse this bottle! So, where's the fizzy drinks tap?

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Fizzy drinks?! I guess Phil must be really thirsty!

ንስኹም'ከ እንታይ ትብሉ? ጠራሙዝ ዳግማይ ብምጥቃም 'reuse' ወይ ድማ 'recycle' ዶ ትገብሩ? ኣብቲ ትነብሩሉ ቦታ'ኸ ናይ ብከላ 'pollution' ከምኡ'ውን 'obesity' ህዝርጥና ጸገማት ኣሎ'ዶ ትብሉ?  ኣብ ናይ ፌይስቡክ ገጻትና ምሳና ብምጽንባር ዘለኩም ሓሳባት ኣካፍሉና። ካልኦት ሎሚ ዝተጠቀምናለን ቃላት ምስ እንርኢ ብዛዕባ 'consequences' ሳዕቤናት ምጥቃም 'degradable' በራሲ ዘይኮነ ፕላስቲክ መዕሸጊ ማይ'ውን ኣልዒልና ኔርና።

ስለ ምክትታልኩም እናመስገንና፡ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ መደብ  English Together ክሳብ ንራኸብ: ሰላም ቀንዩ።

Meaning & Use

reuse (verb)

Reuse is a verb which means to use something again. 
Reusing bottles helps to reduce waste.
The charge for plastic bags encouraged people to reuse them.
People used to reuse things more in the past.

recycle (verb)

Recycle is a verb which means to reuse something (often waste) to create a new product.
Glass bottles are easy to recycle.
Waste paper is recycled to make new paper.
If plastic is recycled, it creates less waste. 

pollution (noun)

Pollution is a noun that refers to a harmful substance present in the air, land or water.
The size of the rubbish dump has led to pollution in the river.
The increase in traffic has caused an increase in air pollution in the city.
Fish are dying due to pollution in the sea.

obesity (noun)

Obesity is a noun which refers to the condition of being dangerously overweight.
Doctors have reported an increase in cases of obesity.
Obesity is a growing public health problem.
Processed food is a major cause of obesity.

environment (noun)

The noun environment is used to refer to our surroundings and often refers to nature.
Human actions have caused damage to the environment.
It is important to protect the environment.
Plastic waste causes damage to the environment.
 

consequences (noun)

Consequences are the results of actions.
If we do not protect the environment, the consequences will be serious.
The new law had positive consequences and improved the situation.
The increase in plastic bottle use has had negative consequences.

degradable (adjective)

If something is degradable, it means that it will break down over time.
Plastic waste is not degradable - it remains intact for centuries.
Paper and card waste is degradable - it breaks down into chemical components.
Food waste is degradable and can be used as fertiliser for plants.

Plastic bottle panic

4 Questions

Choose the correct answer.
ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Over to you!

What are your views? Do you think there is too much plastic bottle waste? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል መደብ ኣጠቓቕማ እንግሊሽ የራኽበና፤ ሽዑ ንቋንቛ ሓገዝቲ ዝኾኑን ናይ ምስማዕ ክእለትኩም ዘማዕብሉን ነገራት ክንመሃር ኢና።

Session Vocabulary

 • obesity
  ህዝርጥና (ግዝፊ)

  pollution
   
  ብከላ

  degradable
  እናረቀቀ ዝኸይድ

  environment
  ኣከባቢ

  consequence
  ሳዕበን

  fizzy drinks
  ልስሉስ መስተ

  recycle
  ዳግም መስርሕ

  reuse
  ዳግማይ ምጥቃም