Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Vocabulary Reference

First Impressions

an instant or snap judgement
murtii hoggasuma murteessan yookiin murtii battaluma murteessan

don’t judge a book by its cover
kitaaba qolasaatiin hinmurteessiin

character
amala

to keep an open mind
sammuu yaada garaa garaa simatu qabaachuu

a first impression
miira jalqabaa

a handshake
harka fuudhuu

to judge
murteessuu

I can’t help it
si gargaaruu hindanda’u

Mobile phone addiction

distracted
qalbii dhabuu

to pay attention
qalbeeffachuu

to focus
xiyyeeffachuu

productive
bu’aa qabeessa

unable
gochuu dhabuu

devices
meeshaalee

to tap
tuquu

to swipe
quba irra-oofuu

Happy at work

rewarding
jajjabeessaa

job satisfaction
gammachuu hojiirraa argatan

appreciated
dinqisifatamuu

stressed
dhiphachuu

commissioned
Hojjechiisuu

a survey
qo’annoo

feedback
deebii

moody
haalaan deemuu

Can we control pain?

to cope with
wal simachuu

pain relief
dhukkubbiin yeroo fooyya’u

to push through
itti fufuu

a remedy
wayyaa’uu

incredible
kan hinamanamne

painkillers
dawaa dhukkubbii dhorku

ankle
koronyoo

What would you do if you found a wallet full of cash?

absolutely devastated
akka malee rifachuu

completely thrilled
gammachuun iyyuu

totally heartbroken
guddaa gadduu

absolutely ecstatic
guddaa gammadu

flyers
waraqaa bittinsamu

to run off
miliquu

valuable
fayidaa qabeessa

related to
qabaachuu

How long should you wash your hands?

harmful germs
jarmiiwwan dhukkuba fidan

to cause infection
infeekshinii/dhukkuba fidan

to lead to colds or flu
qufaa yookiin utaalloo fidu

to prevent
ittisuu

hygiene
qulqullina

viruses
vaayirasii

cases
keeziiwwan

to waste
kosii

Can we change our personality?

an aspect of someone’s personality
akkaataa namummaa nama wayii

a personality trait
bifa namummaa

a characteristic
amaloota

a quality
cimina

to tend to
kajeeluu

to assume
tilmaamuu

to be stuck with
rakkoo seenuu/qabamuu

therapy
yaalii

Is one career enough?

to hold down a job
Hojii tokko cimsanii hojjechuu

to switch careers
Hojii jijijjiiruu

to devote oneself
Of-kennuu

to be into
keessatti argamuu

full time
Yeroo guutuu

part time
Yeroo dabalataa

for a living
Jiraachuuf

working lives 
Baroota hojiin dabarsitu

Can we teach the girls of the future with books of the past?

gender bias
loogii korniyaa

a stereotype
maqaa baasuu

a role model
fakkeenya gaarii

equal rights
mirgoota walqixaa

to portray
fakkeeffamuu

various experts
ekispartoota garaa garaa

hidden in plain sight
hubatamuu dhabuu

Lonely in London

vibrant
Si’ataa

opportunities
Carraawwan

transient
kan jijijjiiramu

dispersed
Faffaca’uu

lonely
Qofummaa

culture
Aadaa

population
Ummata

explore
qorachuu 

What makes a good boss?

give and take
jechuun kennuu fi fudhachuu /waliigumaachuu

competent
gahumsa kan qabu

flexibility
kan hincichine

to lead by example
fakkeenyaan hoogganuu

concerns
yaaddoo

qualities
gaarummaa/wantawwan gaarummaa mul’isan

characteristics
amalawwan

to value
madaaluu/gatii kennuufi

Why do we need sleep?

sleep-deprived
hirriba gahaa dhabuu

exhausted
dadhabbuu

an early riser
kan dursee hirribaa ka’u

to have a lie-in
ciisicharra turu/siree keessa turu

to catch up
qaqabuu

heart disease
dhukkuba onnee

diabetes
dhukkuba sukkaaraa

Alzheimer’s
dhukkuba dagachuu

How to solve the problem of waste

a social conscience
miira itti gafatamummaa hawwasaa

to implement change
jijjiirama hojiirra oolchuu

to make a difference
jijjiirama fiduu

to come up with solutions
furmaatawwan fidu/argamsiisu

a recycling bin
qodaa balfa itti gatan (qodaa balfa deebisanii homishatti jijjirraman itti gatan)

waste
balfa

rubbish
gatama (faayidaa dhabuun kan gatame)

an entrepreneur
nama hojii uume

Inventions that made the modern economy

practical
qabatamaa

convenient
mijaawaa

fundamental
barbaachisaa/bu’ura

significant
hiika kan qabu/ fayyida kan qabu

life-changing
kan jireenya jijjiiru

glass
burcuqqoo

irrigation
jallisii

spreadsheet
gabatee qabiiyyeewwan[lakkoofsaafi ragaalee] irratti hojjetamu.

Road-mending grandmothers

pride
boona

take responsibility
ittigaafatamummaa fudhachuu

patronising
akkaataa gaarii fakkaatuun olaantummaa ofii agarsiisuu

initiative
kaka’umsa

local authority
Qondaala naannawaa (qondaala sadarkaa gadii)

neighbourhood
ollummaa

community
hawaasa

safety
nageenya

Is literature important?

fiction
asoosama

to broaden horizons
ilaalchaa fi beekumsa bal’isuu

insight
hubannoo

escapism
irraadheessuu

patriotism
abbaa biyyummaa (jaalala biyyaa)

entertainment
bashannana

literature
ogbarruu

a novel
kitaaba asoosamaa

Fathers and parenting

cognitive development
guddina bilchina sammuu

paternal
karaa abbaa

risk-taking
ittigaafatamummaa fudhachuu

exploration tendencies
fedhiin waaqoratanii bira gahu

hard work
jabaatanii hojjechuu

benefits
faayidaawwan

involvement
hirmaannaa/ Qoodafudhanna

solving problems
rakkoolee jiran furuu

Plastic bottle panic

obesity
furdina hammaan olii

pollution 
faalama

degradable
kan tortoruu danda’u/ dhaawwataan biyyeetti kan dabalamu danda’u.

environment 
naannoo

consequence
rakkina boodarra dhufu

fizzy drinks
dhugaatii lallaafoo (kan gaazii ofkeessa qaban)

recycle
irradeebiin omishaaf oolchuu/deebisanii hojiirra oolchu

reuse
irraadeebiin fayyadamuu

Changing consumer tastes

demographic
Lakkofsa sabaa (uumataa)

consumer
Mamiltoota/ittifayyadamtoota

globalisation
Tookooma adduunyaa/globaalaayizashen

trend
deemsa/haala

social media
midiyaa hawaasummaa

mainstream
kan barame/dhaabataa fi kan ture

I’ll never buy it
Tasa walii hingalu  ykn hinfudhadhuu [waan/yaada wayi]

How close is too close?

touchy-feely
miira mararfannaan waltuquu

invade personal space
Daangaa mirga dhuunfaa cabsuu

reserved
of-qoqqobaa/of-qabaa

tolerant
obsa-qabeessa ykn Gara-balleessa

interactions
waquunnamtii/waliin haasa’uu

kiss
dhungannaa

hug
hammannaa

Tanzania’s app-based health insurance

to have a positive impact
dhiibbaa gaarii qabaachuu

to bring about social change
jijjiirama hawaasaa fiduu

a basic right
mirga bu’uraa

a luxury people can’t afford
qananii namoonni hindandeenye

a subscriber
maamila tajaajilaa

health insurance
beenyaa fayyaa

healthcare
kunuunsa fayyaa

to be here to stay
turuuf/bubbuluuf as jira

at their fingertips
sirriitti waa tokko beekuu (akka waan fiixee qubasaaniirra jiruu tokkootti beekuu)

Late for the wedding!

Late for your own funeral!
Barfachuu amaleeffachuu! (Sirna awwaalchaa ofiikeetiif barfachuu!)

a funeral
awwaalcha/qabri

tardy
nama yeroo maluu ol barfatu

the bridegroom/ groom
misirroo

the reception
Afeerra nyaata (dhangaa)

the ceremony
sirna/ayyaana

extravagant
baasii/leecalloo hinmalle baasuu

the honeymoon
bashannana yeroo misirrummaa

Pet therapy

llama 
beeylada manaa kan gaalaa fakkaatu

wellbeing 
fayyummaa

treatment 
wal’aansa/yaalii

therapy 
mala wal’aansaa 

therapeutic 
kan fayyisu

alternative therapy 
mala wal’aansaa biroo

to get back on your feet 
dhibee tokkorra dandamachuu

stressed 
dhiphachuu

Right-handed or left-handed – which is better?

a bias against/ to be biased against
loogii irratti gochuu/loogii irratti qabaachuu

an affliction/ to be afflicted by
miidhama namarra gahu/ittiin miidhamuu

to be associated with
hidhata waliin qabaachuu

a bonus
kenna dabalata

hugging
hammannaa

dominated
dhuunnfachuu

to be disproportionately high
haala walihinmadaalleen gudda kan ta’e

How late is too late?

punctuality
sa’aatii jedhametti/ sa’aatii kabajuun argamuu

courtesy
amala kabajaa qabu

rushing
Ariiffachuu/ sardamuu

shared understanding
hubannaa waloo

resignation
Hojii/aangoo ofiin gad lakkisuu

waiting
Eeguu

complicated
Walxaxaa/rakkisaa

organising
Qindeessuu/gurmeessuu

How to split the bill

stingy
sassattuu

eat out 
alaa nyaachuu

bad form
yakka waliigalteewwan hawaasummaa jiranrratti raawwatu 

gluttony
albaadhessummaa

round up
ol dabaluu

round down
gadi xiqqeessuu

scruple
saalfii

splash out
sassata malee baasii gudda gochuu

Hypnotism - madness or medicine?

to address a phobia
sodaaf fala kennu/barbaadu

to kick a habit
amala adabuu/akka hafuu gochuu

to have clear or tangible benefits
bu’aawwan qabatamoo ta’an qabaachuu

to have significant or serious risks
balaawwan hubataman ykn balaawwan ciccimoo ta’an qabaachuu

hypnotism
hipnootisiim- jechuun malla qalbii sammuu namaa sillimii keessa galchuun waan dur durii keessa darban akka yaadataniifi fi waan gaafataman himan ittiin godhamuudha.

a clown
namoota komedii hojjetaniidha :– bifa nama sodachiisuu fi naansisuun haalluu adda addaan fuulla ofii jijiiraniifi huccuu adda ta’e uffatanii namoota komedii hojjechuuf dhihaataniidha.

to approach with caution
ofeeggannoon ittidhihaachuu

No man is an island

claustrophobic 
bakka xiqqaa fi naannoonsaa cufamaa ta’e keessa jiraachurra soda dhufuudha

paradise 
jannata

inhabitants 
jiraattota

uninhabited 
bakka onaa ykn keessa hinjiraatamne

secluded 
kan achi bahe jiru

isolated 
kan qofaatti adda bahe

no man is an island  
namoonni jiraacuuf kanneen biroorraa gargaarsa fedhu

Age is just a number

to feel/ be inadequate
miira itti quufuu dadhabuu

to be motivating
kan hamileessu ta’uu

to be demoralising
kan hamile-cabsu ta’uu

to be impressive
kan hawwatu ta’uu

to be a barrier or obstacle to something
kan danquu ykn guffachiisu ta’u

to be impressed by something or someone
wantokkoon ykn nama tokkoon hawwatamuu

to have a thirst for life
jireenyaaf dheebuu qabaachuu

the trials
yaaliiwwan

Persuasion

logic
waan fudhatamaa

trust
amanu

credibility
amanamummaa

building a relationship
quunnamtii dagaagsuu

sales figures
hanga gurguurtaa

facts
waan qabatamoo

make decisions
murteewwan kennuu

tool of persuasion
mala amansiisuu

Gender pay gap

gender pay gap
garaagarummaa kaffaltii saalaa

to take home
Ashuuraafi kanneen barbaachisoo biroon erga hir’ifamanii booda maallaqa fudhatanii manatti galaniidha

to discriminate
loogii/loogii gochuu

a rigorous system
sirna xiyyeeffannaafi eeggannoo cimaan itti godhamu

to bring in rules
Qajeelfama fiduu

to put in place
hojiirra oolchuu

to get carried away
waan tokkoon fudhatamu 

Safe as houses

(to be) as safe as houses
nageenya amansiisa qabaachuuf

to make an investment
hojii uumuuf

caretaker / take care of
kunuunsituu/ kunuunsuu

rent
kiraa

landlord
Abbaa qabeenyaa manaa

to exploit
qisaasuu

to extort
humnaan irra fudhachuu

to put up with
obsuu ykn danda’uu

You don’t have to be macho to be male

to put someone off from doing something
nama tokko waantokko hojjachuurraa fedha dhabsiisuu

to tap into something
waan qaban tokko hubatanii hojiirra oolchuu yaalu

to draw someone to something 
namni tokko waan tokkootti fehdii akka godhatu taasisuu

to break something down 
waantokkof falla furmaata itti kennuu

in the first place 
sadarkaa jalqabaatti

to consider something 
waantokkoof iddoo kennuu ykn yaada keessa galchuu

a perception 
yaada

macho
amala ykn haala dhiirummaa agarsiisu

a profession
ogummaa

Divorce parties

bonfire
Ibidda bashannanaaf alatti qabsiifamu

bring up
Yaadachiisu

hurt
miidhuu

focus
xiyyeeffachuu

draw a line under
waan mariif hindhihaannefi xumurri itti godhame

trigger
kan kakaasu

closure
xumuruu ykn cufuu

move on
itti fufuu

Good morning India!

millennial 
Dargaggoota  (umrii 18 hanga34) waa’ee teeknooloojii beekan 

tech-savvy
namoota teknooloojiirratti hubannoo ga’aa qabani

a daily basis 
guyyaa guyyaadhaan

clog up
danquu

slow down 
gad-hir’isuu

switch on 
qabsiisuu

switched-on 
yaada haaraa simachuu

influx
hedduminaan itti galuu ykn seenuu

pervade
babal’achuu

How important is the sea?

dominated by
dhuunfatamuu

imports
meeshaalee alaa galchaman

undersea cables
funyoo/laada galaana jalaa

depends on
irratti hundaa’uu

moderate
madala’aa (wal simsiisuu)

commerce
daldala

connectivity
walquunamtii

marine
kan galaanaa

The Fourth Industrial Revolution

a (technological) breakthrough
Hulluuqa guddinaa (teeknooloojii)

a global phenomenon
taatee dhimma addunyaa

a new wave of (something)
Sochii/warraaqa haaraa (waantokkoo)

to shape the way we do something
Haala waantokko ittiin hojjannu bifa itti gochuu

AI (artificial intelligence)
Qaruxee/basaasa hoj-namee

3D printing
maxxansa 3D

a self-driving car
konkolaataa ofiin of-oofu

connectivity or connectedness
walqabsiisa ykn walittiqabsiifama

to create a profile
profaayilee/nam-ibsa uummachuu

Eat your leftovers!

leftovers
hambaa

throw away
gatuu

smartphone app
aappii ismaartifoonii

unhygienic
hanqina-qulqullina

sustainable
Waara’aa

to capitalise on
xiyyeeffannaa irratti gochuu

squander
Qisaasuu/balleessuu

Should we pay kids to do homework?

homework
hoj-manee

performance
Raawwii

importance
barbaachisummaa

responsibility
ittigaafatamummaa

frivolous
kan faayida-hinqabne

driven
oofamu/gaggeeffamu

financial inducement
maalaqaan kakaasuu/hamileessu

repercussion
haala ykn waan dubarraan dhufu

Cold Callers

cold callers
bilbiltoota burjaajessoo

to scam
gowwoomsuu

hang up
cufuu

nuisance
jeeqaa

defraud
dantaa ofiif jecha waliindhahanii maallaqa fudhachuu

a short-term approach
tarkaanfii yeroo gabaabaa

the root of the problem
hundee/sababa rakkinichaa

stronger regulations
seera ykn qajeelfama ciccimoo

a pain in the neck
kan nama aarsuu

Session Grammar

  • There is no grammar support for this series