Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 1

Listen to Sam and James talk about bees and pollution, whilst also explaining this week’s vocabulary topic!
తుమ్మెదలు, తేనెటీగల్లాంటి కీటకాలపై కాలుష్యం చూపించే ప్రభావం గురించి Sam, James మాట్లాడుతున్నారు. కథనం వింటూ కొత్త పదాలు, వ్యక్తీకరణలను నేర్చుకోండి.

Sessions in this unit

Session 1 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Bees

నగరాల్లో, పట్టణాల్లో కాలుష్యం తగ్గించడానికి అనుసరిస్తున్న పద్ధతులేవి? ఆడియో విని తెలుసుకోండి.

Listen to check your answers. Then compare with the transcript below.

Show transcript Hide transcript

సౌమ్య
హలో, New English Together కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఇవాళ పెరుగుతున్న కాలుష్యం, తుమ్మెదలు, తేనెటీగల్లాంటి పురుగుల మీద దాని ప్రభావం గురించి చర్చించబోతున్నారు. యూకే యూనివర్సిటీలో జరిగిన ఒక పరిశోధన ప్రకారం ఈ పురుగులు పల్లెటూర్లలోకన్నా కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉన్న నగరాలు, పట్టణాల్లో ఎక్కువ అభివృద్ధి చెందుతున్నాయట! వింతగా ఉంది కదూ! దీనికి కారణం ఏం చెప్తున్నారంటే కాలుష్యాన్ని తగ్గించుకునేందుకు నగరాల్లోనూ, పట్టణాల్లోనూ చెట్లు ఎక్కువగా నాటుతున్నారు, ఏడాది పొడుగునా పచ్చదనం ఉండేట్లు చూసుకోవడం వల్ల ఈ పురుగులకు పట్టణ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంది అని. ఈ అంశం గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. ఇవాళ్టి ప్రోగ్రాంలో మనం దృష్టి పెట్టబోతున్న భాషా విశేషం 'pre’. సంభాషణ వింటూ ఉన్న పదాలను జాగ్రత్తగా గమనించండి. 

James
So, bees and their hives are more successful in urban than rural areas, which is quite surprising!

Sam
A little, yes. You’d think the pollution in cities would affect bee populations.

James
Yes, that’s a preconception that many people have.

Sam
A preconception? That’s an idea or opinion you already have before you learn the truth, isn’t it!

James
Indeed! However, we need to take precautions now, otherwise pollution will most likely start to affect bee populations in other ways.

Sam
A precaution – that’s an action you take to prevent something bad from happening.

James
That’s right – and we need to take precautions before further increases in temperature cause plants to die before they are supposed to, or die prematurely and therefore reduce the pollen available for bees to collect.

Sam
This is only a preview of what could happen if nothing is done to prevent climate change. A ‘preview’ shows us something before it happens.

James
And since bees are a requisite for plant life…

Sam
Actually, they’re a prerequisite – you need bees before you can have plants.

James
That’s very true – bees are needed for plants to grow. And since bees are this important to plants, it is essential we take more precautions to protect them. They might be more successful in cities, but I think we need to prevent the environment from getting even worse if we want to protect bees.

సౌమ్య
విన్నారా? కాలుష్యం, తుమ్మెదలు, తేనెటీగల్లాంటి పురుగుల పై దాని ప్రభావం గురించి James, Sam చాలా విశేషాలే చెప్పారు. సరే, భాష విషయానికొద్దాం. ముందే అనుకున్నాంగా ‘pre’, prefix వచ్చే పదాల మీద  దృష్టి పెడదామని. ఒక పదానికి ముందు ‘pre’ అని పెడితే 'ముందస్తు గా జరిగిన విషయం’ అనే అర్థాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ prefix, suffix లను అర్థం చేసుకుంటే మన ఇంగ్లిష్ vocabulary ని ఎంతో మెరుగుపరుచుకోవచ్చు. సరే వాళ్లు ఇంకేం మాట్లాడుకుంటున్నారో విందాం. Pre వచ్చే పదాలపై దృష్టి పెట్టండి.

James
So can anything be done to protect bees and reduce pollution, or is it all predetermined?

Sam
Of course it isn’t predetermined – it can be prevented. There’s lots that can be done - here in London, for example, companies are building ‘vertical gardens’. These are plants that are grown on the side of buildings which help remove pollution out of the air.

James
That’s a great precaution to take! Another example in London is the congestion charge.

Sam
That’s right - people who drive into London now have to pay a fee. This has reduced the number of cars on the road, as people don’t want to pay a charge.

James
And in China, they are pre-testing a building that will improve air quality by removing pollution from the air in a four mile radius.

Sam
I’ve heard of a similar project in Rotterdam, in the Netherlands. It’s similar to the building in China, but on a smaller scale. This project came before – it ‘pre-dates’ – the Chinese one.

James
Reducing pollution back to a pre-industrial world – a world before there was any industry - is an exceptionally difficult task, perhaps even impossible, but with innovations like these, we can improve air quality and save bee populations.

సౌమ్య
Thanks Sam and James. So, ఇవాళ నేర్చుకున్న పదాలు caution – precaution: జాగ్రత్త - ముందు జాగ్రత్త; requisite, prerequisite - కావలసినవి, ముందుగా కావలసినవి; conception, preconception - భావన, ముందే ఊహించిన భావన; mature, premature - ఎదగడం, ఎదిగే దశకన్నా ముందే ఎదిగిపోవడం; view, preview - చూడడం, ముందుగానే చూడడం; pre-testing, pre-dates, pre-industrial… ఇవన్నీ కూడా ముందుగా జరిగినవి అనే అర్థాన్నే సూచిస్తాయి. Thanks for joining us for this week’s English Together. Join us again next week for more vocabulary lessons. Bye!

Learn more! 

Prefixes: ‘Pre’

When we add a prefix to the beginning of a word. The prefix ‘pre’ means before/already/in advance.
Here are some examples of words with the prefix ‘pre’.

1) Precaution

‘Caution’ is a noun that means an action that you take to avoid danger or mistakes. A precaution is an action that you take in advance to avoid danger or mistakes.

 • Before the protest began, police took precautions to make sure it wouldn’t get out of control.

2) Preview

‘View’ is a noun (or verb) related to sight – it something that you can see. A preview is an opportunity to see something before it is ready or before something happens.

 • The company gave consumers a preview of their new product.

3) Pre-industrial

‘Industrial’ is an adjective that describes something as being made by machines. ‘Pre-industrial’ is also an adjective, but refers to a time before industry was available/used.

 • Pollution was much lower in pre-industrial societies.

Bees

3 Questions

Choose the correct option.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group and tell us what you think about this story.
ఈ కథనం మీకు నచ్చిందా? మీ అభిప్రాయాన్ని మా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ లో మాతో పంచుకోండి.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మరింత ఉపయోగకరమైన భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికి పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • Preconception
  ముందే ఊహించిన భావన

  Precaution
  ముందు జాగ్రత్త

  Premature
  ఎదిగే దశకన్నా ముందే ఎదిగిపోవడం

  Preview
  ముందుగానే చూడడం

  Prerequisite
  ముందుగా కావలసినవి

  Predetermined
  ముందే నిశ్చయించుకున్న

  Pre-test
  పూర్వ పరీక్ష