Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 6

Listen to Roy and Georgina talk about how dogs may be able to smell cancer, and how to use animal metaphors.
Roy ਅਤੇ Georgina ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ।

Sessions in this unit

Session 6 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Can dogs smell cancer?

Roy ਅਤੇ Georgina ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿੰਨਾਂ ਅਲੰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

Listen to check your answers. Then compare with the transcript below.

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
Hello! Welcome to English Together! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ bowel cancer ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੁੰਗਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ‘animal metaphors’ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।
Georgina ਅਤੇ Roy ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

Georgina

Did you know that your dog could save your life?

Roy
Yes! I’ve heard stories of dogs saving children from swimming pools and finding people who are lost in the mountains. Maybe that’s why they call them man’s best friend.

Georgina
That’s right, but it’s not just that. There are dogs which some scientists believe can actually detect bowel cancer in people after special training.

Roy
That’s amazing. Dogs have so many uses, and it’s not just a friend to keep you company at home. They have amazing noses, which is why they’re so good at finding things.

Georgina
They can be used to smell drugs and bombs in places like airports to keep us safe. They can avoid red herrings. That doesn’t mean people carry fish in their luggage.

Roy
I know - a red herring is a metaphor for distractions. Dogs also work as emotional support animals for people who suffer from anxiety and depression, if you get a letter from a qualified health professional.

ਰਾਜਵੀਰ
Anxiety ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ depression ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਦਾਸੀ।

Georgina
I get very stressed, because my house is a zoo.

Roy
Great metaphor! Of course, your house isn’t actually a zoo, but you compared it to the craziness of a zoo. Is that why you’re always tired in the day, because of a noisy house?

Georgina
No, it’s because I’m a night owl. But before you ask, I’m not an actual owl, but I metaphorically compared myself with an owl, because they are birds that stay up at night.

ਰਾਜਵੀਰ
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚGeorgina ਅਤੇ Roy ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਅਲੰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ‘A red herring’ ਮਤਲਬ ਭਟਕਣਾ, ‘a night owl’ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ‘my house is a zoo’ ਯਾਨੀ ਇਕ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਘਰ।
ਅਸੀਂ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ‘like’ ਜਾਂ ‘as’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Roy
Dogs are fantastic, but there are so many other animals that have helped humans.

Georgina
Correct. We focus on the more intelligent animals like dolphins, who can detect sea mines, those big bombs that destroy ships. However, people have used animals to build cities for many years.

Roy
Yes, cows, for example - they give us milk to make cheese, leather for shoes from their skin, and meat. Sheep also give us meat, but they mainly give us wool for clothes. To help you move these animals, you need man’s best friend: the dog.

Georgina
Dogs really are busy beavers. They are always busy. Dogs love to run around, which is why you need to walk them a lot.

Roy
I’d never get a dog, I’m too scared of them.

Georgina
You need to stop being chicken. Don’t be scared. It depends on how the dog is trained.

Roy
Animals were so important for the building of cities. There were not many early major cities on the North and South American continents, because most animals like cows, pigs, goats, and sheep were not from there.

Georgina
Wait! I’ve seen cows in North and South America. Countries like Brazil and Argentina are famous for their beef.

Roy
The first cows, sheep and pigs were taken there by European explorers to help make life in the Americas easier and more like home.

Georgina
I didn’t know that! I’d research it on the internet, but my phone is a dinosaur.

Roy
You mean it’s very old, not an actual dinosaur. Great metaphor. 

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿbusy beaver’ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਆਦਮੀ,  chicken ਇੱਕ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ a dinosaur, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ। That’s it for this week’s English Together. Join us again next week for more vocabulary lessons. Bye!

Learn more! 

Animal metaphors

When we want to talk naturally in English, we can use metaphors to do this. Metaphors are phrases that make about two things that are considered to have similar characteristics. These expressions make your English richer and build your vocabulary.

A red herring

You can use a red herring to talk about a distraction and mislead someone from the truth.

 • I though we had found the buried treasure, but the map was a red herring.
 • The video game’s story was full of red herrings.

A night owl

A night owl is someone who stays up very late.

 • I can never sleep. My wife is a night owl and she always makes noise at night.
 • I prefer to study at night. I’m a night owl.

‘Somewhere’ is a zoo

If you describe a place as a zoo, it means somewhere very crazy and chaotic.

 • My house is so noisy. It’s a zoo.
 • I had to leave my last job. It was so stressful. The office was a zoo.

Busy beaver

a busy beaver is used to describe someone who is always busy.

 • My husband is always working and doing things. He’s a busy beaver.

To be chicken

The adjective chicken is used to describe someone who gets scared easily.

 • My friend gets so scared of thunder. He’s chicken. 

A dinosaur

We use the metaphor dinosaur to describe something or someone who is very old and old-fashioned.

 • My dad is a dinosaur. He never understands new technology.

Can dogs smell cancer?

3 Questions

Choose the correct option.
ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group and share some of the things that make you angry with us! It'll make you feel better.
ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਝਾਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • a red herring
  ਭਟਕਣਾ

  a night owl
  ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਣ ਵਾਲਾ

  a zoo
  ਚਿੜੀਆ ਘਰ

  a busy beaver
  ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਆਦਮੀ

  to be chicken
  ਡਰ ਜਾਣਾ

  a dinosaur
  ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ