Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 4

Listen to Roy and Georgina talk about how our environment can cause or prevent stress and how to use vague language.

Roy ਅਤੇ Georgina ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ।

Sessions in this unit

Session 4 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Can our environment cause us stress?

ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ?

Listen to the audio and complete the activity

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
Hello! Welcome to English Together! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ Georgina ਅਤੇ Roy ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਭਰੀ, ਹਵਾਦਾਰ, ਰੰਗਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ-ਡੁੱਲੀ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

Georgina ਅਤੇ Roy ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਉਹ ਸੁਰਾਂ, ਰੰਗਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਉਪੱਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ big ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ biggish ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ।

Roy
What was your school like? Mine was horrible. Grey walls with no natural light. I was always stressed.

Georgina
Mine was amazing. Lots of space, light and colour. Some of the walls were like that T-shirt you’re wearing.  It’s very…yellow.

Roy
Actually, it’s lemon, not yellow.

Georgina
Well, it’s yellowish. It’s sort of yellow, but not exactly. It’s very bright.

Roy
I know! Apparently, colours can affect the way you feel about the world. For example, some people believe that red causes excitement and blue is relaxing.

Georgina  
Which is why all hospitals are blue, green or white. People think these are relaxing colours.

Roy
So you know all the hospitals in the world? Come on! You need to be less exact.

Georgina
You’re right! More or less every hospital I’ve been to has had blue, green or white walls. I said more or less.

Roy
Designers think about colours a lot when creating a space. Yellow and blue are commonly used for schools as it calms and helps people to focus.

Georgina
It’s not just the colour, but the look of the building that can change our moods. Biggish, open spaces that let in a lot of natural light tend to make us feel more comfortable.

Roy
While small, darker spaces can be sort of depressing and stressful. Some people believe you shouldn’t wear grey at work as it reduces focus. Maybe you should try wearing a yellow T-shirt Georgina.

Georgina ਰਾਜਵੀਰ
Georgina ਅਤੇ Roy ਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ –ishਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। More or less ਅਤੇ sort ofਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

It’s not just colours that can affect our moods, but also the world we live in is kind of full of noise and images.

Roy
There’s nothing more stressful than noisy cars in the morning when you’re trying to work.

Georgina
Exactly. Annoying sounds that invade our lives are often called noise pollution. These sounds can actually increase stress levels. It’s sort of dangerous to live with noise.

Roy
A noisy home can also increase stress in both adults and children.  A loud TV in the background might be a kind of problem.

Georgina
But noise is more or less everywhere.  How can we get away from it?

Roy
Some people believe that listening to sounds like bird song and that kind of thing can calm you and even increase productivity at work. A children’s hospital in the UK has used bird song to relax people in the corridors.

Georgina
A bank in Colombia used bird noises and noticed an increase in customer approval and new customers and that kind of thing.

Roy
That’s amazing! I know that when people play heartbeat noises it can calm a baby as it kind of makes them feel like they’re back in the mother’s womb.

Georgina
So maybe we should be as conscious of the noise we make as we are of the colours we wear.

ਰਾਜਵੀਰ
ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿkind of ਅਤੇ sort of, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘to be’ ਲਗਾਕੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ that kind of thing, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਦੇ ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।  Thanks for joining us for this week’s English Together. Join us again next week for more vocabulary lessons. Bye!

Learn more! 

Vague Language

When we want to talk generally or non-specifically in English, we can use vague expressions or language to do this. It’s important to know how to do this, especially in spoken English, for when you are talking about things in general and don’t have a specific example to give. It’s also a good way to give you time to think about what you want to say.

-ish

You can add –ish to the end of an adjective to make it less specific. It means ‘a bit’ or ‘more or less’.

 • He has brownish hair. (his hair is a bit brown, a bit black)
 • She is going to arrive around 6ish. (she will arrive close to six, maybe before, maybe after)

It can also be used on its own to respond to a question vaguely.

 • A) Are you feeling ok?  
 • B) Ish.

Sort of/Kind of

Sort of’ and ‘kind of’ are short phrases you can use before an adjective or descriptive phrase to be vague. They mean ‘a bit’.

 • He’s sort of tall. (not really tall, nor short)

It can be used on its own to respond to a question vaguely.

 • A) Do you agree?
 • B) Sort of.

More or less

‘More or less’ can be used with adjectives or nouns to be vague. It means ‘about’.

 • More or less every flat I have lived in has been very expensive. (Most flats I have lived in were very expensive, but not all of them)
 • I have more or less finished decorating my bedroom.

It can be used on its own to respond to a question vaguely.

 • A) Have you finished the report?
 • B) More or less.

That kind/sort of thing

That kind/sort of thing’ is used to end a sentence vaguely, without giving specific examples of what you are talking about.

 • I have bought lots of snack foods for the party – crisps, cakes and that sort of thing.

Can our environment cause us stress?

3 Questions

Choose the correct option.
ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group and tell us about this story.
ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।.

Session Vocabulary

 • sort of
  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ

  kind of
  ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 

  more or less
  ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਠ

  that kind of thing
  ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼