Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 2

Listen to James and Tom talk about ‘schadenfreude’ – a German word which is often used in English. They will also talk about the global nature of English vocabulary.

ਜੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਟੌਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ‘schadenfreude’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ- ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Sessions in this unit

Session 2 score

0 / 0

 • 0 / 0
  Activity 1

Activity 1

Schadenfreude

ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਹਨ।

Listen to check your answers. Then compare with the transcript below.

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
Hello! Welcome to English Together! ਅੱਜ ਅਸੀਂ  schadenfreude ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘harm joy’  ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।
ਜੇਮਜ਼ ਤੇ ਟੌਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ schadenfreude ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

James
So Tom, do you often experience schadenfreude?

Tom
Schadenfreude? Now and again I suppose! Like when I was in a café last week, a man was listening to music really loudly without headphones, but then he spilt coffee all down his t-shirt!

James
That is quite a faux pas!

Tom
A faux pas? Oh yes, there’s a French phrase for ‘mistake’, isn’t it! How about you – have you experienced pleasure in someone else’s misfortune?

James
Not very often, no. It’s only when people deserve it – like when the paparazzi, you know, journalists, are following a celebrity who wants to be left alone, and then the journalists are publically shamed for their bad behaviour.

Tom
Yes, that’s quite satisfying! But you made a really good point there – we experience schadenfreude more when we feel the person deserves their bad luck.

James
Most of the time, yes! I think it’s linked to a sense of social justice – we want to feel that people get punished for doing something wrong. Though of course, it’s not always the case.

Tom
Very true! For example, if someone gets a tattoo that has a spelling mistake, I do sometimes laugh – normally because it means something completely different to what they wanted.

James
Hmm, tattoo! That is a Polynesian word – it’s when someone gets something drawn on their body.

ਰਾਜਵੀਰ
James ਤੇ Tom ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਰੈਚ ਸ਼ਬਦ café ,ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ  ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ paparazzi ਅਤੇ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਬਦ tattoo।
ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ‘guilty pleasures’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ।

Tom
So really, schadenfreude is a kind of guilty pleasure – when we enjoy something that we would be embarrassed to admit to.

James
That’s right – I think there’s a smorgasbord of different guilty pleasures!

Tom
A smorgasbord? That means a wide variety, right?

James
Indeed! It’s a Scandinavian word.
Most guilty pleasures are normally things you enjoy that break expectations – for example, adults who like children’s movies, or men who read romance novels.

Tom
Yes, they are good examples! I think my guilty pleasure is karaoke! You know, when you sing in a bar or in a restaurant.

James
Ah Kareoke. That’s a Japanese word.
Haha! That’s a good example – I wouldn’t expect you to enjoy karaoke! 

Tom
I am a karaoke aficionado! And Aficionado is a Spanish word for someone who is an expert at something. What about you – do you have any guilty pleasures?

James
Well, I love correcting people’s grammar – I know, I know, it’s a really annoying habit for everyone else, but I’m a bit of a grammar guru!

Tom
A guru? That has a similar meaning to aficionado, doesn’t it? Someone who is an expert.

James
That’s right – but guru  comes from Hindi. I quite like our guilty pleasure! Who wants to kowtow to what other people expect of you?!

Tom
Another great word from another language there – ‘kowtow’! Kowtow is a Chinese word that means to submit to something.

ਰਾਜਵੀਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ!

Learn more! 

The Global Nature of English

The English language has developed over centuries to what it currently looks like today. The foundations of English include Latin, Greek, Germanic languages and old English, but it also borrows heavily from many others, even adopting words into the language.

This shows that English is an ever-developing language that is truly global.
Here are some examples from the episode…

1) Schadenfreude

‘to take pleasure in someone else’s pleasure’ (German)

 • Tim experienced schadenfreude when he saw his enemy trip over in the steet.

2) Faux pas

‘a mistake’ (French)

 • A)Sarah forgot to bring her shorts to the gym.
 • B) Oh dear! That’s quite a faux pas!

3) Café

‘a place where people meet and drink coffee’ (French).

 • My best friend and I meet up at the café every week to catch up.

4) Paparazzi

‘journalists, particularly those who follow celebrities’ (Italian)

 • Once the singer became famous, he found it difficult to avoid the paparazzi.

5) Smorgasbord

'a variety’ (Scandinavian)

 • There’s a smorgasbord of food at the supermarket – there’s so many choices.

6) Tattoo 

‘art work that is drawn on the body’ (Polynesian)

 • Theresa regretted getting a tattoo of her boyfriend’s name after they had broken up – she would have it forever!

7) Karaoke

‘singing at a bar or pub’ (Japanese)

 • Karaoke is fun even if you’re not a very good singer.

8) Aficionado/Guru

‘An expert’ (Spanish/Hindi)

 • Da Vinci was the greatest artist of his time – a true aficionado/guru.

9) Kowtow 

‘To submit to something’ (Chinese)

 • Peter was too proud to kowtow to everything his boss told him to do.

Come to our Facebook group and tell us about this story.
ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।.

Session Vocabulary

 • schadenfreude
  ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ

  café
  ਕੈਫ਼ੇ

  faux pas
  ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਵਹਾਰ

  paparazzi
  ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਛਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ

  tattoo
  ਟੈਟੂ

  smorgasbord
  ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰੋਸਨਾ

  karaoke
  ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਪਾਨੀ ਤਰੀਕਾ

  aficionado
  ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ

  guru
  ਗੂਰੂ ਉਸਤਾਦ

  kowtow
  ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ