Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 6

Listen to Roy and Georgina talk about how dogs may be able to smell cancer, and how to use animal metaphors.
જેમ્સ અને જ્યોર્જિનાને ડ્રાઇવર વિનાની કાર અને તકનીકી નવીનીકરણ વિશે ચર્ચા કરતાં સાંભળો. સાથે-સાથે જાણો આ અઠવાડિયાનું શબ્દભંડોળ વિષયને પણ!

Sessions in this unit

Session 6 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Can dogs smell cancer?

ઑડિઓ સાંભળો અને જણો કે શું બન્ને પ્રેઝન્ટરો કાયમ એક-બીજા સાથે સહમત થાય છે કે નહીં.

તમારા જવાબો તપાસવા સાંભળો. પછી નીચે આપેલા ટ્રાન્સક્રિપ્ટ સાથે તુલના કરો.

Show transcript Hide transcript

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ Welcome to English Together! હું  છું રીશી. મિત્રો, શું તમને લાગે છે કૂતરાઓ મનુષ્યોમાં થતાં આંતરડાના કેન્સરની ભાળ મેળવી શકે છે? હાલમાં જ એક સંશોધન દ્વારા જાણ્વા મળ્યું છે કે આ શક્ય છે. કેન્સરનાં કોષોથી એક ખાસ પ્રકારની ગંધ નિકળે છે, જેનો ઓળખવા કૂતરાઓને ખાસ પ્રશિક્ષણ આપવામાં આવે છે. જો વ્યક્તિમાં કેન્સરની હાજરી હોય તો કૂતરો એ સૂંધીને ઓળખી નાંખે છે. આજે રોય અને જ્યોર્જિના આ વિશે ચર્ચા કરી રહ્યાં છે. બન્ને ‘animal metaphors’ એટલે કે પ્રાણીઓનાં અલંકારો વિશે પણ વાત કરી રહ્યા છે.

Georgina 
Did you know that your dog could save your life?

Roy
Yes! I’ve heard stories of dogs saving children from swimming pools and finding people who are lost in the mountains. Maybe that’s why they call them man’s best friend.

Georgina
That’s right, but it’s not just that. There are dogs which some scientists believe can actually detect bowel cancer in people after special training.

Roy
That’s amazing. Dogs have so many uses, and it’s not just a friend to keep you company at home. They have amazing noses, which is why they’re so good at finding things.

Georgina
They can be used to smell drugs and bombs in places like airports to keep us safe. They can avoid red herrings. That doesn’t mean people carry fish in their luggage.

Roy
I know - a red herring is a metaphor for distractions. Dogs also work as emotional support animals for people who suffer from anxiety and depression, if you get a letter from a qualified health professional.

પ્રેઝન્ટર
Anxiety નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે અસ્વસ્થતા. બીજો અર્થ થાય છે ચિંતા. Depression એટલે કે માનસિક ઉદાસીનતા.

Georgina 
I get very stressed, because my house is a zoo.

Roy
Great metaphor! Of course, your house isn’t actually a zoo, but you compared it to the craziness of a zoo. Is that why you’re always tired in the day, because of a noisy house?

Georgina
No, it’s because I’m a night owl. But before you ask, I’m not an actual owl, but I metaphorically compared myself with an owl, because they are birds that stay up at night.

પ્રેઝન્ટર
પોતાની ચર્ચા દરમ્યાન રોય અને જ્યોર્જિના ત્રણ ‘animal metaphors’ નો ઉપયોગ કરે છે. જે છે A red herring એટલે વિક્ષેપ. બીજો અર્થ થાય છે ખલેલ. A night owl એટલે એવો વ્યક્તિ જે રાત્રે મોડે સુધી જાગે છે અને my house is a zoo એટલે એક વ્યસ્ત અને અસ્તવ્યસ્ત સ્થળ.

અલંકાર એક શબ્દસમૂહ છે. આનો ઉપયોગ સમાન લાક્ષણિકતાઓ ધરાવતાં બે વસ્તુઓની સરખામણી કરવા માટે થાય છે. મિત્રો, ધ્યાન આપો કે રોય અને જ્યોર્જિના સરખામણી કરવા માટે અંગ્રેજી શબ્દો ‘like’ અથવા ‘as’ નો ઉપયોગ કરતાં નથી. હવે ફરીથી ચર્ચા તરફ વળીએ. રોય અને જ્યોર્જિના જણાવી રહ્યા છે કે પ્રાણીઓ કઈ રીતે મનુષ્યો માટે મદદરૂપ થાય છે.

Roy
Dogs are fantastic, but there are so many other animals that have helped humans.

Georgina
Correct. We focus on the more intelligent animals like dolphins, who can detect sea mines, those big bombs that destroy ships. However, people have used animals to build cities for many years.

Roy
Yes, cows, for example - they give us milk to make cheese, leather for shoes from their skin, and meat. Sheep also give us meat, but they mainly give us wool for clothes. To help you move these animals, you need man’s best friend: the dog.

Georgina
Dogs really are busy beavers. They are always busy. Dogs love to run around, which is why you need to walk them a lot.

Roy
Animals were so important for the building of cities. There were not many early major cities on the North and South American continents, because most animals like cows, pigs, goats, and sheep were not from there.

Georgina
Wait! I’ve seen cows in North and South America. Countries like Brazil and Argentina are famous for their beef.

Roy
The first cows, sheep and pigs were taken there by European explorers to help make life in the Americas easier and more like home.

Georgina
I didn’t know that! I’d research it on the internet, but my phone is a dinosaur.

Roy
You mean it’s very old, not an actual dinosaur. Great metaphor!

પ્રેઝન્ટર
Well that’s all we have time for on this week’s English Together. મિત્રો, આજે આપણે ‘animal metaphors’ અને તેના ઉપયોગ વિશે જણ્યું. સાથે-સાથે શબ્દસમૂહો busy beaver, chicken અને dinosaur વિશે પણ જાણ્યું. મિત્રો,busy beaver એટલે કે બહુ વ્યસ્ત વ્યક્તિ, chicken એટલે કે ગભરાયેલો વ્યક્તિ અને dinosaur એટલે કે વુધ્ધ વ્યક્તિ. Join us again next week for more vocabulary lessons. Bye!

Learn more! 

Animal metaphors

When we want to talk naturally in English, we can use metaphors to do this. Metaphors are phrases that make about two things that are considered to have similar characteristics. These expressions make your English richer and build your vocabulary.

A red herring

You can use a red herring to talk about a distraction and mislead someone from the truth.

 • I though we had found the buried treasure, but the map was a red herring.
 • The video game’s story was full of red herrings.

A night owl

A night owl is someone who stays up very late.

 • I can never sleep. My wife is a night owl and she always makes noise at night.
 • I prefer to study at night. I’m a night owl.

‘Somewhere’ is a zoo

If you describe a place as a zoo, it means somewhere very crazy and chaotic.

 • My house is so noisy. It’s a zoo.
 • I had to leave my last job. It was so stressful. The office was a zoo.

Busy beaver

a busy beaver is used to describe someone who is always busy.

 • My husband is always working and doing things. He’s a busy beaver.

To be chicken

The adjective chicken is used to describe someone who gets scared easily.

 • My friend gets so scared of thunder. He’s chicken. 

A dinosaur

We use the metaphor dinosaur to describe something or someone who is very old and old-fashioned.

 • My dad is a dinosaur. He never understands new technology.

Can dogs smell cancer?

3 Questions

Choose the correct option.
નીચેના પ્રશ્નોનો સાચો જવાબ આપો.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group and tell us about this story.
અમારા ફેસબુક ગ્રુપ માં આવો અને આ વાર્તા વિશે જણાવો.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું English Together માં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી અને મહત્ત્વની ભાષા.

Session Vocabulary

 • a red herring
  વિક્ષેપ, ખલેલ

  a night owl
  એવો વ્યક્તિ જે રાત્રે મોડે સુધી જાગે છે

  a zoo
  વ્યસ્ત અને અસ્તવ્યસ્ત સ્થળ

  a busy beaver
  બહુ વ્યસ્ત વ્યક્તિ

  to be chicken
  ગભરાયેલો વ્યક્તિ

  a dinosaur
  વુધ્ધ વ્યક્તિ