Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 5

In today’s episode we are discussing unwanted phone calls and what we can do to avoid them.
ఇవాల్టి ఎపిసోడ్‌లో అవాంఛిత ఫోన్ కాల్స్ గురించి, వాటిని నివారించే మార్గాల గురించి చర్చిద్దాం.

Sessions in this unit

Session 5 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Cold callers

In today’s episode we are discussing unwanted phone calls and what we can do to avoid them.
ఇవాల్టి ఎపిసోడ్‌లో అవాంఛిత ఫోన్ కాల్స్ గురించి, వాటిని నివారించే మార్గాల గురించి చర్చిద్దాం.

Quiz

How many unwanted texts and phone calls are sent each year in the UK?

a) 2 million
b) 20 million
c) 2 billion

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

సౌమ్య
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రస్తుతం చర్చల్లో ఉన్న ఏదైనా ఒక అంశం గురించి మీరూ మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? దానికి ఉపయోగపడే భాషను మీరిక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. నేను సౌమ్య. ఇదిగో నాతో పాటూ ...

Tom
Hello everyone! I’m Tom. Welcome to today’s episode.

Kee
Hi, I’m Kee, welcome to the programme!

Tom
So, guys, do you know what makes me really annoyed?

సౌమ్య
తెలీదు. ఏంటది?

Tom
Cold callers! They are so annoying!

సౌమ్య
Cold callers, you mean, people who call trying to sell you things? Cold callers అంటే మనకి ఏవైనా వస్తువులు అమ్మడానికి లేదా బ్యాంక్ లోన్ ఇస్తామంటూ ఫోన్లు చేస్తుంటారే వాళ్లు!

Tom
Yeah! It’s so annoying when you stop to answer a call and then realise it’s a cold call! Do you have them in your country?

సౌమ్య
ఓ..ఎందుకు లేరు! రోజు కాల్స్ మీద కాల్స్ చేసి విసిగిస్తుంటారు. కార్ కొనుక్కోండి, ఇల్లు కొనుక్కోండి..లోన్ ఇస్తాం, ఇన్సూరన్స్ పాలసీలు తీసుకోండి అని ఫోన్లు చేస్తూనే ఉంటారు. సరే, ఈ సందర్భంలో ఇవాల్టి ప్రశ్నేమిటో చూద్దాం. Aviva అనే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ప్రకారం ఇలాంటి అవాంఛిత ఫోన్ కాల్స్, మెసేజ్‌లు, UK లో ఏడాదికి ఎన్ని వస్తుంటాయి?

Options:
a) 2 million
b) 20 million
c) 2 billion

జవాబు కాసేపయ్యాక చెప్తాను.
Kee
I think most places have them! I’m always getting calls from people trying to scam me in one way or another!

సౌమ్య
ఓహో! To scam అంటే కుంభకోణం. Yes, there are a lot of scammers out there!

Tom
I always hang up on them.

సౌమ్య
Hang up అంటే ఫోన్ వెంటనే పెట్టేయడం. ఈ విషయం గురించి BBC Radio 4 లో వచ్చే Money Box programme లోని ఒక వార్త విందాం. ఇందులో, ఈ cold calling అనేది వృద్ధుల పెన్షన్ల పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతున్నాది అనే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు.

Presenter
The government has promised it will introduce a ban on cold calling about pensions as quickly as possible. Since pension freedoms began nearly three years ago the Pensions Administration Standards Association estimates a billion pounds of pension money could have been lost to thieves. Other estimates suggest that it’s much lower, maybe tens of millions. But whatever their true figure, these scams typically begin with a cold call.

Kee
That’s awful! Nuisance callers are annoying, but that report was criminal!

సౌమ్య
Nuisance అంటే రచ్చ చెయ్యడం, విసుగు తెప్పించడం! Yes, here in India we have a lot of scams from nuisance callers. ఎక్కడో విదేశాలో కష్టాలో ఉన్నాం, సమస్యల్లో చిక్కుబడిపోయాం డబ్బు పంపించండి అంటూ ఈమెయిల్స్ వస్తుంటాయి. లేదా మేము ఫలాన ఆరోగ్య సంస్థ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాం. ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తులకు సహయం చెయ్యండి అంటూ కాల్స్ వస్తుంటాయి. నిజమే అని నమ్మి డబ్బులు పంపించి మోసపోయినవాళ్లెందరో!

Tom
And they’re defrauding older people, too! These people have worked all their lives to save that money!

సౌమ్య
To defraud అంటే దగాచెయ్యడం. Perhaps we could stop these fraudsters by blocking their calls?
Kee
I’m not sure, that seems like a short-term approach to me.

సౌమ్య
A short-term approach అంటే తక్షణ లేదా స్వల్పకాలిక విధానం. Kee, what do you mean by that?
Kee
Well, because, whilst it might address the problem of cold calls, it doesn’t address the root of the problem!

సౌమ్య
The root of the problem అంటే సమస్యకు ముఖ్య కారణం. So, you’re saying that the main problem is the cold callers, the people who are ringing.

Kee
Exactly! No cold callers, no cold calls!

సౌమ్య
What do you think a good long-term approach would be, then?

Kee
For me, it seems like we need stronger regulations put in place.

సౌమ్య
Yes. Stronger regulations అంటే బలమైన నియమనిబంధనలు. Stronger regulations could make cold calling illegal!

Tom
But if they call from abroad what can we do here in England, or here in the UK? How can we regulate in different countries, with different laws? A British policeman couldn’t go to India to stop cold calling!

Kee
I agree, but I think regulators here need to do more, too! Sometimes it seems like companies don’t care about all these cold calls we’re getting!

సౌమ్య
మన చర్చ ఇక్కడ కాసేపు ఆపి, ఇందాక అడిగిన ప్రశ్నకు జవాబు తెలుసుకుందామా? అవాంఛిత ఫోన్ కాల్స్, మెసేజ్‌లు, UK లో ఏడాదికి ఎన్ని వస్తుంటాయి అని కదా అడిగాను.
జవాబు c) 2 billion unwanted texts and calls come to the UK every year!

Kee
Goodness! That’s so many!

Tom
What a pain in the neck!

సౌమ్య
Do you have a pain in your neck from talking on your phone all the time?

Tom
No, if something is ‘a pain in the neck’, it means 'it’s very annoying'.

సౌమ్య
So I could say ‘cold callers are a pain the neck’.

Kee
Yeah! And nuisance calls!

Tom
And regulations! What a pain in the neck, eh?!

సౌమ్య
హ హ! సరే, మీ సంగతేంటి? మీకు అవాంఛిత కాల్స్ ఎక్కువగా వస్తుంటాయా? అవి nuisance..విసుగు తెప్పిస్తుంటాయా? Do you think there should be a blanket ban or stronger regulations? ‘Blanket ban’ అంటే ఒక్క వేటుతో పూర్తిగా నిషేధించడం. ‘Stronger regulations’ అంటే గట్టి నిబంధనలు.  ఇంకా ఇవాళ మనం నేర్చుకున్న పదాలు: ‘a short-term approach’-స్వల్పకాలిక విధానం, ‘a pain in the neck’- మెడనొప్పి ఈ అంశం గురించి మీ అభిప్రాయమేమిటో మాకు చెప్పండి. మన Facebook page ఉందిగా. అక్కడ చెప్పండి. Thanks for joining us and see you next week for more English Together! Bye! 

Language

ed/ing adjectives
Several adjectives used in today’s programme appear in two forms, either with –ed or –ing endings. There are differences between the two forms.

Adjectives ending –ed describe how people feel.

I am annoyed because I get a lot of phone calls!
He is tired because he went for a run this morning.

Adjectives ending –ing describe something which causes a feeling.

Nuisance phone calls are so annoying!
(They makes us annoyed.)
Running in the morning is very tiring!
(It makes us tired.)
 

always + [verb] / [verb-ing]
When we use different forms of a verb after ‘always’, it can change the meaning of what we say.

Always + [verb] is neutral. It describes an action that we do frequently.

I always hang up when I don’t know the number.
She always keeps her personal information a secret.


However, always + [verb+ing] is often used when we want to describe something in a negative manner. Often, we use this structure to describe things which are annoying.

People are always calling me late at night!
Why are you always talking on your phone during presentations?


stop + [verb-ing] /  [to + verb]
We use stop + [verb-ing] to say that an activity or event is no longer continuing.

I have stopped answering the phone to unknown numbers.
They have stopped going to the cinema since the prices increased.

We use stop + [to+verb] to explain a reason for stopping.

I often stop to buy some food on the way home.
You should stop smoking to improve your health.


Cold callers

3 Questions

Choose the correct answer.
సరైన మాటతో పూర్తి చేయండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • cold callers
  అవాంఛిత ఫోన్ కాల్స్ చేసే వ్యక్తులు/సంస్థలు
  to scam
  కుంభకోణం చేయు
  hang up
  పెట్టేయడం
  nuisance
  రచ్చ/విసుగు తెప్పించడం
  defraud
  మోసగించు
  a short-term approach
  స్వల్పకాలిక విధానం
  the root of the problem
  సమస్యకు ముఖ్య కారణం
  stronger regulations

  బలమైన నియమనిబంధనలు
  a pain in the neck
  మెడనొప్పి