Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 19

In today’s episode we will be discussing issues related to water use in different countries.
ఇవాల్టి కార్యక్రమంలో వివిధ దేశాల్లో నీటి వాడుక, నీటి కొరత మొదలగు అంశాల గురించి చర్చిద్దాం.

Sessions in this unit

Session 19 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Water shortage

In today’s episode we will be discussing issues related to water use in different countries.
ఇవాల్టి కార్యక్రమంలో వివిధ దేశాల్లో నీటి వాడుక, నీటి కొరత మొదలగు అంశాల గురించి చర్చిద్దాం.

Quiz
How much water does the average person use per day in the United Arab Emirates?
- 100 litres
- 1000 litres
- 10 000 litres

Listen to find out the answer!

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

సౌమ్య 
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రస్తుతం చర్చల్లో ఉన్న ఏదైనా ఒక అంశం గురించి మీరూ మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? దానికి ఉపయోగపడే భాషను మీరిక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. నేను సౌమ్య. ఇదిగో నాతో పాటూ…

Tom
Hello to our audience, I’m Tom, Welcome to today’s episode and I’m here with…

Phil
Hi I’m Phil! Welcome.

Tom
Thank you Phil. So, Phil, I don’t know about you, but I am absolutely boiling here in the studio today!

Phil
Oh! Me too!

Tom
Yeah. It’s really hot.

సౌమ్య 
Oh goodness Tom! It’s not so hot here! Boiling అంటే ఉడికిపోవడం, చాలా వేడి అని అర్థం. It is an extreme adjective, which means that we can use the adverb absolutely.  Guys, Make sure to drink enough water!

Tom
In the news recently there’s been a lot of concern about water shortages in Delhi and Cape Town. Is that an issue for you? 

సౌమ్య
Yes Tom, in Delhi, it’s a big problem! Water shortage అంటే నీటి కొరత. నీళ్ల వాడకం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఒక ప్రశ్న చూద్దాం. Watercalculator.org ప్రకారం United Arab Emirates లో ఒక వ్యక్తి సగటున రోజుకు ఎన్ని నీళ్లను ఉపయోగిస్తారు?

a) 100 litres?
b) 1000 litres?
c) 10 000 litres?

జవాబు తరువాత చెప్తాను.

Tom
Well, that’s certainly a lot more water than the residents of Shimla have been using. The Indian city has been experiencing extreme water shortages recently. Let’s listen to today’s news clip from BBC World Service’s World Business Report. How is the water shortage affecting the local economy?

Devina
It’s almost noon in the popular tourist city of Shimla. It is called the Queen of Hills but there has been a fifty-percent water shortage.  Tourism is a main source of income here. Around thirty-thousand people visit Shimla every day from different parts of India to escape the summer heat and enjoy the green scenic hills.  But this year hotels are finding it very difficult to provide water to their guests. Almost 60% of advanced bookings have already been cancelled.

Phil
Wow! That’s such a shame. Not only are the people of Shimla short of water, they’re also losing the business that tourism brings in!

Tom
And it sounds like it’s a very popular place, too. The reporter said it was popular with people during hot spells.

సౌమ్య
Ah! A hot spell అంటే మండుటెండలు. ఎండలు మరీ విపరీతంగా పెరిగిపోతే, దాన్ని heatwaveవడగాడ్పు అంటాం. మనం రోహిణీ కార్తెలు అంటాం కదా. మే నెలలో ఒక పదిహేను రోజుల పాట వడగాడ్పులు వీస్తూ ఎండలు మండిపోతుంటాయి.  

Phil
I think increasingly hot temperatures just exacerbate the problem, really.

సౌమ్య
To
exacerbate అంటే ఉధృతం చేయడం. Can you explain more, Phil?

Phil
Well, take farming for example. Heatwaves can make the land dry, meaning we have to use more water for irrigation.

సౌమ్య
Ah! Irrigation అంటే నీటిపారుదల. Yes, in several parts of Andhra Pradesh and Telangana it gets really difficult for formers to irrigate dry lands during heatwaves.

Tom
And, let’s not forget that populations are increasing all the time, as well! Would you say there is an increase in demand for water in your country?

సౌమ్య
An increase in demand
అంటే డిమాండులో పెరుగుదల. Yes. Definitely! Demand for water is always increasing in out states too. I think now’s a good time to answer today’s quiz! The answer is C – A citizen of the UAE uses 10329 litres of water per day, on average. Sometime before, I read it in the news, that an average Indian person uses 130-150 litres of water everyday on an average.

Tom
Wow! There is a huge discrepancy between how much water people use around the world.

సౌమ్య
Discrepancy
అంటే అంతరం. Maybe we all need to think about how we will manage to share this water in future.

Phil
Definitely. I’m sure people everywhere can take steps to cut down on their water consumption.

సౌమ్య
To cut down on అంటే తగ్గించడం. స్నానం చేసేటప్పుడు, బట్టలు ఉతుక్కునేటప్పుడు ఎక్కువ నీరు పారబోయకుండా పొదుపుగా వాడుకుంటే కొంత ఉపయోగకరంగా ఉండొచ్చు.

Tom
I do agree with what you’re saying, but how can I cut down my water consumption in this heat?! It really does exacerbate everything! I’m going to get a drink and have a nice cold shower.

సౌమ్య
Careful Tom! It’s hot outside! మీ సంగతేంటి? మీరెప్పుడైనా నీటి కొరతను ఎదుర్కొన్నారా? Hot spells మండుటెండలు లేదా heatwaves వడగాడ్పుల వలన నీటికొరత అధికంగా ఉంటుంది. We also looked at how irrigation from farming can use a lot of water. Irrigation అంటే నీటిపారుదల. Water consumption నీటి వాడుకలో discrepancies అంతరాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని మీరనుకుంటున్నారా? లేదా మనకు water supplies నీటి సరఫరా mismanaged దుర్నిర్వహణ అవుతోందనుకుంటున్నారా?  Let us know what you think and join us next time for more English Together! Bye!  

 

Meaning and use

Extreme adjectives 
Extreme adjectives describe a noun in the strongest way possible. Instead of ‘very hot’, we could say ‘boiling’. We don’t use ‘very’ with extreme adjectives. Instead, we use strong adverb such as ‘absolutely’. 

 • I didn’t go to sleep last night – I’m absolutely exhausted!
 • It was the scariest film I have ever seen! In fact, it was absolutely terrifying!

to exacerbate
To exacerbateis a more formal way of saying ‘to make (something) worse’. Often, we use it to in reference to a problem or situation which is already bad. We often use it to describe current situations, so it is common to see the verb used in continuous form. 

 • During an argument, shouting can often exacerbate things. 
 • Upcoming elections are exacerbating political problems in the country.

hot spell / heatwave
When we are experiencing a period of hot weather we can describe it as ahot spell. When this period becomes longer and/or more severe it becomes a heatwave.

 • We’re having a hot spell at the moment so the weather should still be nice tomorrow!
 • The government asked people to stay inside as the heatwave continued.

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

Water shortage

3 Questions

Choose the correct answer.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • (absolutely) boiling
  (పూర్తిగా) ఉడికిపోవడం/ఉడకబెట్టేయడం

  water shortage
  నీటి కొరత

  irrigation
  నీటి పారుదల

  a hot spell

  మండుటెండల కాలం

  a heatwave
  వడగాడ్పు

  to exacerbate
  ఉధృతం కావడం

  discrepancy
  అంతరాయం