Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 12

In today’s episode we are discussing the idea that healthcare improves when patients see the same doctor.
ఇవాల్టి కార్యక్రమంలో రోగులు చికిత్స కోసం తరచు ఒకే డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళడం వలన ఆరోగ్యం మెరుగవుతుందా లేదా అనే అంశం గురించి మాట్లాడుకుందాం.

Sessions in this unit

Session 12 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Continuity of care

In today’s episode we are discussing the idea that healthcare improves when patients see the same doctor.
ఇవాల్టి కార్యక్రమంలో రోగులు చికిత్స కోసం తరచు ఒకే డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళడం వలన ఆరోగ్యం మెరుగవుతుందా లేదా అనే అంశం గురించి మాట్లాడుకుందాం.

Quiz

UK యొక్క National Health Service (NHS) ప్రకారం 2017 సంవత్సరానికిగానూ UK లో ఎంతమంది రోగులు, వాళ్ళకు డాక్టర్లు అందించిన చికిత్స ‘సంతృప్తికరంగా ఉంది’ అని చెప్పారు.

a) 50%
b) 70%
c) 90%

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

సౌమ్య
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రస్తుతం చర్చల్లో ఉన్న ఏదైనా ఒక అంశం గురించి మీరూ మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? దానికి ఉపయోగపడే భాషను మీరిక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. నేను సౌమ్య. ఇదిగో నాతో పాటూ ...

Tom
And hi everybody! I’m Tom, thanks for joining us today.

Kee
And I’m Kee. Welcome to today’s show!

సౌమ్య
ఇవాళ మనం ఆరోగ్య సదుపాయాలు ఎంతమందికి ఎన్ని విధాలుగా అందుబాటులో ఉన్నాయి అనే అంశం గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఒక ప్రశ్నతో మొదలెడదాం. UK యొక్క National Health Service (NHS) ప్రకారం 2017 సంవత్సరానికిగానూ UK లో ఎంతమంది రోగులు, వాళ్ళకు డాక్టర్లు అందించిన చికిత్స ‘సంతృప్తికరంగా ఉంది’ అని చెప్పారు.
a) 50%
b) 70%
c) 90%

Tom
I don’t have a problem with healthcare here in the UK. I can normally get to see a G.P. pretty quickly.

సౌమ్య
‘A G.P., or a general practitioner’, అంటే సాధారణ వైద్యుడు. వాడుక భాషలో మనం ‘మామూలు డాక్టర్’ అంటాం కద! ఇండియాలో మనం ‘general physician’ అంటాం.

Kee
But do you see the same G.P. each time you visit the doctor’s surgery? Apparently, that can have a positive impact on our health…

సౌమ్య
That’s right. సరే, ఇప్పుడు BBC Radio 4 లో వచ్చే Inside Health ప్రోగ్రాంలోని ఒక భాగం విందాం. Sir Dennis Pereira-Grey ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు. తరుచుగా ఒకే డాక్టర్ దగ్గర చికిత్స చేయించుకోవడం అనేది mortality rates పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుందో చెప్తున్నారు. విందాం. Mortality rates అంటే మరణాల సంఖ్య.

Dr. Porter
Continuity has long been regarded as a good thing in medicine. Lead researcher and ex-GP, Sir Dennis Pereira-Grey.

Sir Dennis
Continuity of care with a doctor, and that means a patient repeatedly seeing a single doctor, is associated with lower death rates.

Dr. Porter
Now your research found that relationship, can it explain why?

Sir Dennis
Yes, it can! I think there are a whole lot of reasons. The interesting, basic research showed that, in fact, just repeated meeting between two human beings means that the two start to like each other more. And then there was some very important research which showed that patients were more likely to tell doctors they know and trust important information which they won't necessarily tell a strange doctor.

Kee
Interesting, isn’t it! Seeing the same doctor can lead to lower rates of mortality amongst patients.

Tom
It’s very interesting, actually. I’m surprised.

Kee
It’s true! The doctor has research to back it up!

సౌమ్య
ఇక్కడ ‘to back up’ అంటే దేన్నైనా బలపరచడం, దేనికైనా సపోర్ట్‌గా ఉండడం. The research also backs up the idea that people feel more comfortable speaking to the same doctor.

Tom
And it’s probably easier for the doctor to diagnose people that he’s familiar with, too.

సౌమ్య
‘To diagnose’ అంటే వ్యాధి నిర్ధారణ చేయడం. True! Then the patient will be more likely to accept the diagnosis, too.

Kee
It sounds like a win-win situation to me.

సౌమ్య
‘A win-win situation’ అంటే ఇరు వర్గాలవారికీ లాభం కలగడం.

Tom
Well, I think quality time with anyone is great…

సౌమ్య
‘Quality time’ అంటే విలువైన సమయం. Please continue.

Tom
Thank you. As I said, quality time is good, especially if it’s during a consultation. However, I think there’s a danger of placing an inordinate amount of trust in one person’s opinion.

సౌమ్య
‘An inordinate amount of something’ అంటే చాల ఎక్కువ మొత్తం అని అర్థం. Can you explain what you mean by that?

Tom
Well, a doctor provides you with an opinion based on a consultation. However, sometimes it might be good to get a second opinion, too, in case the diagnosis is wrong.

Kee
OK, I take your point. I do put a lot of trust in doctors, but that’s usually based on their track record.

సౌమ్య
Someone’s track record relates to their successful or unsuccessful past actions. సరే, ఇందాక అడిగిన ప్రశ్నకు జవాబు చూద్దాం. దానికి జవాబు C. UK లో 90% రోగులు, తమకు డాక్టర్లు అందించిన చికిత్స సంతృప్తికరంగా ఉంది అని జవాబిచ్చారు.

Kee
You see! To be honest, I think today’s episode shows a wider truth.

సౌమ్య
‘A wider truth’ అంటే అందరికీ తెలిసిన నిజం. And what wider truth is that?

Kee
That it’s always good to work with the same people!

Tom
Aw, thanks Kee! Even me?

Kee
That’s the truth!

Tom
Even me?

Kee
Uhh… yes!

సౌమ్య
Yes, thanks! మీ సంగతేంటి? ఒకే డాక్టర్‌ను కలుస్తూ ఉండడం వలన ప్రయోజనాలున్నాయనుకుంటున్నారా? లేక మీరు ‘second opinion’ అంటే రెండవ అభిప్రాయం మంచిది అనుకుంటున్నారా? ఇవాళ నేర్చుకున్న మిగతా పదాలు: ‘continuity of care’ అంటే సంరక్షణ కొనసాగించడం, ‘A G.P.’ అంటే సాధారణ వైద్యుడు, ‘a win-win situation’ అంటే ఇరు వర్గాలకూ లాభదాయకంగా ఉండడం, ‘to back something up’ అంటే దేన్నైనా బలపరచడానికి అని అర్థం, ‘to diagnose’ అంటే వ్యాధి నిర్థారణ చెయ్యడం, quality time అంటే విలువైన సమయం, ‘an inordinate amount’ అంటే చాలా ఎక్కువ మొత్తం, based on (a) track record అంటే జమ చేసిన వివరాల ఆధారంగా, ‘a wider truth’ అంటే అందరికీ తెలిసిన నిజం.
Thanks for joining us and see you next time! Bye!

Language

to back (something) up
‘To back up’
is a phrasal verb which means ‘to support’. When we use it we need to include an object (the person/thing which provides the support).

Don’t worry, the mistake in the office wasn’t your fault. If the boss asks you about it, I’ll back you up.

We often use this expression with the passive if we want to emphasise the thing receiving support.

The claims about health benefits are backed up by recent scientific research.

a win-win situation
A win-win situation describes a situation in which two or more parties experience benefits or positive results. We can shorten the expression, saying that something [is] win-win. We always need to use a hypen with win-win.

The new pay structure is a win-win situation for the employees and their employer. Everyone is much happier!
If the football team become champions, that’s great! If not, they improved dramatically anyway. It’s win-win!

The opposite is a lose-lose situation or result.

based on (a) track record
In this expression, a track record relates to known information regarding a person or thing. This evidence is used to make judgements. The expression is neutral, but judgements made based on a track record can be positive or negative.

You’ve done a great job for the company and, based on your track record, we’d like to offer you a promotion!
I decided not to invite my friend to my birthday this year based on his track record. Last year he was very moody.

 

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

Continuity of care

4 Questions

Choose the correct answer.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • G.P. (General Practitioner)
  సాధారణ వైద్యుడు
  to back up
  దేన్నైనా బలపరచడం
  to diagnose
  వ్యాధి నిర్థారణ చెయ్యడం
  a win-win situation
  ఇరు వర్గాలకూ లాభదాయకంగా ఉండడం
  quality time
  విలువైన సమయం
  an inordinate amount
  చాలా ఎక్కువ మొత్తం
  based on a track record
  జమ చేసిన వివరాల ఆధారంగా
  a wider truth
  అందరికీ తెలిసిన నిజం