Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 13

Social media – is it good or bad for us? We are discussing the idea that too much social media can lead to anxiety.
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ? ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂਗੈਦਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੇਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

Sessions in this unit

Session 13 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Social media anxiety

Social media – is it good or bad for us? We are discussing the idea that too much social media can lead to anxiety.
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ? ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂਗੈਦਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੇਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

Quiz
Approximately how many social media users are there worldwide?

a) 1 billion
b) 3 billion
c) 6 billion

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
Hello and welcome to English Together। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ...

Tom
Hi everyone I’m Tom welcome again to today’s programme!

Today I’m here with Rob… Rob! We’re recording!

Rob
I’m just taking a selfie for social media. What do you think…?

Tom
It doesn’t matter! Pay attention!

Rob
Hey! This is the age of information!

ਰਾਜਵੀਰ
ਸ਼ਬਦ ‘the age of information’ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। Global Digital Report 2018 ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
a) 1 ਬਿਲੀਅਨ
b) 3 ਬਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ
c) 6 ਬਿਲੀਅਨ

Rob
Social media must be popular in your country, right?

ਰਾਜਵੀਰ
Yes, it’s very popular in India.

Tom
It’s enormously popular here in the UK, too. In fact, people are starting to worry that too much social media might have an adverse effect on our health.

ਰਾਜਵੀਰ
An adverse effect ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। BBC Radio Foyle ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Sunday Sequence ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। What does the guest say about depression ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ anxiety ਬੇਚੈਨੀ?

News
Presenter
We are spending an average of two hours every day sharing, liking tweeting and updating. But what impact is all of this having on our mental health?

Guest
We don’t have specific evidence that says interaction with smartphone devices or social media cause negative impacts. However, there is a growing body of evidence about the harmful effects in the use of social technology. What we’ve seen is that rates of anxiety and depression amongst young children have increased by over 70% in the last 25 years.

Tom
Wow! Anxiety and depression have risen by 75% in 25 years! That’s terrible!

Rob
Come on! Social media hasn’t been around for 25 years! Lots of things make people feel depressed and anxious. Surely connecting with friends easily is a good thing?

Tom
Perhaps, but there’s also the idea that social media causes social isolation.

ਰਾਜਵੀਰ
Social isolation means ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਲਤਾ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ। Why do you say that?

Tom
Well, people aren’t meeting and talking in real life. Instead, they communicate online using their online personas.

ਰਾਜਵੀਰ
An online persona ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So Tom is creating an online persona when he edits his photos?

Tom
Exactly!

Rob
Hey!

Tom
Well, all of your photos, Rob, are of you having fun. And they’re all aesthetically perfect! It’s not accurate!

Rob
That’s just not fair!

ਰਾਜਵੀਰ
Aesthetic ਮਤਲਬ ਸੁਹਜ ਭਰਿਆ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। Aesthetically ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਵ ਦਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕਦਮ ਆਕਰਸ਼ਕ।

Rob
You’re taking this too seriously, Tom. People always want to look their best in photos – it’s just natural!

Tom
But it’s not natural for people to be constantly bombarded by social media posts, is it?

ਰਾਜਵੀਰ
To be bombard by something ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਬਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ।

Tom
Well, social media users experience a daily bombardment of perfect images. It’s easy to
feel anxious about your own life if everyone else’s seems to be better! I think social media makes it very easy to draw negative comparisons between our own lives and other people’s!

ਰਾਜਵੀਰ
To draw negative comparisons ਮਤਲਬ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਕਰਨਾ।

Tom
Calm down! If social media is so bad for us, why are so many people using it?

ਰਾਜਵੀਰ
And there are a lot of social media users! 3.2 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹੈ।

Rob
You see, Tom. 3.2 billion people can’t all be adversely affected by social media, can they? Plus, what about our own social media pages? People can chat and learn English for free!

Tom
Well, I suppose that’s true, perhaps there are some benefits…

Rob
Of course there are! Now come here and get into this selfie with me!

Tom
No! Stop it!

ਰਾਜਵੀਰ
Hey! Let me in, too! ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਅਕਤੀਤਵ 'online persona', ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਹਜ ਭਰੀਆਂ 'aesthetically perfect' ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? Or do you think ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'draws negative comparisons' ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ‘the age of information’ ਮਤਲਬ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ‘a constant bombardment’ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਿੱਖੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
Thanks for joining us and see you next time for more English Together! Bye!

Language

an adverse effect

‘An adverse effect’ is a negative effect. ‘Effect’ is a noun. We can use the adjective ‘adverse’ here. If we want to describe the verb, to affect, we need to use the adverb ‘adversely’.

Smoking can have an adverse effect on your health!
Forty years of smoking adversely affected his health.

aesthetic

Aesthetic’ is a noun which is similar ‘appearance’. It is often associated with beauty or things which are pleasing to look at.

I like the music on the band’s new album but the aesthetic is terrible. They should change the picture.
It is common to see ‘aesthetic’ in its adverbial form, ‘aesthetically’.
The building is very aesthetically pleasing, I just hope it’s warm inside!

[to be] bombarded

To bombard’, historically, means ‘to shoot’ or ‘to bomb’. In a modern context, we use it to describe a situation in which we are forcefully and repetitively exposed or subjected to something. We often use this expression in the passive to stress the severity of the results we experience.

Every time I use the internet I am bombarded with adverts!
We can use the noun, bombardment, to describe the thing(s) we encounter.
I’m so busy at work! Every day I have a non-stop bombardment of emails and phone calls!

Social media anxiety

4 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ। 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.

English Together ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • the age of information
  ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਯੁੱਗ

  an adverse effect
  ਇੱਕ ਉੱਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ

  social isolation
  ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਲਤਾ

  anxiety
  ਬੇਚੈਨੀ/ਚਿੰਤਾ

  depression
  ਉਦਾਸੀ

  aesthetically perfect
  ਸੁਹਜ ਪੱਖੋ ਪਰਪੱਕ/ਸੰਪੂਰਨ

  constant bombardment
  ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ

  to draw negative comparisons
  ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ

  an online persona
  ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਅਕਤੀਤਵ

  overexposure
  ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ/ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ