Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 6

In today’s episode we will be discussing why people choose to do dangerous activities.
આજે આપણે ચર્ચા કરીશું કે શા માટે લોકો જોખમમકારક પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. 

Sessions in this unit

Session 6 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Adrenaline junkies

In today’s episode we will be discussing why people choose to do dangerous activities.
આજે આપણે ચર્ચા કરીશું કે શા માટે લોકો જોખમમકારક પ્રવૃત્તિઓ કરે છે.

Quiz

Approximately what percentage of skateboard injuries result in fracture?
- 10%
- 20%
- 30%
Listen to discover the answer!

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ વેલકમ. English Togetherમાં આપનું સ્વાગત છે...હું છું રીષી...અને આજે મારી સાથે છે...

Sam
Hello everyone! I’m Sam, but I’m not sure where Tom is…

Sam
Oh, this could be him now.

Tom
Hi everyone! Sorry I’m late, again!

પ્રેઝન્ટર
Hi Tom! Oh wow, you’ve brought your skateboard with you! મિત્રો, ‘skateboard’ ને ગુજરાતીમાં કહીશું પૈડાં સાથેનું લાંબું સાંકડું પાટિયું.

Sam
You know you shouldn’t bring your skateboard in here! It’s dangerous!

પ્રેઝન્ટર
Very dangerous! મિત્રો, આજના પ્રશ્ન પણ ‘skateboard’ સાથે સંલગ્ન છે. British Journal of Sports Medicine દ્વારા કરવામાં આવેલા સર્વેક્ષણ મુજબ  કેટલા ટકા સ્કેટબોર્ડ અકસ્માત ફ્રૅક્ચરમાં પરિણામે છે?
અ) અંદાજીત 10 %
બ) અંદાજીત 20 %
ક) અંદાજીત 30 %

Tom
Yeah, I know, sorry. I get a bit bored sat around the office all day and I wanted to inject some adrenaline into the place!

Sam
Oh no, not this adrenalin junkie stuff again…

પ્રેઝન્ટર
Hmm… I’m not sure what you mean by ‘adrenalin junkie’. ‘Adrenalin’ ને ગુજરાતીમાં કહીશું એવી માનસિક સ્થિતિ જ્યાં વ્યક્તિ જોખમી સ્થિતિમાં પણ આનંદની અનુભૂતિ કરે છે. But what about ‘junkie’?

Sam
Well, ‘junk’ means ‘rubbish’, or something bad. If someone is a ‘junkie’, it means they are addicted to something which is bad for them.

પ્રેઝન્ટર
Oh, OK! Addicted એટલે લતમાં પડેલો. બીજું અર્થ થાય છે બંધાણી. So, an ‘adrenaline junkie’ is someone who has an addiction to adrenaline?

Sam
Sort of, we would use it more generally to describe someone who likes excitement and risky things. And, to the listeners, adrenaline junkie is a compound noun – a noun pair in which the first noun acts an adjective to inform the second.

પ્રેઝન્ટર
મિત્રો, આજે જ્યારે ‘adrenaline’ અને ‘risky’ એટલે કે જોખમી વસ્તુઓની વાત નિકળી છે ત્યારે તમે BBC Radio 4 દ્વારા All in the Mind માટે કરવામાં આવેલા ન્યૂઝ સાંભળો.  પ્રેઝન્ટર Claudia Hammond  યુનિવર્સિટી ઓફ પેન્સિલવેનિયાના પ્રોફેસર Jo Kable ને તેમના સંશોધન વિશે પૂછી રહી છે. Jo Kable એ મગજ અને જોખમ ઉપર સંશોધન કર્યું છે. જાણો કે તેઓ ક્યા બે પ્રકારના વ્યક્તિઓ વિશે વાત કરી રહ્યા છે.

Claudia
So in your study you put people into a brain scanner and then you gave them certain exercises to do where they could, in effect, I mean, sort of gamble on whether they could win real money. Does this mean you could predict how likely they are to be a risk-taker?

Jo
Yeah, you can take these brain measures and, combined, do a pretty good job of predicting who is going to be a risk taker and who is going to be risk-averse.

Claudia
And when you did that and then looked to see what was going on in the brain and in the structure of the brain what did you find for the people who took the most risks?

Jo
We saw more grey matter, a larger structure, in an area of the brain called the amygdala that has long been linked to the emotion of fear.

Tom
So! People can be risk-averse or they can be risk takers! 

Sam
And it seems we can predict this with science! How about you, are you a risk-taker or are you risk-averse?

પ્રેઝન્ટર
Hmm.. Risk-averse એટલે જોખમ લેવાની અનિચ્છા. જો વ્યક્તિ બહુ ‘risk’ એટલે કે જોખમ લે છે એને અંગ્રેજીમાં કહીશું ‘risk taker’. What about you, Tom? 

Tom
I’m definitely a risk taker! I love my skateboard and adventure sports, too! In fact, I might even say I was a thrill seeker, as I seek out thrills.

પ્રેઝન્ટર
‘To seek’એટલે શોધવું. ‘To seek’ નો ક્રિયાપદ છે ‘seek out’.  ભારતમાં ‘bungie jumping’ બહુ લોકપ્રિય છે. How about you, Sam, are you a risk taker?

Sam
Well, I’m no thrill seeker, but I don’t mind risk. I just prefer calculated risk.

પ્રેઝન્ટર
‘Thrill’ એટલે રોમાંચ. બીજો અર્થ થાય છે ઝણઝણાટ. જો કોઈ પ્રવૃત્તિthrilling છે તો એ તમનેthrillઆપશે. We can also say the activity ‘thrills’ us. What do you mean by ‘calculated  risk’, Sam?

Sam
Well, if I calculate a risk, it means I can imagine the degree of risk or danger involved. This helps me to decide if I want to do it.

Tom
Huh? What?

Sam
Like when I did my Master’s degree. Considering the price of the course and the benefits it would offer allowed me to calculate whether the risk of spending my time and money was worth it.

પ્રેઝન્ટર
Ah! જોકોઈ વસ્તુ ઘણી મહેનત માંગી લે અને છતાં જો ફાયદાકારક હોય તો અંગ્રેજીમાં કહીશું ‘worth it.’ So, was your course worth it?

Sam
I’d say it was definitely worth it! That’s why I’m here now!

પ્રેઝન્ટર
But, is skateboarding worth it? આ સાથે હું તમને આજના પ્રશ્નો જવાબ જણાવું.જવાબ છે (ક). અંદાજીત 29 % સ્કેટબોર્ડ અકસ્માત ફ્રૅક્ચરમાં પરિણામે છે!

Sam
Really?! Skateboarding is definitely not worth it! You could break your arm!

Tom
I bet you wouldn’t say that if you tried it, Sam! Think about the adrenaline!

Sam
Ha! Spoken like a true adrenalin junkie.

પ્રેઝન્ટર
That’s right!  તમારા વિશે જણાવો મિત્રો? શું તમે ‘risk taker’ છો કે પછી ‘adrenaline junkie’ ? અથવા તો તમે ‘risk averse’  વ્યક્તિ છો?  Here’s some other key vocabulary we learned today. ‘Skateboard’ એટલે પૈડાં સાથેનું લાંબું સાંકડું પાટિયું જ્યારે ‘addicted’નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે લતમાં પડેલો.

બીજો અર્થ થાય છે બંધાણી.‘Seek out’ ને ગુજરાતીમાં કહીશું શોધવું અને ‘thrill seeker’ એટલેએવી વ્યક્તિ જે શારીરિક જોખમ અથવા ઉત્તેજક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવા માટે આતુર છે.Join our discussion online, too. It’s definitely worth it! Thanks for joining us a nd see you next time for more English Together! Bye!

Language

Compound nouns
A compound noun is formed from a pair of nouns. The first noun describes the second in the same way as an adjective.

Traffic lights is a compound noun, as the word traffic describes the second noun, lights. Other compound nouns include soup tin, car park and coffee cup.

We often stress the first word when pronouncing compound nouns.

Compound adjectives
When two adjectives are used together to define a noun we can say that they are compound adjectives. We usually hyphenate compound adjectives.

Examples:
You should be open-minded when meeting new people.
My partner is very well-known in the local community.

Seek
‘To seek’ is a verb which means ‘to look for’.
I am seeking a partner to practise speaking Spanish with.

We can add the particle ‘out’ to make a phrasal verb, which suggests a more active process.

Someone who seeks out political asylum is an asylum seeker.
People who travel a lot are often adventure seekers.

 

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
તમે કેટલું શીખ્યાં? જાણો, સવાલોનો જવાબ આપીને.

Adrenaline junkies

4 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોનો સાચો જવાબ આપો.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together, when we will discuss another topic to learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું ઇંગ્લિશ ટૂગેધરમાં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી ભાષા.

Session Vocabulary

 • skateboard
  પૈડાં સાથેનું લાંબું સાંકડું પાટિયું
  adrenaline
  adrenaline

  adrenaline junkie
  adrenaline junkie

  addicted
  લતમાં પડેલું
  risk
  જોખમ

  risk averse
  risk averse

  thrill seeker
  thrill seeker

  seek out
  seek out

  (to be) worth it
  વસ્તુ ઘણી મહેનત માંગી લે અને છતાં જો ફાયદાકારક હોય