Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 18

Listen to find out how to use an everyday English expression.
መዓልታዊ ኣጠቓቕማ ኢንግሊሽ ንምፍላጥ ነዚ ዝስዕብ ንስማዕ።

Sessions in this unit

Session 18 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

A sticky situation

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • lend
 • damage
 • bakery
 • cake

Listen to Rob and Feifei explaining the expression 'a sticky situation'. As you listen, answer these questions:

1. Why does Rob need £10?

2. Whose birthday is it?

Listen to find out the answers. Then check them on the transcript below.

Show transcript Hide transcript

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
መርሓባ! እዚ፡ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ሓሳባትኩም ንምግላጽ ዝሕግዘኩም መደብ English Expressions እዩ። እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም።
ሎሚ ‘a sticky situation’ ዝብል መግለጺ-ሓሳብ ክንርኢይ ኢና። ትርጉሙ እንታይ ክኸውን ይኽእል ትብሉ? ትርጉሙ ንምፍላጥ እምብኣር ሓቢርና ንከታተል።
ንዕላል ሮብን ፌይፌይን ንስማዕ። ፌይፌይ ኣብ ስቱድዮ እያ ዘላ። ሮብ ናብ ስራሕ እናኸደ ከሎ ኣብ ‘a sticky situation’ ዘእተዎ ኩነታት ተፈጢሩ’ሎ። እንታይ ኩን ኣጋጢሙዎ ይኸውን? እቲ ዘጋጠሞ’ኸ ጽቡቕ ነገር’ዶ ይኸውን ዋላስ ሕማቕ? ስለምንታይ እዩ’ኸ £10 ዘድልዮ ዘሎ?

Rob
<Door opens>
Oh, hi Feifei… you couldn't lend me £10, could you?

Feifei
Rob! You're supposed to be presenting this programme. Anyway, what do you need £10 for? And what's that stuff all over your clothes?

Rob
Well, I was running to get to the studio and I bumped into a woman.

Feifei
Right… So, what do you need £10 for?

Rob
Well, you see, she dropped a big box she was carrying and said I would have to pay for the damage – and if I didn't, her daughter would be really upset!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሮብ ኣብ ኣፍደገ ስቱድዮ ምስ ሓንቲ ሰበይቲ ‘bumped into’ ተናጒጹ፡ ናይ’ቲ ዝጠፈአ ድማ ክዓዲ ኣለዎ ‘pay for the damage’። ከምኡ ስለዝኾነ’ዩ ድማ ፌይፌይ £10 ከተለቅሖ ‘lend him’ ደልዩዋ። ፌይፌይ እንታይ ከምትገብር ንርአ።

Feifei
Oh! Rob, you are in 'a sticky situation'.

Rob
A sticky situation? Yes, that's true. You mean I'm in a situation that is difficult to get out of?

Feifei
Exactly! Rob, here's £10 - now you can go and un-stick the situation!

Rob
Thanks, Feifei.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሮብ ካብቲ ‘sticky situation’ ንኽወጽእ ምእንቲ፡ ፌይፌይ £10 ኣለቂሓቶ’ላ
‘Sticky’ መጣግ ‘situation’ ድማ ኩነት ማለት’ዩ። ስለዚ ሓደ ‘sticky situation’ ዝበሃል መፍትሒ ንኽትረኽበሉ ክኸብድ ዝኽእል ተነቃፊ ኩነታት ማለት’ዩ ምኽንያቱ በቲ ኩነት ‘stuck’ ስለዝተተሓዝካን መዋጽኦ ኣብ ምርካብ ስለዝተዋጠርካን። ናብ ሮብ ምስ እንምለስ፡ ካብቲ መዋጥሮ ንኽወጽእ ገንዘብ ክኸፍል ኔይሩዎ። እቲ ፍታሕ ግን ኩሉ ግዜ ብገንዘብ’ዩ ዝመጽእ ማለት ኣይኮነን። ሓንሳብ ሓንሳብ፡ ይቕሬታ ምሕታት ዘድሊዮ ኩነታት፡ ብዛዕባ ከተልዕሎ ዘይትደሊ ኣርእስቲ ምስ ሰባት ምምኻር፡ ዋላ’ውን ሓገዝ ምሕታት ክኸውን ይኽእል’ዩ። ሓደ ሓደ ‘sticky situations’ ፍጹም ንኽተወጽኦም’ውን ከሸግሩ ይኽእሉ’ዮም።
እዚ መግለጺ ሓሳብ ‘to be’ ምስ ዝብል ግሲ ይዝዉተር’ዩ። ‘It’s a sticky situation’ ወይ ድማ ‘to be in’ - ንኣብነት ‘He’s in a sticky situation’. ‘Get into’ ከምኡ’ውን ‘get out of’ ዝብሉ ግሲታት’ውን ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና።

ንኣጠቓቕማ ናይዚ ሓረግ ዘርእዩ ገለ ኣብነታት ንስማዕ...

Examples
I’m in a sticky situation – I've got to catch the train to be at work for a meeting but I lost my wallet. To get out of the situation, I need someone to lend me enough money for the train.

It was a sticky situation – both drivers said it was the other’s fault and neither side would agree on who had caused the accident.

Sarah has got into a sticky situation: she said she'd go to the cinema with Pete but she’s also promised to go for a drink with John. She doesn’t want to disappoint either of them but she has to choose one.

I’ve got myself into a sticky situation. I promised my brother he could borrow my car for the weekend, but I forgot I’d done that, so then I also promised I would take my wife away for the weekend. I’m not really sure what to do. I don’t want to let either of them down.

Feifei
So a sticky situation is a difficult, awkward or sensitive situation.
<Door opens again>
Ah, Rob, you're back…

Rob
…yes. She's happy now and is going back to the bakery again.

Feifei
The bakery? Why? What was in the box she was carrying?

Rob
It was a big birthday cake for her daughter.

Feifei
Oh no - you were in a sticky situation in more ways than one!

Rob
Ah, I suppose I was.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሮብ፡ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ካልእ ‘sticky situations’ ንኸይኣቱ ጥራሕ ተስፋ ንግበረሉ እምበር። ንስኻትኩም’ከ? ኣብ ዝኾነ ‘sticky situation’ ኣቲኹም’ዶ ትፈልጡ? እንታይ ኣጋጢሙኩም፡ ብኸመይ’ከ ካብኡ ክትገላገሉ ኪኢልኩም?
ኣብ ዝመጽእ መደብ English Expressions ክሳብ ንራኸብ፡ ሰሰናዩ።

Answers

1) Rob needs to give £10 to the woman he bumped into because he damaged the cake she was carrying.

2) It is the woman's daughter's birthday. That is why the woman was carrying a cake.

How do I use it?

'A sticky situation' is used to describe a situation that is difficult, awkward or sensitive and is hard to resolve. This expression is often used with the verb ‘to be’ when describing the situation itself.

The company is closing many of its stores, so lots of its employees are losing their jobs. It’s a sticky situation.

When talking about who the situation affects, we use ‘to be in’. 

Sally realised her colleague Mark was lying. She didn't know if she should tell her boss because she really liked Mark and didn't want him to lose his job. She was in a sticky situation.

You can also use the verbs ‘get into’ to talk about how you started being in that situation, and ‘get out of’ to describe how you stopped being in that situation.

I got into a sticky situation with my dad when I took some money from his wallet without asking him. He was furious when he found out! I got out of it by paying him back - with interest!

A sticky situation

3 Questions

Choose the correct answer.
እቲ ቅኑዕ መልሲ ሕረ

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Over to you!

Have you ever been in 'a sticky situation'? How did you get into the situation? How did you get out of it? Come and tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል መደብ ኣጠቓቕማ እንግሊሽ የራኽበና፤ ሽዑ ንቋንቛ ሓገዝቲ ዝኾኑን ናይ ምስማዕ ክእለትኩም ዘማዕብሉን ነገራት ክንመሃር ኢና።

Session Vocabulary

 • lend
  ምልቃሕ

  damage
  ዕንወት

  upset
  ቁጠዐ (ሕርቃን)

  disappoint
  ዘይሕጉስ፡ ደስ ዘይምባል

  awkward
  ዘይምቹእ፡ ስግንጢር

  sensitive
  ተነቃፊ

  bakery
  ፎርኖ

  cake
  ኬክ