Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 15

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ከመይ ጌርኩም ንመዓልታዊ ዝጠቅም መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ ከም እትጥቀምሉ ስምዑ።

Sessions in this unit

Session 15 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Game changer

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • rules
 • transform
 • innovation

Listen to Harry and Feifei explaining the expression 'game changer'. As you listen, answer these questions:

1. What has Harry just bought?

2. Why does he think it's special?

Listen to find out the answers. Then check them on the transcript below.

Show transcript Hide transcript

 ሰላም፡ እዚ፡ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ሓሳባትኩም ንምግላጽ ዝሕግዝኩም መደብ English Expressions እዩ። እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም። ሎሚ 'game changer' ዝብል ኣገላልጻ ኢና ሒዝናልኩም መጺእና ዘለና ... ቃል-ብቓሉ 'ቀያሪ-ጸወታ' ማለት'ኳ እንተኹነ፡ ትርጉሙ ግን ካልእ'ዩ። እንታይ ክኸዉን ይኽእል ትርጉሙ ትብሉ? መጀመርታ እምበኣር፡ ንዕላል ፈይፈይን ሃሪን ንከታተል። ፈይፈይ ብዛዕባ ሃሪ ዝገዝኦ ሓደ ነገር'ያ ትሓቶ ዘላ።  እንታይ ኮን ገዚኡ ይኸዉን? ብዛዕብኡ'ኸ እንታይ ይሓስብ?

Feifei
So Harry – did you end up buying a new TV like you were planning?

Harry
I certainly did - and then some! I don't know if 'TV' is really the right word for it though.

Feifei
Why not?

Harry
Well, it's so much more. It's got a 72-inch curved screen with ultimate high-definition and it's in 3D. When you watch a programme, it's like you're really there.

ሃሪ በታ ሓዳስ ዝገዝኣ ተሌቪዥን ሕጉስ'ዶ ይመስለኩም?  ኣዝዩ ሕጉስ'ዩ ዝጥዕም፡ ኣይኰነን'ዲዩ?ስለምንታይ ክሳብ ክንድዚ ክሑጎስ ከምዝኸኣለ ንምፍላጥ ሓቢርና ንስማዕ።

Feifei
Wow - it sounds amazing.

Harry
It is! TV will never be the same again. In TV terms, it's a real game changer.

Feifei
A game changer? What's that?

Harry
Well, it's so unlike any normal TV, that it's changed the rules of what TVs are. You will never think of TV in the same way if you watch my TV – it's a new world of television.

Feifei
So 'game changer' means something that is so new and different, it changes the rules of the game.

Harry
Exactly. It could be technology, like my TV, or a person with new ideas, or a new direction in music or fashion. Any new innovation that changes the current situation.

ሃሪ እታ ዝገዝኣ ሓዳስ ተሌቪዥን 'game changer' ምዃና'ዩ ዝኣምን።  'Game' 'ጸወታ' ክኸውን ከሎ 'changer' ከኣ  ሓደ ሰብ ወይከኣ ሓደ ነገር ኵነታት ክቕይር ዝኽእል ማለት'ዩ።  እቲ መግለጽ-ሓሳብ ምናልባት ካብ ስፖርት ዝተወርሰ ክኸውን ይኽእል'ዩ። ሓደ ፍሉይ ፍጻሜ ወይ ከኣ ተጻዋታይ ነቲ game' ጸወታ 'change' ክልውጦ እንከሎ ማለት'ዩ። ስለዚ 'game changer' ይባሃል።  ብኻልእ ተምሳላዊ ኣዘራርባ ከኣ፡ ሓደስቲ ነገራት ብምትእትታው ነቲ ህልው ኵነታት ክንቅይር እንከለና ንጥቀመሉ መግለጺ-ሓሳባት'ዩ።  ከምኡ ስለዝኾነ ድማ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ እናማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ንምግላጽ ብብዝሒ ነዘውትሮ መግለጺ'ዩ። ብተወሳኺ'ዉን ንሓደ ነገር ወይ ሓደ ሰብ፡ ዓይነታውን ኣወንታውን ለውጢ ዘተኣታቱ፡ ንመግለጺ ክንጥቀመሉ ንኽእል።  ዋላ'ኳ እዚ መግለጺ-ሓሳብ'ዚ ንሓደ ነገር ይግለጽ እምበር፡ ከም ስም ኢና ንጥቀመሉ። ስለዚ፡ 'a' ዝብል ኣመልካቲ ቃል ኣብ ቅድሚ 'game changer' ክንጥቀም ይግባእ። ስለዚ ናይ ሃሪ ተሌቪዥን 'is a game changer' ።

Examples
The Beatles' album Sergeant Pepper was a real game changer – it transformed pop music forever.

Our company needs a game changer – someone who can come in and rethink the way we do everything.

Last year my boss said we could all work from home whenever we needed to. It's been a real game changer in the way we work.

Feifei
So, some different types of game changers there. For people learning English, I suppose the internet has been a real game changer. You can study anytime, anywhere now.

Harry
You can – especially if you visit our website bbclearningenglish.com.

Feifei
Very true, if you want to improve your English, our website can be a real game changer. So, I suppose you're going to be staying in tonight. 

Harry
Me? No, I'm going out.

Feifei
But, you've got an amazing new TV, the game changer.

Harry
I know, but it's Thursday, and there's never anything good on TV on Thursdays. And to be honest, I think I've been watching too much TV. I need to get out more.

Feifei
Oh well – I guess your TV didn't change the game for long.

ስለዚ፡ ድሕሪ'ዚ ዅሉ፡ ተሌቪዥን ናይ ሃሪ ከም ዝሓሰብናዮ 'game changer' ኣይኮነትን ማለት'ዩ።  ንስኹም'ከ?  ንቋ እንግሊዘኛ ንምምሃር ኢንተርነት ከም ሓደ 'game changer' ገርኩም'ዶ ትርእይዎ?  ገለ 'game changers' ብሉዎም ምህዞታት'ከ እንታይ ትዝክሩ? ኣብ ዝቕጽል መደብ 'English Expressions' ክሳብ ንራኸብ፡ ሰሰናዩ።

Answers

1. Harry has just bought a new TV.

2. He thinks it is unlike any TV he had before.

How do I use it?

A 'game changer' is a development that is so innovative it completely changes the area in which it is relevant. It could be an object, an idea, a procedure or a situation. Remember that it is made up of two words, which cannot be split up.

It will be a real game changer when self-driving cars are widely available.

This new smartphone is a game changer. Every other company will have to adapt now.

Online learning has been a game changer for education. 

Game changer

3 Questions

Choose the correct answer.
እቲ ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Over to you!

What objects have been game changers for you? Is there an idea that has been a real game changer for you? Has anything been a game changer for you learning English? Come and tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝስዕብ መደብ English Expressions ኣጠቓቕማ ቋንቋን ናይ ምስማዕ ክእለትኩም እተማዕብሉሉን ትምህርቲ ሒዝና ክንቀርብ ኢና።

Session Vocabulary

 • unlike
  ዘይመሳሰል

  rules
  ሕግታት

  a new direction
  ሓደ ሓድሽ ኣንፈት

  transform
  ምቕያር

  innovation
  ሕደሳ