Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 13

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ከመይ ጌርኩም ንመዓልታዊ ዝጠቅም መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ ከም እትጥቀምሉ ስምዑ።

Sessions in this unit

Session 13 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

To downsize

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • an employee
 • redundant
 • a company

Listen to Neil and Feifei explaining the expression 'to downsize'. As you listen, answer these questions:

1. Why are they talking about the economy?

2. What does Feifei think about Neil's appearance?

Listen to find out the answers. Then check them on the transcript below.

Show transcript Hide transcript

መርሓባ፣ እንቋዕ ናብ መደብ English Expressions ብድሓን መጻእኩም፣ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብእንግሊዘኛ ክጠቕመኩም ዝኽእል መግለጺ-ሓሳባት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና።

ሎሚ ‘to downsize’ ዝብል መግለጺ-ሓሳብ ክንድህስስ ኢና... ቃል-ብቓሉ “ምንኣስ ወይ ከኣ ምንካይ” ማለት’ዩ። እቲ ልክዕ ትርጕሙ’ኸ እንታይ ክኸዉን ይኽእል ትበሉ? እስከ በሉ ሓቢርና ንከታተል።
በሉ ሕጂ ንዕላል ኒልን ፈይፈይን ንተሓወሶ። ብዛዕባ እናነኣሳ ዝኸዳ ዘሎዋ ትካላት’ዮም ዘዕልሉ ዘለዉ። እቶም ኣብዘን ትካላት ዝሰርሑ ሰባት’ከ እንታይ ኰን የጓንፎም ይኸውን? እቲ ኣብ ሞንጎ ምንኣስ ትካላትን እዚ ሎሚ ኣልዒልናዮ ዘለና መግለጺ-ሓሳብን ዘሎ ርክብ’ከ እንታይ ይኸዉን ትብሉ?

Neil
The word we are going to focus on today is the verb 'to downsize'. That's the word companies use to describe cutting a number of jobs and making employees redundant. 'Downsizing' is the noun.

Feifei
Yes. When they make workers redundant the companies become smaller in size. They downsize.

‘Downsize’፡ ክልተ ቃላት ዝሓዘለት’ያ - ‘down’ ከምኡ’ውን ‘size’። ኣብዚ ‘size’ ከም ግሲ ኢና ንጥቀመሉ፡ ትርጕሙ ኸኣ ‘to change size’ ዓቀን ግዝፊ ምልዋጥ። እቲ ‘down’ ዚብል ቃል ግን ኣንፈት ናይ’ቲ ለውጢ’ዩ ዘርኢ። ትርጕሙ ኸኣ ምንኣስ - ወይ ናብ ምንኣስ ገጹ ዝኸይድ’ዩ ዘርኢ። መብዛሕትኡ ግዜ ኸኣ እናነኣሱ ንዝኸዱ ንግዳዊ ትካላት ንጥቀመላ መግለጺ - ሓሳብ’ያ።

Neil
You might have heard or read this verb during the economic downturn of the last few years. As most people were short of money, they decided to save the money they did have and it had an impact on businesses all over the world.

Feifei
And some people have started applying the term to their own situations. If you've had to sell your house and move to a smaller flat, for example, you might say you were 'downsizing'.

ብዛዕባ ንግዳዊ ትካላት ኣብ እንዛረበሉ፡ ‘downsize’ ዚብል ቃል ምስ እንጥቀም፡ መብዝሕትኡ ግዜ፡ ሰባት ካብቲ ዝነበሮም ስራሕ ክፋነዉ ምዃኖም ዝገልጽ’ዩ፡ ስለዚ ኣሉታዊ ትርጉም ዘለዎ ቃል ይኸዉን። ካልእ ኣብነት እንተወሲድና ድማ፡ ሰባት ካብ ዕብይ ዝበለ ገዛ ናብ ካብኡ ዝንእስ ምስ ዝግዕዙ ‘downsizing’ ገይሮም ይበሃል። እቲ ናብ ዝነኣሰ ገዛ ከግዕዞም ዝኸኣለ ምኽንያት ግን ናይ ግድን ኣሉታዊ’ዩ ማለት ኣይኮነን። ምናልባት ዓቢይ ገዛ ስለዘየድልዮም ክኾኑ ስለዝኽእሉ ማለት’ዩ።
ሕጂ ንኣጠቓቕማ’ዛ ቓል ንምርዳእ ዝሕግዙ ገለ ኣብነታት ክንሰምዕ ኢና።

Examples
The growth of online sales in the U.K. has forced many retail businesses to downsize. Some of them have reduced their number of outlets in the high street.

Now that I am going to university, my parents have decided to downsize. They are selling the house, moving to a flat and using some of the money to travel the world.

Many people are upset about the company’s decision to downsize. Their decision will lead to many people losing their jobs.

Feifei
And if you don't mind me saying, Neil, I think you would benefit from downsizing.

Neil
What do you mean? I don't own a company and I'm not selling my house or anything.

Feifei
No but I've noticed you've… well, you know, you really enjoy your food, don't you?

Neil
Are you calling me fat!?

Feifei
Oh no, no, no… well, yes. A little.

Neil
How dare you! And anyway, we don't use 'downsize' for bodies, so you're confusing our audience!

Feifei
Sorry, Neil.

Neil
I am a bit fat, actually…

Feifei
Well, maybe if the company downsizes, you won't be able to afford all those meat pies.

Neil
That's what I like about you, Feifei. You always look on the bright side.

ከምቲ ዝሰማዕናዮ፡ ኒል ‘downsize’ ንኽገብር ፈይፈይ ዝተፈላለየ ርእይቶታት ትህቦ’ላ። ክብደት ሚዛኑ ከጉድል ‘downsize’ ክገብር ከምዘለዎ’ያ ሓሳባታ ኣካፊላቶ። መብዛሕትኡ እዋን ግን ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ንምግላጽ ስለዘይንጥቀመሉ፡ ኒል ከም ዝበሎ ፈይፈይ ንሰማዕትና ከተደናግሮም ትኽእል’ያ። እቲ ቀንዲ ትርጕሙ ትካላት ቁጽሪ ሰራሕተኛታተን ከጉድላ ከለዋ፡ ከምኡ’ውን ሰባት ካብቲ ዝነብሩሉ ናብ ንእስ ዝበለ ቤት ክግዕዙ ከሎዉ ንጥቀመሉ መግለጺ ኢዩ። ንስኹም’ከ፡ እተን ትሰርሑለን ትካላት ‘downsize’ ጌይረን’ዶ ይፈልጣ? ወይ ካብቲ ትነብሩሉ ገዛ ‘downsizing’ ጌርኩም’ዶ ትፈልጡ?
ኣብቲ ዝመጽእ መደብ English Expressions የራኽበና።

 

Answers:

1. Because the economy has caused many people and companies to downsize. 

2. Feifei suggests that Neil has put on weight recently.

How do I use it?

'To downsize' means 'to make something smaller in size or number'. It is often used for a company or organisation that is made smaller by reducing the number of workers.

The politicians spoke against government's plans to downsize the military.

'To downsize' is a regular verb, so the past simple and past participle are both made by adding 'd' to the verb.

The TV news producer explained how her network downsized the newsroom and she lost three of the journalists on her team.
Our children are now adults and don't live with us anymore, so this year we have downsized to a smaller house and car.

While the verb is more commonly used, 'downsizing' is the noun form of the word.

There is a trend of corporate downsizing at the moment because of the economy.

To downsize

3 Questions

Choose the correct answer.
እቲ ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Over to you!

Have you ever had to make changes to your living situation and 'downsize'? Can you think of any companies or businesses that have had 'to downsize'? Come and tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝስዕብ መደብ English Expressions ኣጠቓቕማ ቋንቋን ናይ ምስማዕ ክእለትኩም እተማዕብሉሉን ትምህርቲ ሒዝና ክንቀርብ ኢና።

Session Vocabulary

 • employee
  ሰራሕተኛ

  redundant
  ካብ ስራሕ ዝተጸልጸለ

  company
  ኩባንያ

  a downturn
  ምንቍልቋል

  to be short of money
  ሕጽረተ-ገንዘብ

  retail
  ዕድጊ