Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Expressions

Select a unit

 1. 1 English Expressions

Session 8

Listen to find out how to use an everyday English expression.
రోజువారీ మాటల్లో వాడే ఇంగ్లిష్ పదప్రయోగాలను ఇక్కడ విని నేర్చుకోండి.

Session 8 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Go the extra mile

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ఇంగ్లిష్ పదప్రయోగాల వాడకాన్ని ఇక్కడ విని నేర్చుకోండి.

Listen to the audio and take the quiz. ఆడియో వినండి, క్విజ్ చెయ్యండి.

Show transcript Hide transcript

హలో, బావున్నారా English Expressions కార్యక్రమం లోకి స్వాగతం. నా పేరు కల్యాణి. కొత్త పద ప్రయోగాలూ, ఇంగ్లిష్‌లో వాటి వాడకం – ఇవన్నీ మీకిక్కడ తెలుస్తాయి.
ఇవాళ “go the extra mile”, అదనపు మైలు వెళ్లడం - అన్న ప్రయోగాన్ని చూద్దాం! దానర్ధం ఏమయ్యుంటుందనిపిస్తోంది? ... ఇదీ అని తేల్చి చెప్పలేక పోతున్నారా ? పనికి వెళ్లేటప్పుడు ఫిన్‌ని ఫేఫె తన కారులో తీసికెళ్లింది. వాళ్లేదో చర్చించుకుంటున్నారు, అది విని చూడండి.

Finn
Thank you for the lift to work today, Feifei.

Feifei
It's a pleasure, Finn. But my car has got a few problems. Sometimes it makes funny noises. And I even had to call a mechanic a few times.

Finn
Yeah, it looks like quite an old car.

Feifei
Yes, it is. I'm saving money to buy a new one.

Finn
Well, maybe Feifei you should give up eating in expensive restaurants every week, and all those expensive holidays...

ఫేఫె కారు పాతదై యింది, మెకానిక్‌ని కూడా పిలవాల్సి వచ్చిందని ఫిన్‌తో చెప్తోంది. కొత్త కారు కొనుక్కోవాలనుకుంటోంది. దాని కోసం డబ్బులు దాస్తోంది. అయితే ఫిన్ ఫేఫెని కొన్ని విషయాలు త్యాగం చెయ్యాలని చెప్తున్నాడు. అవేమిటో విన్నారా మీరు? ఆఁ, ఔను. ఖరీదైన హోటళ్లలో భోజనాలు, సెలవుల్లో వినోదయాత్రలు – అలాటివన్న మాట. అవన్నీ వదులుకోడం అంటే ఫేఫెకి ఎలా ఉందో ఏమిటో కనుక్కుందాం పదండి.

Feifei
But I love my holidays! And the good food, the designer clothes…

Finn
Yes, but if you want to save money you have to go the extra mile.

Feifei
The extra mile? I don't think this old car would survive even one more mile!

Finn
I don't mean go the extra mile in the car. I mean go the extra mile when saving money.

Feifei
How do you mean?

Finn
In English, when you tell someone to go the extra mile, you're telling them to make more effort than usual to achieve their objectives.

ఫేఫె గనక త్వరగా డబ్బు కూడబెట్టాలనుకుంటే, ‘go the extra mile,’ అని ఫిన్ సలహా ఇచ్చాడు. ‘Go అంటే వెళ్లడం, ‘extra’ అంటే అదనం, and ‘mile’ అంటే మైలు. నీకు కావలసినది పొందడానికో, లక్ష్యాన్ని చేరుకోడానికో - మామూలు కంటే మరికాస్త ఎక్కవ ప్రయాసపడాలి అని ఈ పదప్రయోగాని కర్ధం. ఇక్కడ ముఖ్యమైన పదం ‘extra’ అనుకోవచ్చు, మన తెలుగులో అంటారే – పిండి కొద్దీ రొట్టె అనీ – ఎక్కువ పిండితో పెద్ద రొట్టి – అలాగే మామూలు దూరం కాక అదనపు దూరం ప్రయాణిస్తే – గమ్యాన్ని మరింత త్వరగా చేరుకోగలం.

ఇదిగో ఈ ఉదాహరణల్ని విని చూడండి:

Examples

If you want to succeed in business, you have to work harder than your competitors. You've got to go the extra mile.

Mary left university without a diploma. She spent all her time partying with her friends. She didn't go the extra mile and study harder.

Even though Robert hadn’t been working at the company for very long, he got the promotion because he always went the extra mile.

Feifei
Now I get it. I have to be prepared to give up things I like – to go the extra mile – to save money to buy a new car.

Finn
Yes. 

Feifei
Oh no! Not again!

Finn
Why have you stopped?

Feifei
Well, this car has broken down again! I'll have to ring the mechanic.

Finn
I'm sorry about that, Feifei. I don't think this car will go any more miles, but I have a feeling you will if you kiss goodbye to the expensive dresses…

Feifei
Oh… goodbye… Oh Finn, my beautiful dresses and the cool gadgets…

Finn
Oh, the cool gadgets. Yes, those too.

Feifei
And no more fun weekends in Paris or expensive seats in the theatre…

Finn
No more real gold jewellery.

Feifei
I'm so sad.

Well, అదనపు మైలు వెళ్లడమంటే ఫేఫె తనకిష్టమైన వన్నీ వదులుకోవలిసి వచ్చేట్టుందే. ఖరీదైన బట్టలు, సరికొత్త రకాల పరికరాలు, పారిస్‌కీ అక్కడికీ పర్యటనలూ – ఇవన్నీ మానెయ్యాలి కాబోలు because she has to ‘go the extra mile’ to save up money. పాపం.
“English Expressions ”లో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మరిన్ని కొత్త ప్రయోగాల గురించి వినండి. 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

 

Go the extra mile

3 Questions


Choose the correct answer. సరైన జవాబును గుర్తించండి

 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Expressions కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • get a lift
  వాహనంలో చోటడిగి గమ్యస్థానం చేరడం

  mechanic
  మెకానిక్

  save money
  డబ్బు పొదుపు

  mile
  మైలు

  break down
  ఆగి పోవు